LASTEST NEWS

10 มิ.ย. 2566สพม.ลำปาง ลำพูน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 10 มิ.ย. 2566สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 19 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 16 มิ.ย.-6 ก.ค.2566 10 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 10 มิ.ย. 2566สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สรุปยอดสมัครสอบแข่งข้นฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 10 มิ.ย. 2566สพร.เผยแห่สมัครสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยมากสุดขณะที่อรรถบำบัด และภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่มีผู้สมัครสอบ 10 มิ.ย. 2566“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารเขตพื้นที่ฯร่วมสร้างรร.คุณภาพชุมชน 09 มิ.ย. 2566มติ กสถ. สอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 18 วิชาเอก 770 อัตรา

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ เงินเดือน 15,000.- บาท 

  • 09 พ.ค. 2565 เวลา 13:33 น.
  • 1,153
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ เงินเดือน 15,000.- บาท 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ เงินเดือน 15,000.- บาท 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ประกาศโรงเรียนศรีบุณยานนท์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนูปกรณ์
จากเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนศรีบุณยานนท์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จากเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

- กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้พันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
    เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
    2.1 สัญชาติไทย
    2.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
    2.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพสารเสพติดที่ ผิดกฎหมาย
    2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม 3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
    2.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
    2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    3.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด และสาขาที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
    3.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับการปฏิบัติงานราชการ
    3.3 ทักษะทางด้านการถ่ายภาพนิ่ง และภาพวิดีโอ
    3.4 ทักษะทางด้านการติดตั้ง ควบคุม ซ่อมแชม อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียง และอื่นๆ

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่โรงเรียนศรีปุณยานนท์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 พฤษภาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
ที่อยู่: 211 ถ. นนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 969 1402

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: เอกสารแนบ
 
  • 09 พ.ค. 2565 เวลา 13:33 น.
  • 1,153

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <