LASTEST NEWS

27 พ.ค. 2561กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท 27 พ.ค. 2561เปิดคลิป "ครูดอย" เดินทางเสี่ยงชีวิต เพื่อแลกกับการเข้าไปสอนหนังสือ 27 พ.ค. 2561ครู Booking หลักสูตรไว้ แต่หลักสูตร "ไม่เปิดรุ่น" ทำไงดี!! 27 พ.ค. 2561สพป.นนทบุรี เขต 2 เปิดสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ สมัคร1-7มิ.ย.61 27 พ.ค. 2561คำสั่งคสช. ทำปฏิรูปศึกษาสะดุด?? 27 พ.ค. 2561คลัง-ก.พ.แจงยิบปม 'ระเบียบจ้างพนักงานลูกจ้าง' หวั่นบานปลาย 27 พ.ค. 2561สพม.18 รับสมัครครูธุรการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท (สมัคร1-7มิ.ย.61) 27 พ.ค. 2561โรงเรียนวัดคลองคาง ( แดงประชานุกูล ) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 26 พ.ค. 2561โรงเรียนวัดจันทราวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย วุฒิป.ตรี เงินเดือน 5,000.- บาท 26 พ.ค. 2561โรงเรียนวัดนาแก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญตรี เงินเดือน 5,500 บาท

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (กลุ่ม ปตท.) รับสมัครบุคลากร วุฒิป.ตรี, ป.โท เงินเดือน 21,000-26,000 บาท

  • 01 ต.ค. 2557 เวลา 18:05 น.
  • 18,398 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (กลุ่ม ปตท.) รับสมัครบุคลากร วุฒิป.ตรี, ป.โท เงินเดือน 21,000-26,000 บาท
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประกาศรับสมัครบุคลากรโรงเรียนกำเนิดวิทย์
 
      ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ กลุ่มบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเพื่อเป็นผู้แทนรับอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพ 

      โรงเรียนดังกล่าวตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และกาลังอยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตจัดตั้ง มีกาหนดเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาแรกในปี 2558 ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ดังต่อไปนี้

   1) พนักงานบัญชีและการเงิน 1 ตำแหน่ง
   2) พนักงานพัสดุและจัดหา 1 ตำแหน่ง
   3) พนักงานบุคคลและงานอำนวยการ 1 ตำแหน่ง
 
1. วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
ตำแหน่ง พนักงานบัญชีและการเงิน
 
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
1) ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชีหรือการเงิน (รวมผู้กาลังศึกษาในภาคสุดท้ายของโปรแกรมการศึกษา)
2) มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปหรือปริญญาโทตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
3) ผู้มีทักษะและความสามารถในการทาบัญชี มีประสบการณ์ทางด้านการทาบัญชี สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในสานักงาน รวมถึงโปรแกรม SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุและจัดหา
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
1) ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมผู้กาลังศึกษาในภาคสุดท้ายของโปรแกรมการศึกษา)
2) มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปหรือปริญญาโทตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
3) ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการจัดซื้อหรืองานพัสดุ และสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในสานักงาน รวมถึงโปรแกรมจัดซื้อ เช่น SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง พนักงานบุคคลและงานอานวยการ
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
1) ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (รวมผู้กาลังศึกษาในภาคสุดท้ายของโปรแกรมการศึกษา)
2) มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปหรือปริญญาโทตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
3) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
2.คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้
2.1 สามารถปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียนได้เต็มเวลาและประจำที่จังหวัดระยองได้
2.2 ไม่เป็นบุคคลที่ล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
2.3 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ ความผิดที่ได้กระทาโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.4 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือ ผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง
2.5 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับโรงเรียน
2.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี
 
3.เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครทุกตาแหน่งต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
3.1 จดหมายแสดงความจานงการสมัครงาน พร้อมระบุทักษะความชานาญ ผลงาน และข้อมูล ที่แสดงว่าท่านมีศักยภาพและความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจของตาแหน่งที่สมัครได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
3.2 ชื่อ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิง จานวน 2 คน เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการ แจ้งให้บุคคลอ้างอิงทราบว่าท่านได้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลอ้างอิง และ โครงการ อาจติดต่อเพื่อขอเอกสารอ้างอิง
3.3 สาเนาบัตรประจำตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.4 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3.5 เอกสารการผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร (ถ้ามี)
3.6 ประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
3.7 ผู้สมัครงานตาแหน่งพนักงานบุคคลและงานอานวยการกรุณาแนบผลสอบ TOEIC, TOEFL หรือ IELTS
 
4.การสมัครและการสอบ
ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารและหลักฐานตามข้อ 3 โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
4.1 สมัครออนไลน์ทาง Website : www.pttgrp.com/erecru/Default_Apply.aspx
4.2 Scan เอกสารทั้งหมดส่งทางอีเมล์ที่ jittipan.p@pttplc.com (การส่งต่อครั้งขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 MB)
4.3 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้
โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก 
สานักงานชั่วคราวโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (PTT Terrace)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
เลขที่ 555 ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่งถึง : คุณจิตติพันธ์ ปรุศุดาเกิง
4.4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
4.5 โครงการจะแจ้งผลการพิจารณาจากข้อมูลและหลักฐานที่ส่งมาให้เพื่อนัดสอบสัมภาษณ์และ หรือข้อเขียนภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ผู้สมัครที่อยู่ในต่างประเทศจะดาเนินการสอบ และสัมภาษณ์ โดยการ Skype
4.6 ผู้สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจิตติพันธ์ ปรุศุดาเกิง อีเมล์: jittipan.p@pttplc.com
 
5. เงินเดือนและสวัสดิการ
สวัสดิการ: อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับพนักงานของ ปตท.
เงินเดือน
    - ปริญญาตรี 21,000 บาท
    - ปริญญาโท 26,000 บาท
ผู้มีประสบการณ์ในการทางาน หรือมีผลงานโดดเด่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเงินเดือนตามประสบการณ์หรือผลงาน 
 
สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่นี่ : http://www.pttgrp.com/erecru/Default_Apply.aspx
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (กลุ่ม ปตท.) รับสมัครบุคลากร วุฒิป.ตรี, ป.โท เงินเดือน 21,000-26,000 บาท

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^