LASTEST NEWS

12 เม.ย. 2567สอศ.เตรียมสอบครูผู้ช่วย “ว.16 - ว.17” พ.ค.นี้ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.กาญจนบุรี - ผลย้ายครู 2567 สพม.กาญจนบุรี 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2567 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.อุดรธานี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.สุรินทร์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุรินทร์

ตัวอย่างแนวข้อสอบ(พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน

usericon

ตัวอย่างแนวข้อสอบ(พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน

1. คำว่า “การพัฒนาชุมชน” หมายถึง
1. การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น
2. การทำให้กลุ่มชนเจริญขึ้น
3. การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนากลุ่มคนให้มีคุณภาพมากขึ้น
5. การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้นทั้งด้านวัตถุและจิตใจ

2. คำว่า “ชุมชน” ตามความหมายของกรมการพัฒนาชุมชน หมายถึง
1. หมู่บ้าน
2. ตำบลหรือแขวง
3. ท้องถิ่น
4. กลุ่มคน
5. องค์กรต่าง ๆ

3. เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด ทฤษฎี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่สุดอ.วันนรัตน์
1. ขบวนการ
2. กรรมวิธี
3. หลักการ
4. วิธีการ
5. บริการ

4. ที่กล่าวกันว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น คำว่า “จิตใจ” หมายถึงอะไร
1. คุณธรรม
2. มีศีลธรรม
3. การถือปฏิบัติพรหมจรรย์
4. พฤติกรรม ค่านิยมและทัศนคติ
5. ความรู้คู่คุณธรรม

5. หลักธรรมของพุทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน
1. อริยสัจ 4
2. อิทธิบาท 4
3. อัตตาหิอัตโนนาโถ
4. พรหมวิหาร 4
5. สังคหวัตถุ 4

6. งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นขบวนการให้การศึกษานั้นหมายถึง
1. การศึกษานอกระบบโรงเรียน
2. การฝึกอบรมคุณภาพชีวิต
3. การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
4. การเรียนรู้โดยปฏิบัติของจริง
5. การฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ

7. ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน หมายถึง
1. กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือกรรมการชุมชน
2. เศรษฐีผู้บริจาคเงินให้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน
3. นายก อบต. สมาชิก อบต. ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประธานกลุ่มออมทรัพย์ ประธานกลุ่มสตรี
4. เจ้าอาวาสวัด หรือผู้นำทางศาสนาอื่น
5. ถูกทุกข้อ

8. ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในแหล่งชุมชนแออัดคือ
1. โรคภัยไข้เจ็บ
2. ยาเสพติด
3. อาชญากรรม
4. ยากจน
5. ถูกทุกข้อ

9. คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชนนั้นเป็นอย่างไร
1. เป็นผู้มีศีลธรรมและขยันขันแข็ง 081-445-1423
2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม
3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดีจนเป็นที่ยอมรับ
4. เป็นผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ
5. เป็นผู้มีสมถะและประพฤติพรหมจรรย์

10. การสำรวจเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องการได้ข้อมูลอะไรที่สำคัญที่สุด
1. สภาพปัญหาและสาเหตุปัญหาของชุมชน
2. สภาพปัญหาส่วนรวมของชุมชน
3. ปัญหาและความต้องการอันจำเป็นของชุมชน
4. ผู้นำชุมชน
5. จำนวนและประเภทของประชากร

11. กลุ่มชนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชนมากที่สุด
1. กลุ่มชนที่มีหน้าที่และผลประโยชน์ร่วมกัน
2. กลุ่มชนที่มีผลประโยชน์และความมุ่งหวังร่วมกัน
3. มีอุดมการณ์ร่วมกัน
4. กลุ่มชนที่มีอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน
5. สมาชิกพรรคการเมือง

12. นักพัฒนาชุมชนมีหลักในการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาชุมชนอย่างไร ในการวางโครงการพัฒนาชุมชน
1. แก้ปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน
2. แก้ปัญหาที่ง่ายก่อน
3. แก้ปัญหาที่ร้ายแรงก่อน
4. แก้ปัญหาที่เป็นทุกข์ของชุมชนก่อน ส่วนปัญหาที่บำรุงความสุขของชุมชนเอาไว้ลำดับหลัง
5. ถูกทุกข้อ

13. ชุมชนเมืองและชุมชนบทมีข้อแตกต่างที่สุดตรงไหน
1. สภาพทางภูมิศาสตร์
2. สภาพการดำรงชีวิต
3. สภาพปัญหาและความจำเป็น
4. การศึกษา
5. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

14. ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน วิธีการใดที่ได้ผลที่สุด
1. การให้การอบรมโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
2. การจัดประชุมแบบพบปะพูดคุย
3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
4. การจัดบรรยายแบบอภิปราย
5. จัดโต้วาทีเพื่อให้แสดงความคิดเห็น

15. สหกรณ์ประเภทใดที่ท่านเห็นว่าการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาชุมชนในแหล่งชุมชนแออัด
1. สหกรณ์เคหะสถาน
2. สหกรณ์ออกทรัพย์
3. สหกรณ์ร้านค้า
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
5. ใช้ได้ทั้งหมด

16. นักพัฒนาชุมชนชนบทจะมีวิธีการเข้าถึงประชาชนอย่างไรในการเข้าชุมชนครั้งแรก
1. เข้าหาผู้นำชุมชน
2. สร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชน
3. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม
4. เข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของชุมชน
5. พบปะประชาชนในชุมชนทุกคน

17. ปัญหางานพัฒนาชุมชนเมืองยากกว่างานพัฒนาชุมชนชนบทเพราะเหตุใด
1. ปัญหาร้ายแรงยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากกว่า
2. เอกภาพในการประสานงานน้อยกว่า
3. คนในเมืองมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนในชนบท
4. คนในชนบทหัวอ่อน
5. คนในเมืองมีการศึกษาดีกว่า

18. ตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 2554 รายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำของประชาชนในชุมชน คือรายได้ตามข้อใด
1. ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/คน/ปี
2. ไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท/คน/ปี
3. ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท/คน/ปี
4. ไม่ต่ำกว่า 23,000 บาท/คน/ปี
5. ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท/คน/ปี

19. โครงการสร้างทางรถไฟลอยฟ้าของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นโครงการพัฒนาชุมชนหรือไม่อย่างไร
1. ไม่ใช่ เพราะเป็นปัญหาและความจำเป็นของเมือง
2. ไม่ใช่ เพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
3. ไม่ใช่ เพราะเป็นโครงการที่รัฐบาลริเริ่มขึ้นเอง
4. ไม่ใช่ เพราะก่อให้เกิดความคิดเห็นแตกแยก
5. ใช่ เพราะได้ใช้หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนแล้ว

20. เหตุใดการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย จึงมุ่งเห็นเรื่องการประสานงานเป็นประการที่สำคัญ
1. ความล้มเหลวของงานพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่ขาดการประสานงานที่ดีพอ
2. มีหน่วยงานซ้ำซ้อนกันมากมาย
3. นักบริหารไทยมีอัตตนิยมสูง
4. หน่วยงานใดทำงานล้มเหลวก็ตั้งหน่วยงานใหม่ทำแทน
5. ระบบการบริหารและพฤติกรรมการบริหารยังไม่ได้รับการพัฒนา

21. การแบ่งลักษณะชุมชนตามความหมายของการพัฒนาชุมชนนั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อการดำเนินงานพัฒนาชุมชน
1. ทำให้ทราบว่าชุมชนใดเป็นชนบทหรือเมือง
2. ทำให้การกำหนดรูปแบบ วิธีการ และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนถูกต้องและเหมาะสม
3. ทำให้กำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทำให้นักพัฒนาชุมชนวิเคราะห์ปัญหาชุมชนได้อย่างถูกต้อง
5. ทำให้ประชาชนมีส่วนในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันได้

22. ท่านคิดว่าอะไรเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดของปัญหาเด็กวัยรุ่น
1. ดิสโกเธค
2. สถานอาบอบนวด
3. แหล่งอบายมุขต่าง ๆ
4. ซ่องโสเภณี
5. บ้านแตก

23. คุณค่าของการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออะไร
1. พยายามให้ประชาชนช่วยตัวเอง
2. ให้กลุ่มชนทุกกลุ่มมีโอกาสเท่าเทียมกัน
3. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
4. ยึดถือความต้องการที่จำเป็นของชุมชน
5. ยึดถือและคำนึงถึงความเชื่อ ความศรัทธา ความคิดเห็นและความสำคัญของทุกคนในชุมชน

24. ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) กับความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต่างกันหรือไม่ อย่างไร
1. เป็นความจำเป็นเหมือนกันแต่ใช้ชื่อต่างกัน
2. ต่างกันที่การนำไปใช้ในการวางแผนโครงการ
3. จปฐ. เป็นมาตรฐานขั้นต่ำโดยทั่วไปของประชาชน ส่วน กชช. 2ค เป็นข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
4. จปฐ. ดำเนินการโดยกรมพัฒนาชุมชน ส่วน กชช. 2ค ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. ถูกทั้งข้อ 3 และ 4

25. ท่านจะใช้วิธีการใดที่ทำให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาชุมชน
1. ชักชวนให้บริจาคเงิน
2. ขอความร่วมมือในการสละเวลาและแรงงาน
3. กระตุ้นเตือนและเร่งเร้าให้สำนึกถึงความจำเป็นเร่งด่วนของชุมชน
4. ขอให้บริจาควัสดุอุปกรณ์
5. ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วม

ขอบคุณที่มา : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/37
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^