LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2564โรงเรียนจิตพิมล (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ประกาศรับสมัครครู 3 อัตรา - สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 26 ม.ค. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในห้ราชการ ม.ค.-มี.ค.64 25 ม.ค. 2564สทศ.สพฐ.เปิดอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรผ่านการรับรอง  นับชั่วโมง ว21 ทำวิทยฐานะได้  25 ม.ค. 2564สรุป (ร่าง) เกณฑ์วิทยฐานะครู ปรับใหม่ ล่าสุดที่เห็นชอบโดย ก.ค.ศ. 25 ม.ค. 2564วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ประกาศใช้ 1 พ.ค.64 เข้มคงวิทยฐานะ 4 ปี ลดประเมินเอกสาร ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 25 ม.ค. 2564แนะนำคุณครูครับ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เก็บชั่วโมง ว21 จำนวน 20 ชั่วโมง คุรุพัฒนารับรองแล้ว! 24 ม.ค. 2564โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 - 719 คน มีรองผอ.ได้ 1 คน 24 ม.ค. 2564สพฐ. จัดทำรูปแบบการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานที่จะลดภาระงานครูทั้งระบบ 24 ม.ค. 2564สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 25 ม.ค.-5 ก.ค.2564 24 ม.ค. 2564โรงเรียนวัดแพรกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมโยธาธิการและผ

usericon

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมโยธาธิการและผ
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -12 มิ.ย. 2557 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -12 มิ.ย. 2557 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน”

ตำแหน่ง: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


--------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : (๑) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
(๒) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.
ตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(๒) ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(๔) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
(๕) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
(๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายคู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง ล่าสุด
อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-11-29)
แนวข้อสอบนาย ช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง


1. ความละเอียดของซีเมนต์ Fineness วัดได้โดย

ก. ใช้กล้องจุลทรรศน์ ข. ใช้ตะแกรงล่อน

ค.ไฮโดรมิเตอร์ ง. Crusking Test (การบดบี้)

ตอบ ค. ไฮโดรมิเตอร์

2. สารที่เป็นตัวหน่วงของซีเมนต์คือ

ก. Sulphate ข. Silica

ค. Alumine ง. Gypaum

ตอบ ง. Gypaum

3. จงเปรียบเทียบปูนซีเมนต์ของบริษัทผู้ผลิตต่อไปนี้ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากัน

ก. ตราเพชรกับตรางูเห่า ข. ตราเอราวัณกับนกอินทรีย์

ค. ตราช้างกับตราอินทรีย์ ง. ตราเสือกับตรางูเห่า

ตอบ ง. ตราเสือกับตรางูเห่า

4. การถอดแบบข้างคานปกติจะถอดได้เมื่อหล่อคอนกรีตไปแล้วนานเท่าใด ถ้าใช้ปูนเอราวัณ

ก. 1 วัน ข. 2 วัน

ค. 5 วัน ง. 7 วัน

ตอบ ข. 2 วัน

5. Concrete Covering มีระยะห่างเท่าไร

ก. 1 นิ้ว ข. 1.5 นิ้ว

ค. 2 นิ้ว ง. 2.5 นิ้ว

ตอบ ก. 1 นิ้ว

6. เมื่อเทคอนกรีตแล้ว คอนกรีตจะเริ่มแข็งตัวเมื่อไร

ก. 30 นาที ข. 45 นาที

ค. 60 นาที ง. 75 นาที

ตอบ ข. 45 นาที

7. ชื่อใดที่ไม่ใช่เครื่องปรับอากาศ

ก. Careers ข. Boston

ค. kelvinator ง. Westinghouse

ตอบ ข. Boston

8. คอนกรีตที่ผสมแล้วควรเทให้หมดภายใน

ก. 30 นาที ข. 45 วัน

ค. 60 นาที ง. 1 วัน

ตอบ ก. 30 นาที

9. เหล็กปลอก (stirup) มีหน้าที่อะไร

ก. ทำหน้าที่ต้านแรงเฉือน

ข. ช่วยบังคับเหล็กยืนให้ทำงานร่วมกัน

ค. ช่วยบังคับเหล็กยืนให้ได้รูปร่าง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

10. ทรายที่ใช้ในการก่อสร้างโดยทั่วไปเป็นทรายจากไหน

ก. ทรายทะเล ข. ทรายแม่น้ำ

ค. ทรายบก ง. ถูกหมดทุกข้อ

ตอบ ข. ทรายแม่น้ำ

11. หินเบอร์ 2 ที่ใช้ในงานก่อสร้าง จะมีขนาดเท่าไร

ก. 0 – 2.5 ซม. ข. 2.5 – 5 ซม.

ค. 5 – 7 ซม. ง. 7 – 10 ซม.

ตอบ ข. 2.5 – 5 ซม.

12. หินเบอร์ 2 ที่ใช้งานก่อสร้าง จะมีขนาดเท่าไร

ก. 5 % ข. 10 %

ค. 15 % ง. 20 %

ตอบ ข. 10 %

13. Shut Fipe คืออะไร

ก. เข็มพืด ข. เข็มเจาะ

ค. เข็มไม้ ง. เข็มหล่อกับที

ตอบ ก. เข็มพืด

14. เข็มคอนกรีตที่เขียนว่า 5N 30 x 30 ซม. หมายความว่า

ก. เข็มรูปตัวไอ (x) ขนาด 30 x 30 ซม.

ข. เข็มรูปตัววาย (x) ขนาด 30 x 30 ซม.

ค. เข็มรูปพระจันทร์เสี้ยว ขนาด 30 x 30 ซม.

ง. เข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 30 x 30 ซม.

ตอบ ค. เข็มรูปพระจันทร์เสี้ยว ขนาด 30 x 30 ซม.

15. ถ้าต้องการหยุดงานคอนกรีตเสริมเหล็กไปเป็นเวลานาน แล้วตัดเผือเหล็กโครงสร้างไว้ จะต้องทำอย่างไร

ก. เอาสีทาไว้ ข. เอาน้ำมันทา

ค. เอาน้ำปูนทาไว้ ง. ปล่อยไว้เฉยๆ

ตอบ ค. เอาน้ำปูนทาไว้

16. แชคแลค ผสมด้วย

ก. ทินเนอร์ ข. น้ำมันสน

ค. แอลกอฮอล์ ง. น้ำมันซักแห้ง

ตอบ ค. แอลกอฮอล์

17. สีพ่นแห้งเร็วผสมด้วย

ก. น้ำมันสน ข. น้ำมันลินสีด

ค. ทินเนอร์ ง. แอลกอฮอล์

ตอบ ค. น้ำมันสน

18. สีน้ำมันผสมด้วย

ก. แอลกอฮอล์ ข. ทินเนอร์

ค. น้ำมันสน ง. น้ำมันทีดอยส์

ตอบ ข. ทินเนอร์

19. Bulldozer คือ รถชนิดใด

ก. รถผสมคอนกรีต ข. รถบดถนน

ค. รถปราบที่ ง. รถปั้นจั่น

ตอบ ค. รถปราบที่

20. ชื่อใดที่ไม่ใช่ชื่อสี

ก. Vinavil ข. A.M.

ค. Armastrong ง. Adelphi

ตอบ ก. Vinavil

21. น้ำมันลินสีดที่ใช้ผสมน้ำมันมีประโยชน์อย่างไร

ก. ละลายเนื้อสี ข. ทำให้ทาง่าย

ค. ทำให้มีเงา ง. ทำให้แข็งเร็ว

ตอบ ข. ทำให้มีเงา

22. Glass Block คือ

ก. กระจก 2 ชั้น ข. อิฐแก้ว

ค. กระจกขนาดใหญ่ ง. หญ้าอัดเป็นก้อนก่อสร้างแทนอิฐ

ตอบ ข. อิฐแก้ว

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบนายช่างโยธา
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบ การจัดทำแผนที่และระบบภูมิสารสนเทศ
- การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานของงานก่อสร้าง
- พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ.2522
- การควบคุมการก่อสร้าง
- กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2550

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / LINE ID = roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ auipui34@gmail.com หรือ Line ID roihetpon1 แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

ดูข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.thaionline1.com ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

auipui34 08 ก.ค. 2557 เวลา 23:20 น. 0 17,475
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^