LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 เม.ย. 2567สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.สตูล ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สตูล 25 เม.ย. 2567สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด !! แจ้งทุกเขตพื้นที่การศึกษา ให้รับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Onine) เพียงรูปแบบเดียว

โหลดแนวข้อสอบ[กองทัพเรือ] แนวข้อสอบอัพเดทล่าสุดเจาะลึกตรงประเด็น

usericon

เตรียมเฮ!!! กองทัพเรือ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 สิงหาคม 2559


จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กองทัพเรือ
ประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ

รายละเอียดที่นี่ http://www.jobthaid.com/?p=4044

กองทัพเรือกองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2559 จำนวน 48 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 สิงหาคม 2559

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2559 ในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 48 อัตรา

คุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
1. ระดับปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในกองทัพเรือ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือสถานศึกษา ในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการในสาขา ดังนี้
1.1 บัญชี/การบัญชี/การเงิน/การสอบบัญชี/การบัญชีต้นทุน/การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและการเงิน จำนวน 6 อัตรา
1.2 นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 3 อัตรา
1.3 วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.4 วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 6 อัตรา
1.5 วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.6 เคมี/เคมีวิเคราะห์/เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์/เคมีอินทรีย์/อินทรีย์เคมี/เคมีเทคนิค/เคมีวิศวกรรม/เคมีอุตสาหกรรม/เคมีทั่วไป (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

2. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ในกองทัพเรือ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองในสาขา ดังนี้
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี จำนวน 28 อัตรา
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร ในข้อ 2 หากสาขาที่ระบุไว้ใน ปริญญาบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ไม่ตรงตามสาขาที่ระบุไว้ในข้อ 2 จะต้องมีสาขาตรงตามการเทียบคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๙๑ ลง ๙ ก.ค.๕๘ หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หรือมีหนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ว่าสาขาที่สำเร็จการศึกษามาเป็นสาขาเดียวกับที่กำหนดไว้ ตามข้อ 2 โดยให้นำหลักฐานมาแสดงในวันที่รับสมัคร หากคุณวุฒิสาขาวิชาไม่ตรงและ ไม่มีหนังสือรับรอง คณะกรรมการสอบฯ จะไม่รับสมัครทุกกรณี
2. ผู้สมัครสอบสาขานิติศาสตร์ต้องเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา หรือสำเร็จการศึกษา จากเนติบัณฑิตยสภาแล้ว โดยจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครสอบ
3.ผู้สมัครสอบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งออกโดยสภาวิศวกร และยังไม่หมดอายุ
4. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน2559 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
5. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน 2559 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
6. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
7. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
8. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 76 ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ (ผนวก ก) หรือไม่เป็นบุคคลพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
10. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
11. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
12. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
13. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
14. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
15. ไม่เคยทุจริตในการสมัคร หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารมาก่อน
16. ไม่เป็นผู้ที่จะต้องรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560
17. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
18. ไม่อยู่ในสมณเพศ
19. ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
20. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่จะสมัครสอบ จะต้องได้รับอนุญาตและรับรองความประพฤติจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด โดยข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ จะต้องรับราชการ ในกองทัพเรือ ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจนถึงวันสมัครสอบ คุณวุฒิสาขาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้ไปศึกษาต่อ หรือสำเร็จการศึกษาก่อนที่จะบรรจุ เข้ารับราชการ และต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้หมายประวัติการศึกษาเรียบร้อยแล้วก่อนวันสมัครสอบ โดยจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครสอบด้วย
21. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญา การเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร กับกองทัพเรือตามระยะเวลาที่กำหนด หากลาออกในระหว่างที่รับราชการหรือรับราชการไม่ครบกำหนด ตามสัญญาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการตามที่ทางราชการ

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 22 สิงหาคม 2559 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ) จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ , ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2 ถนนอิสรภาพ , กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตxxxบ และภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตxxxบ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)

R1001 บัญชีการเงิน กองทัพเรือ
1 ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
7 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
9 หลักการบัญชีเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
11 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
MP3 ภาษาอังกฤษ

R1002 นิติศาสตร์ กองทัพเรือ
1 ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
7 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
9 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
10 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
11 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
12 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
MP3 ภาษาอังกฤษ

R1003 วิศวกรรมไฟฟ้า กองทัพเรือ
1 ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
7 ความรู้เรื่องเครื่องกลไฟฟ้า electrical machine
8 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
9 ระบบป้องกันเบื้องต้น Protection
10 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า ชุด 1
11 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า ชุด 2
MP3 ภาษาอังกฤษ

R1004 วิศวกรรมเครื่องกล กองทัพเรือ
1 ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความแข็งแรงของวัสดุ Strength of Materials
7 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
8 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
9 เทอร์โมไดนามิกส์ Thermodynamics
10 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
11 แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล
MP3 ภาษาอังกฤษ

R1005 วิศวโยธา กองทัพเรือ
1 ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
8 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
9 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
MP3 ภาษาอังกฤษ

R1006 เคมีวิเคราะห์ กองทัพเรือ
1 ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์
7 ความรู้เรื่องอนินทรีย์เคมี
8 สูตรเคมี
9 แนวข้อสอบวิชาเคมี
MP3 ภาษาอังกฤษ

R1007 การบัญชี (ปวช) กองทัพเรือ
1 ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
7 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
9 หลักการบัญชีเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
11 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
MP3 ภาษาอังกฤษ

R1008 กองทัพเรือ
1 ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 ภาษาอังกฤษ

R1009 นายทหารพระธรรมนูญ กองทัพเรือ
1 ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
7 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
8 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
9 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พศ.2476
11 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
12 แนวพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
14 แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
MP3 ภาษาอังกฤษ
สนใจสั่งซื้อ โทร 098-4169482 Line : 0984169482

อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการที่ http://www.jobthaid.com/

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 098-4169482 Line : 0984169482
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 799 บาท รวมค่าส่ง ems

โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^