LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2563กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! สอบแข่งขันข้าราชการ พนก.ท้องถิ่น ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. 30 ก.ย. 2563โรงเรียนวัดชัยมงคล รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (มีบ้านพักครูให้) สมัคร 1-7 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชลบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 รับสมัครผู้ช่วยครูผู้สอนนักเรียน สมัครบัดนี้-15 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

วท.เทคโนพรรณา รับสมัครครู 2 อัตรา

usericon

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา
เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นครูผู้สอน ตำแหน่ง ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
…………………………………………………………
    ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นครูผู้สอน ตำแหน่ง ครู โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒. ตำแหน่งที่จ้าง
    ๑. ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            ๑     อัตรา
    ๒. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ                ๑    อัตรา

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
    ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
    ๓.๑ ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาวิทยาการ
    คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์/โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ /ธุรกิจศึกษา
    คอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ /คอมพิวเตอร์ศึกษา /อิเล็กทรอนิกส์
    และคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต / ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ /
    คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจช่วยออกแบบและบริหารงาน ก่อสร้าง/
    คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ /การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศ
    คอมพิวเตอร์ / ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา/การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม / ศาสตร์
    คอมพิวเตอร์/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา /นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา /คอมพิวเตอร์
    อาร์ต/คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ /คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย/
    เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์และสถิติ /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิ
    เมชั่นและเกม / การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติ    /การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ / การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
        - มีสัญชาติไทย
        - มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
        - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ
            บริสุทธิ์ใจ
        - อุทิศเวลาให้กับหน่วยงาน และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
        - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นได้
    


    ๓.๒ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
            - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาภาษอังกฤษ/
                วรรณคดีอังกฤษ/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาอังกฤษชั้นสูง/ภาษาอังกฤษศึกษา/วิธีสอน
                ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/วรรณคดีภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ/ภาษาอังกฤษ
                เพื่อสารธุรกิจ/ภาษาอังกฤษและการแปล/ภาษาอังกฤษและการแปล/ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/
                ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว/ภาษาเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการการสื่อสารนานาชาติ/การ
                สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ/การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ/การ
                สอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ)/สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
                วิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชา
            - มีสัญชาติไทย
        - มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
        - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ
            บริสุทธิ์ใจ
        - อุทิศเวลาให้กับหน่วยงาน และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
        - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นได้

๔. การรับสมัคร
    ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากร ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา
อำเภอพรรณา จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๓๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน โดยการดำเนินการสอบคัดเลือกทางวิทยาลัยจะแจ้งผู้สมัครสอบหลังปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จะยื่นใบสมัครแต่งกายให้สุภาพ
    ๔.๒ หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
        (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิด
            รับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
        (๒) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่า
            เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
            อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
        (๓) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
        (๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่
            ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)
        (๕) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑
            ฉบับ        ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้


โทร 0652439239
รายละเอียด ..https://drive.google.com/file/d/1HNWjNh85lPMPCLT2TIiJyMffVBhl-4QL/view?usp=sharing
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^