LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2564คุก 10 ปี 80 ด.! จนท.สพฐ. เรียกเงิน 'ครู' แลกให้ผ่านผลงาน-ไม่จ่ายข่มขู่ยัดโทษวินัย 25 ก.พ. 2564"ณัฏฐพล" โพสต์ขอบคุณบุคลากรศธ. ขอฝากอนาคตการศึกษาไทยไว้ด้วย 25 ก.พ. 2564ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลของ นร.พิการในสังกัด สช. เพิ่มขึ้น 35% จากฐานเดิม 24 ก.พ. 2564นำเข้าครูแคนาดาสอนฟุดฟิดฟอไฟ 24 ก.พ. 2564สพฐ.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประกาศภายใน 27 เม.ย. รับสมัคร 5-11 พ.ค.2564 24 ก.พ. 2564ทุกข์ของการเรียนผ่านออนไลน์!/ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน 24 ก.พ. 2564ด่วนที่สุด ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1เม.ย.64) 24 ก.พ. 2564ด่วนที่สุด! สพฐ.ให้ข้าราชการครูฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่กำหนดใหม่ 62 เขต 24 ก.พ. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าใช้จ่ายลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่สรรหาข้าราชการครูที่มีความเชี่ยวชาญสูง 24 ก.พ. 2564ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์วิทยฐานะผอ.สถานศึกษา

รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย 13 - 17 ต.ค.57

usericon

รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย 13 - 17 ต.ค.57
ประกาศโรงเรียนบ้านกันจุ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
-------------------------------------------
​ด้วย โรงเรียนบ้านกันจุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว
1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานสอน
1.3 ครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
1.3.1 สาขาวิชาเอกปฐมวัย/เอกอนุบาล จำนวน 1 อัตรา
1.4 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,140 บาท ​

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
​​1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ​​
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา(หรือเทียบเท่า)ขึ้นไป ตามวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
3. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกให้โดยคุรุสภา
4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
5. เป็นผู้เสียสละ อุทิศเวลาในการทำงาน
​4. สามารถปฏิบัติการสอนได้ตามที่โรงเรียนกำหนด

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
​ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านกันจุ หมู่ที่ 11 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียน 087-1953239 หรือเว็ปไซต์โรงเรียนบ้านกันจุ http://www.kanju.pbn3.go.th/

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
4.1 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือสำเนาปริญญาบัตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
​ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุวันที่ที่ได้รับอนุมัติคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
​ 4.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
4.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
​ 4.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆเช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
4.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
4.8 แฟ้มผลงานครู ( Teaching Portfolio ) จำนวน 1 เล่มขึ้นไป
​ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยและให้นำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

​5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
​ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกอันมีผลทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

​6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
​ โรงเรียนบ้านกันจุ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนบ้านกันจุ และทางเว็ปไชต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (http://202.143.185.115/pbn3/) หรือเว็ปไซต์โรงเรียนบ้านกันจุ (http://www.kanju.pbn3.go.th/)

​7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านกันจุ จะคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
7.1 ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) 50 คะแนน
- ประวัติ ความรู้ความสามารถ
- ท่วงทีวาจา และเชาว์ปัญญา
- บุคลิกภาพ
- หากมีความสามารถทางนาฏศิลป์ไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Portfolio) 50 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

​8. วันเวลาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือก
​ โรงเรียนบ้านกันจุ จะทำการคัดเลือก ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านกันจุ ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

10. เกณฑ์การตัดสิน
​ การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ รวมกัน 2 ด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
​ การจัดลำดับที่ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้เรียงลำดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบดังนี้
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้ได้ลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนการตรวจแฟ้มสะสม(Portfolio) ผลงานมากกว่า เป็นผู้ได้ลำดับที่สูงกว่า และถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มีผลการเรียนสูงกว่า(จากระเบียนแสดงผลการเรียน) เป็นผู้ได้ลำดับที่สูงกว่า

10.การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านกันจุ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับที่โดยจะประกาศเรียงตามลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนบ้านกันจุ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และทางเว็ปไชต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (http://202.143.185.115/pbn3/) หรือเว็ปไซต์โรงเรียนบ้านกันจุ (http://www.kanju.pbn3.go.th/)
โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

​ ​11. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัว
​ ​ การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ให้ถือประกาศบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามลำดับที่ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการทำสัญญาจ้าง โดยโรงเรียนบ้านกันจุ จะทำหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามลำดับที่ตามประกาศการขึ้นบัญชีไว้ เป็นรายบุคคลและส่งโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ระบุไว้ในใบสมัคร

12. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
12.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินลำดับที่ 1 จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านกันจุ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบ้านกันจุ วันที่ 30 ตุลาคม 2557
12.2 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
12.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
12.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น​
12.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

​จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

​ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557

​ลงชื่อ
(นายเพชระ เทพวาที)
​ ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจุ
13 ต.ค. 2557 เวลา 08:47 น. 0 2,739
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^