LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2564กรมอุตุนิยมออกประกาศ สิ้นสุดฤดูหนาว เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 27 ก.พ.2564 27 ก.พ. 2564เป็นนักศึกษาฝึกสอน นักเรียนไม่สนใจ 27 ก.พ. 256450 วิธีช่วยครูแก้ไขโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน 27 ก.พ. 2564กศจ.ลำพูน เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 10 วิชาเอก จำนวน 17 อัตรา 27 ก.พ. 2564อีก 10 ปี ข้างหน้ากับครูสาขาที่ขาดแคลน 27 ก.พ. 2564เปิดใจ "ณัฏฐพล-อดีตรมว.ศธ." หลังได้รับอิสรภาพ 26 ก.พ. 2564สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ. 26 ก.พ. 2564จับตา “พีระพันธุ์” คุมศึกษาฯ 26 ก.พ. 2564สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำ 26 ก.พ. 2564รร.เอกชน 524 โรง ยอมคืนค่าธรรมเนียมอื่นมูลค่า 561ล้านบาทให้ผู้ปกครอง

แนวข้อสอบ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูคืนถิ่น ครู สพฐ. / สอศ / กศน.

usericon

แนวข้อสอบ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูคืนถิ่น ครู สพฐ. / สอศ / กศน.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission) เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 จำนวน 4,079 คน วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ท ตั้งแต่วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2559

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 จำนวน 4,079 คน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ
สัญชาติไทย
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต http://www.niets.or.th/protbyohec/ ตั้งแต่วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2559
ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านคุณสมบัติ และข้อมูลทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2610-5348, 0-2610-5358-9, 0-2610-536
ติดต่อสอบถามการรับสมัครและสถานที่สอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-217-3800

เปิดสอบ ครูคืนถิ่น
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ ครูคืนถิ่น
สถานที่สอบ ครูคืนถิ่น
ประกาศผลสอบ ครูคืนถิ่น
รายงานตัว ครูคืนถิ่น
ติดต่อ ครูคืนถิ่น

แนวข้อสอบ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น,ครูคืนถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
- แนวข้อสอบการเขียน BM
- แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ
- แนวข้อสอบการพูด BM
- แนวข้อสอบการอ่าน BM
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการเขียนไทย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 จำนวน 100 ข้อ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 จำนวน 100 ข้อ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


โครงการครูคืนถิ่น บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 48,374 อัตรา


คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการครูคืนถิ่น บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 48,374 อัตรา เปิดรับสมัครสอบบรรจุในเดือนตุลาคม 2559 ทั้งกลุ่มครูวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี และกลุ่มวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นแต่ต้องเรียน ป.บัณฑิตเพิ่มหากสอบบรรจุได้ (ไม่จบวุฒิครูก็สมัครสอบได้)

ในส่วนของ สพฐ. จำนวน 3,845 อัตราภาค ก สพฐ.
ความหมายและอุดมการณ์ของความเป็นครู
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
นิยามและความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวข้อสอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new
แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม
แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
มาตรฐานการปฏิบัติตน
มาตรฐานด้านการศึกษา
มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานด้านปฏิบัติงาน
รวมแนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาค ข
แนวข้อสอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบความเป็นครู
แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย

ในส่วนของ สอศ. จำนวน 224 อัตราภาค ก สอศ
ข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ_
ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษา ชุดที่ 1 จำนวน 121 ข้อ
นโยบายการศึกษา รัฐบาลยิ่งลักษณ์ และ สอศ.
แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น
แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
ระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2552
ภาค ข
แนวข้อสอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย _ความรอบรู้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา1
แนวข้อสอบความเป็นครู
แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย


ในส่วนของ กศน. 10 อัตรารายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด

รวมที่สุดของแนวข้อสอบที่ใช้สอบทั้งหมดในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับไฟล์ และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ไฟล์ในราคาเพียง 389 บาท เป็นเล่ม 679 รวมค่าส่ง ems

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร : 095-6187887
ID line : bm.tam
e-mail : tomtam.chok27@gmail.com

โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ชื่อบัญชี นางสาวสุพัตรา นอใส
1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 774-0-30321-6
2. ธนารคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 012-1-13787-9
3. ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 517-2-06423-9

!!!ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน

แนวข้อสอบทุกหน่วยงานคลิ๊ก
http://testsheet27.blogspot.com/

usericon

cf
ความคิดเห็นที่ #1 tomtam.chok27 20 พ.ย. 2558 เวลา 18:08 น. 223.206.xxx.x
usericon

fj jm
ความคิดเห็นที่ #2 tomtam.chok27 21 พ.ย. 2558 เวลา 13:52 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

giv
ความคิดเห็นที่ #3 tomtam.chok27 22 พ.ย. 2558 เวลา 15:56 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

rtfx
ความคิดเห็นที่ #4 tomtam.chok27 25 พ.ย. 2558 เวลา 21:33 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

jjjhhh
ความคิดเห็นที่ #5 tomtam.chok27 26 พ.ย. 2558 เวลา 16:22 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

ee888
ความคิดเห็นที่ #6 tomtam.chok27 27 พ.ย. 2558 เวลา 18:57 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

gh1mn
ความคิดเห็นที่ #7 tomtam.chok27 29 พ.ย. 2558 เวลา 21:38 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

hmyg
ความคิดเห็นที่ #8 tomtam.chok27 01 ธ.ค. 2558 เวลา 14:55 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

dtyu
ความคิดเห็นที่ #9 tomtam.chok27 02 ธ.ค. 2558 เวลา 10:42 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

qcdq
ความคิดเห็นที่ #10 tomtam.chok27 08 ธ.ค. 2558 เวลา 14:10 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

treeeee5
ความคิดเห็นที่ #11 tomtam.chok27 09 ธ.ค. 2558 เวลา 14:13 น. 223.204.xx.xx
usericon

ddd3
ความคิดเห็นที่ #12 tomtam.chok27 10 ธ.ค. 2558 เวลา 09:37 น. 223.204.xx.xxx
usericon

eerrh
ความคิดเห็นที่ #13 tomtam.chok27 10 ธ.ค. 2558 เวลา 13:58 น. 223.204.xx.xxx
usericon

reb
ความคิดเห็นที่ #14 tomtam.chok27 14 ธ.ค. 2558 เวลา 21:11 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

99sfs
ความคิดเห็นที่ #15 tomtam.chok27 20 ธ.ค. 2558 เวลา 22:12 น. 223.204.xx.xx
usericon

9rsy
ความคิดเห็นที่ #16 tomtam.chok27 22 ธ.ค. 2558 เวลา 08:54 น. 223.206.xxx.xx
usericon

gup999g7
ความคิดเห็นที่ #17 tomtam.chok27 24 ธ.ค. 2558 เวลา 07:23 น. 49.48.xxx.xx
usericon

5trgfgf
ความคิดเห็นที่ #18 tomtam.chok27 24 ธ.ค. 2558 เวลา 18:09 น. 223.206.xx.xxx
usericon

eay
ความคิดเห็นที่ #19 tomtam.chok27 25 ธ.ค. 2558 เวลา 11:28 น. 223.206.xx.xxx
usericon

trrttr
ความคิดเห็นที่ #20 tomtam.chok27 26 ธ.ค. 2558 เวลา 11:58 น. 223.205.xx.xxx
usericon

rtyr45w
ความคิดเห็นที่ #21 tomtam.chok27 26 ธ.ค. 2558 เวลา 14:22 น. 223.205.xx.xxx
usericon

ygu
ความคิดเห็นที่ #22 tomtam.chok27 26 ธ.ค. 2558 เวลา 19:47 น. 223.205.xx.xxx
usericon

ertere
ความคิดเห็นที่ #23 tomtam.chok27 27 ธ.ค. 2558 เวลา 11:01 น. 223.205.xx.xxx
usericon

pqwqd
ความคิดเห็นที่ #24 tomtam.chok27 29 ธ.ค. 2558 เวลา 06:57 น. 223.204.xx.xxx
usericon

etdf
ความคิดเห็นที่ #25 tomtam.chok27 29 ธ.ค. 2558 เวลา 20:28 น. 223.204.xx.xxx
usericon

fyukf
ความคิดเห็นที่ #26 tomtam.chok27 30 ธ.ค. 2558 เวลา 11:41 น. 223.204.xx.xxx
usericon

gzsdrw
ความคิดเห็นที่ #27 tomtam.chok27 01 ม.ค. 2559 เวลา 09:38 น. 223.204.xx.xx
usericon

dscxx
ความคิดเห็นที่ #28 tomtam.chok27 01 ม.ค. 2559 เวลา 23:10 น. 223.204.xx.xx
usericon

hjfjyuyu
ความคิดเห็นที่ #29 tomtam.chok27 04 ม.ค. 2559 เวลา 14:28 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfx
ความคิดเห็นที่ #30 tomtam.chok27 04 ม.ค. 2559 เวลา 14:56 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

trutr
ความคิดเห็นที่ #31 tomtam.chok27 05 ม.ค. 2559 เวลา 14:00 น. 223.204.xx.xx
usericon

ooiiu
ความคิดเห็นที่ #32 tomtam.chok27 06 ม.ค. 2559 เวลา 18:04 น. 223.205.xxx.xx
usericon

ัี
ความคิดเห็นที่ #33 tomtam.chok27 08 ม.ค. 2559 เวลา 10:38 น. 223.206.xx.xx
usericon

4okui
ความคิดเห็นที่ #34 tomtam.chok27 10 ม.ค. 2559 เวลา 23:52 น. 223.205.xxx.xxx
usericon

sth
ความคิดเห็นที่ #35 tomtam.chok27 13 ม.ค. 2559 เวลา 11:25 น. 223.204.xx.xx
usericon

dsss
ความคิดเห็นที่ #36 tomtam.chok27 16 ม.ค. 2559 เวลา 11:10 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

gr
ความคิดเห็นที่ #37 tomtam.chok27 17 ม.ค. 2559 เวลา 15:29 น. 223.204.xx.xxx
usericon

ftfd
ความคิดเห็นที่ #38 tomtam.chok27 29 ม.ค. 2559 เวลา 22:17 น. 110.168.x.xx
usericon

trwww
ความคิดเห็นที่ #39 tomtam.chok27 01 ก.พ. 2559 เวลา 06:43 น. 110.168.x.xx
usericon

gsdg
ความคิดเห็นที่ #40 tomtam.chok27 04 ก.พ. 2559 เวลา 00:29 น. 110.168.x.xx
usericon

dtit
ความคิดเห็นที่ #41 tomtam.chok27 04 ก.พ. 2559 เวลา 22:11 น. 110.168.x.xx
usericon

rweww
ความคิดเห็นที่ #42 tomtam.chok27 09 ก.พ. 2559 เวลา 14:18 น. 223.204.xx.xxx
usericon

hdjdhdhd
ความคิดเห็นที่ #43 tomtam.chok27 10 ก.พ. 2559 เวลา 06:22 น. 110.168.x.xx
usericon

tys
ความคิดเห็นที่ #44 tomtam.chok27 12 ก.พ. 2559 เวลา 09:15 น. 110.168.x.xx
usericon

tfft
ความคิดเห็นที่ #45 tomtam.chok27 14 ก.พ. 2559 เวลา 14:35 น. 110.168.x.xx
usericon

dryrd
ความคิดเห็นที่ #46 tomtam.chok27 16 ก.พ. 2559 เวลา 06:24 น. 49.48.xxx.xx
usericon

icgyiyg
ความคิดเห็นที่ #47 tomtam.chok27 19 ก.พ. 2559 เวลา 04:08 น. 49.48.xxx.xx
usericon

zrhzyer
ความคิดเห็นที่ #48 tomtam.chok27 22 ก.พ. 2559 เวลา 06:31 น. 223.204.xx.xxx
usericon

etaghe
ความคิดเห็นที่ #49 tomtam.chok27 23 ก.พ. 2559 เวลา 11:36 น. 223.204.xx.xxx
usericon

yggy
ความคิดเห็นที่ #50 tomtam.chok27 23 ก.พ. 2559 เวลา 23:29 น. 223.204.xx.xxx
ความคิดเห็นที่ #51 tomtam.chok27 26 ก.พ. 2559 เวลา 03:34 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

ftuftjft
ความคิดเห็นที่ #52 tomtam.chok27 29 ก.พ. 2559 เวลา 14:13 น. 110.168.x.xx
usericon

tuft
ความคิดเห็นที่ #53 tomtam.chok27 29 ก.พ. 2559 เวลา 14:14 น. 110.168.x.xx
usericon

vgjgv
ความคิดเห็นที่ #54 tomtam.chok27 01 มี.ค. 2559 เวลา 01:54 น. 110.168.x.xx
usericon

eeh5
ความคิดเห็นที่ #55 tomtam.chok27 01 มี.ค. 2559 เวลา 16:41 น. 110.168.x.xx
usericon

rthrth
ความคิดเห็นที่ #56 tomtam.chok27 06 มี.ค. 2559 เวลา 00:14 น. 110.168.x.xx
usericon

yj
ความคิดเห็นที่ #57 tomtam.chok27 07 มี.ค. 2559 เวลา 11:53 น. 110.169.xxx.xx
usericon

jyj
ความคิดเห็นที่ #58 tomtam.chok27 07 มี.ค. 2559 เวลา 16:17 น. 110.168.x.xx
usericon

tifytgk
ความคิดเห็นที่ #59 tomtam.chok27 09 มี.ค. 2559 เวลา 03:44 น. 110.168.x.xx
usericon

ukyuyu
ความคิดเห็นที่ #60 tomtam.chok27 10 มี.ค. 2559 เวลา 16:07 น. 180.183.xx.x
usericon

huoh
ความคิดเห็นที่ #61 tomtam.chok27 13 มี.ค. 2559 เวลา 08:53 น. 110.168.x.xx
usericon

ygjgyf
ความคิดเห็นที่ #62 tomtam.chok27 16 มี.ค. 2559 เวลา 10:44 น. 110.168.x.xx
usericon

hdty
ความคิดเห็นที่ #63 tomtam.chok27 16 มี.ค. 2559 เวลา 11:51 น. 110.168.x.xx
usericon

uhgii
ความคิดเห็นที่ #64 tomtam.chok27 17 มี.ค. 2559 เวลา 06:02 น. 110.168.x.xx
usericon

ygujytd
ความคิดเห็นที่ #65 tomtam.chok27 21 มี.ค. 2559 เวลา 08:27 น. 110.168.x.xx
usericon

jb;u;
ความคิดเห็นที่ #66 tomtam.chok27 22 มี.ค. 2559 เวลา 23:16 น. 110.168.x.xx
usericon

fuitt
ความคิดเห็นที่ #67 tomtam.chok27 24 มี.ค. 2559 เวลา 09:53 น. 110.168.x.xx
usericon

ilyiy
ความคิดเห็นที่ #68 tomtam.chok27 02 เม.ย. 2559 เวลา 22:38 น. 110.168.x.xx
usericon

iuiyy
ความคิดเห็นที่ #69 tomtam.chok27 04 เม.ย. 2559 เวลา 00:16 น. 110.168.x.xx
usericon

gipcgfy
ความคิดเห็นที่ #70 tomtam.chok27 09 เม.ย. 2559 เวลา 12:02 น. 183.88.xxx.xxx
usericon

cukcktk
ความคิดเห็นที่ #71 tomtam.chok27 16 เม.ย. 2559 เวลา 02:41 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

ykggukg
ความคิดเห็นที่ #72 tomtam.chok27 05 พ.ค. 2559 เวลา 18:18 น. 180.183.xx.xxx
usericon

gjgyjygk
ความคิดเห็นที่ #73 tomtam.chok27 26 พ.ค. 2559 เวลา 10:43 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

dtrryety
ความคิดเห็นที่ #74 tomtam.chok27 27 พ.ค. 2559 เวลา 12:27 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

tjutfjuyfjyk
ความคิดเห็นที่ #75 tomtam.chok27 02 มิ.ย. 2559 เวลา 21:53 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

gfhfv
ความคิดเห็นที่ #76 tomtam.chok27 09 มิ.ย. 2559 เวลา 08:01 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

fgbdfhftgh
ความคิดเห็นที่ #77 tomtam.chok27 10 มิ.ย. 2559 เวลา 15:20 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

gdrge
ความคิดเห็นที่ #78 tomtam.chok27 10 มิ.ย. 2559 เวลา 21:13 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

k
ความคิดเห็นที่ #79 tomtam.chok27 12 มิ.ย. 2559 เวลา 05:50 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

mq
ความคิดเห็นที่ #80 tomtam.chok27 13 มิ.ย. 2559 เวลา 05:54 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

uyyyr
ความคิดเห็นที่ #81 tomtam.chok27 14 มิ.ย. 2559 เวลา 19:56 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

fththee
ความคิดเห็นที่ #82 tomtam.chok27 16 มิ.ย. 2559 เวลา 13:09 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

w33
ความคิดเห็นที่ #83 tomtam.chok27 20 มิ.ย. 2559 เวลา 08:35 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

ndhe
ความคิดเห็นที่ #84 tomtam.chok27 28 มิ.ย. 2559 เวลา 00:56 น. 171.96.xx.xx
usericon

nhh
ความคิดเห็นที่ #85 tomtam.chok27 03 ก.ค. 2559 เวลา 13:06 น. 171.96.xx.xx
usericon

5jhk
ความคิดเห็นที่ #86 tomtam.chok27 07 ก.ค. 2559 เวลา 14:39 น. 171.96.xx.xx
usericon

8hg
ความคิดเห็นที่ #87 tomtam.chok27 10 ก.ค. 2559 เวลา 16:40 น. 171.96.xx.xx
usericon

765
ความคิดเห็นที่ #88 tomtam.chok27 10 ก.ค. 2559 เวลา 16:43 น. 171.96.xx.xx
usericon

fyu
ความคิดเห็นที่ #89 tomtam.chok27 12 ก.ค. 2559 เวลา 15:14 น. 114.109.xx.xx
usericon

7979
ความคิดเห็นที่ #90 tomtam.chok27 16 ก.ค. 2559 เวลา 03:29 น. 171.96.xx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^