LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 14 ส.ค. 2563นร.เฮ!อาจไม่มีการบ้านแล้ว กพฐ.อยากให้จบในห้องเรียน 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 14 ส.ค. 2563ประกาศแล้ว! กำหนดวันเวลาสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กทม. ภาค ก ภาค ข วันที่ 5-6 กันยายน 2563 นี้ 14 ส.ค. 2563ศธจ.สงขลา ประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดห้องสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี2563 13 ส.ค. 2563สพม.1 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 9 อัตรา สมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563 12 ส.ค. 2563คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2563 12 ส.ค. 2563"สพฐ.มีคำตอบสอบครูผู้ช่วย ปี 2563" โดยเลขาธิการ กพฐ. "อำนาจ วิชยานุวัติ" 11 ส.ค. 2563กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ปทุมธานี 3 อัตรา - รายงานตัว 19 สิงหาคม 2563

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม โรงเรียนวัดล

usericon

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม โรงเรียนวัดล
ชื่อเรื่อง    รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓)
ชื่อผู้รายงาน    นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     16 พฤษภาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556


บทคัดย่อ

    การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) โดยอาศัยกรอบแนวคิดการจัดการเรียนร่วมโดยโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ใน 4 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ โดยนำรูปแบบการประเมินโครงการโดยใช้ซิปประยุกต์ (CIPPI Evaluation) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context : C) ของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นโยบายโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input : I) ของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสม/เพียงพอเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการดำเนินการตามโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process : P) ในการดำเนินงานตามโครงการ ด้านการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product : P) การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ 5) เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact : I) ของการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) จำนวน 505 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีจำนวน 2 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามการประเมินการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) 2) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .96 ทั้ง 2 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓)สรุปได้ดังนี้
    1. การประเมินการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context : C) โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน ( = 4.09) รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ( = 4.00) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพความต้องการ/ความสนใจของนักเรียน ( = 3.78)
    2. การประเมินการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input : I) โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านงบประมาณ ( = 4.02) รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ( = 4.00) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านบริหารจัดการ และด้านวัสดุอุปกรณ์ ( = 3.86) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
    3. การประเมินการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process : P) โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการเป็นไปตามลำดับขั้นตอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เหมาะสมต่อความบกพร่องของนักเรียน และครูทบทวนและปรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ( = 4.00) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา คือ จัดการประชุม อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การดำเนินงานตามโครงการ ( = 3.96) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ( = 3.74)
    4. การประเมินการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product : P) โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องได้เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล และนักเรียนที่มีความบกพร่องมีพัฒนาการด้านวิชาการ อารมณ์ สังคม และการช่วยเหลือตนเองที่ดีขึ้น ( = 4.09) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องได้รับ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล ( = 4.00) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้ปกครองพึงพอใจในผลการเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( = 3.83)
    5. การประเมินการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact : I) โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูปรับปรุง พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เหมาะสมต่อความบกพร่องของนักเรียนมากขึ้น ( = 4.26) รองลงมา คือ โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามากขึ้น ( = 4.17) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมมากขึ้น ( = 3.96)
6. การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) ผลการประเมินด้านผู้เรียน (S – Student) โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ให้ความรู้แก่นักเรียนปกติเกี่ยวกับธรรมชาติของความบกพร่องทั้ง 9 ประเภท และการปฏิบัติต่อนักเรียนที่มีความบกพร่อง ( = 4.12) รองลงมา คือ การวางแผนในการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความบกพร่อง ( = 4.03) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการกระจายนักเรียนที่มีความบกพร่องไปตามห้องเรียนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
( = 3.89)
7. การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (E – Environment) โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีคณะกรรมการจัดการเรียนร่วมเพื่อดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ( = 4.16) รองลงมา คือ จัดการประชุม อบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่อง ( = 4.09) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สร้างบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนที่มีความบกพร่องให้ทุกฝ่ายรับรู้และร่วมมือกันช่วยเหลือดูแลอย่างถูกวิธี
( = 3.87)
8. การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) ผลการประเมินด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A – Activities) โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดทำหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ( = 4.24) รองลงมา คือ ครูมีการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ( = 4.17) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จัดทำตารางเรียนให้บริการสอนเสริมกับนักเรียนที่มีความบกพร่อง และจัดครูพิเศษในการจัด การเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่อง ( = 3.74)
9. การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) ผลการประเมินด้านเครื่องมือ (T – Tools) โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการสนับสนุนให้ทำวิจัยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาพิเศษ
( = 4.10) รองลงมา คือ จัดทำระบบข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่อง ( = 4.05) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จัดทำคูปองการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง และจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับสภาพของเด็กที่มีความบกพร่อง
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ( = 3.79)
jindawan12 24 ม.ค. 2557 เวลา 16:12 น. 0 1,300
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^