LASTEST NEWS

20 เม.ย. 2561เทศบาลตำบลยุหว่า เปิดสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 5 อัตรา (สมัคร18-30เม.ย.61) 20 เม.ย. 2561สพป.ขอนแก่น เขต 2 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (สมัคร26เม.ย.-4พ.ค.61) 20 เม.ย. 2561สพป.มุกดาหาร เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา (สมัคร1-9พ.ค.61) 20 เม.ย. 2561(วุฒิป.ตรีทุกสาขา)สพป.แพร่ เขต 2 เปิดสอบครูธุรการ 6 อัตรา (สมัคร19-25เม.ย.61) 20 เม.ย. 2561ที่ ศธ 04009/ว2166 การอบรมครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 19 เม.ย. 2561กศน.เขตบางกอกน้อย รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 3 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา(สมัคร24-26เม.ย.2561) 19 เม.ย. 2561โรงเรียนตะพานหิน รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา (สมัคร17-24เม.ย.2561) 19 เม.ย. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/420 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว 24/2560) 19 เม.ย. 2561คลอดแล้วปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ปี 61 - รอแค่ ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ 19 เม.ย. 2561โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (สมัคร19 - 26 เมษายน 2561)

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide

usericon

ชื่อเรื่อง     : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide
         รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน    : นางวันวิสา คูไดค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีที่ศึกษา    : 2558

บทคัดย่อ

        รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง The ASEAN Guide จำนวน 40 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ E1/E2 ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t – test dependent


ผลการศึกษาพบว่า

    1. คะแนนประสิทธิภาพ E1/E2 ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.92/85.49 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

    2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

kruwandee 25 มี.ค. 2559 เวลา 18:38 น. 1 358
usericon

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                 : ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
                 (อ31101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
                 โรงเรียนพานพิทยาคม
ชื่อผู้ศึกษา            : นางชลทิชา ชัยชนะ
หน่วยงาน                : โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ปีการศึกษา            : 2558

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ31101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพานพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา การอ่าน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ31101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง ก่อนเรียนและหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 และ4/4 โรงเรียนพานพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 84 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนพานพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าห้องเรียนอื่นในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะ จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23ถึง 0.73 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.71 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)
    ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้วิจัยพบว่า
    1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ31101) สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพานพิทยาคม มีประสิทธิภาพ 81.30/84.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
    2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เมื่อนำไปใช้กับนักเรียน มาเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
    โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีพัฒนาทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจในแบบฝึกทักษะเพราะแบบฝึกทักษะเป็นนวัตกรรมที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง คำนึงถึงวัยและความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถของนักเรียนและมีการเสริมแรงเป็นระยะ ๆ จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นๆ ต่อไป
ความคิดเห็นที่ #1 j_cho_2 13 มิ.ย. 2559 เวลา 18:49 น. 171.4.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^