LASTEST NEWS

30 ก.ย. 2563โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 14 อัตรา สมัคร 1-7 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2563กศจ.ขอนแก่น ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2563กศจ.พะเยา อนุมัติย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แล้ว 30 ก.ย. 2563โรงเรียนจิตพิมล รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ / เคมี / พลศึกษา สมัคด้วยตนเองหรือเมล์ 29 ก.ย. 2563โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท  29 ก.ย. 2563โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 29 ก.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ค่าจ้างธุรการโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide

usericon

ชื่อเรื่อง     : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide
         รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน    : นางวันวิสา คูไดค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีที่ศึกษา    : 2558

บทคัดย่อ

        รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง The ASEAN Guide จำนวน 40 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ E1/E2 ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t – test dependent


ผลการศึกษาพบว่า

    1. คะแนนประสิทธิภาพ E1/E2 ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.92/85.49 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

    2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง The ASEAN Guide รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

kruwandee 25 มี.ค. 2559 เวลา 18:38 น. 1 813
usericon

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                 : ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
                 (อ31101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
                 โรงเรียนพานพิทยาคม
ชื่อผู้ศึกษา            : นางชลทิชา ชัยชนะ
หน่วยงาน                : โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ปีการศึกษา            : 2558

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ31101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพานพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา การอ่าน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ31101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง ก่อนเรียนและหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 และ4/4 โรงเรียนพานพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 84 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนพานพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าห้องเรียนอื่นในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะ จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23ถึง 0.73 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.71 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)
    ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้วิจัยพบว่า
    1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ31101) สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพานพิทยาคม มีประสิทธิภาพ 81.30/84.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
    2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เมื่อนำไปใช้กับนักเรียน มาเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
    โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีพัฒนาทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจในแบบฝึกทักษะเพราะแบบฝึกทักษะเป็นนวัตกรรมที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง คำนึงถึงวัยและความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถของนักเรียนและมีการเสริมแรงเป็นระยะ ๆ จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นๆ ต่อไป
ความคิดเห็นที่ #1 j_cho_2 13 มิ.ย. 2559 เวลา 18:49 น. 171.4.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^