LASTEST NEWS

25 พ.ย. 2563รายชื่อโรงเรียนที่จะใช้บรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย กศจ.เพชรบูรณ์ รอบที่ 2 25 พ.ย. 2563เรียกแล้ว!! กศจ.เพชรบูรณ์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 90 อัตรา - รายงานตัว 2 ธ.ค.2563 25 พ.ย. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงาน 1,000 อัตรา  25 พ.ย. 2563ไม่ต้องผ่านภาค ก 23 อัตรา กรมบัญชีกลาง เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป สมัครออนไลน์  2 - 9 ธันวาคม 2563 25 พ.ย. 2563โรงเรียนกิตติรวี รับสมัครครูผู้สอน 1 อัตรา บ้านพักฟรี ฟรีค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต 25 พ.ย. 2563ข่าวดี ว่างงานมีเฮ! “มรภ.บ้านสมเด็จฯ” เปิดรับ 800 อัตรา 25 พ.ย. 2563"ณัฏฐพล"จริงใจแก้ทุกปัญหานักเรียนเรียกร้อง 25 พ.ย. 2563ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 25 พ.ย. 2563สพฐ.โอนจัดสรรงบประมาณฯ ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 25 พ.ย. 2563โรงเรียนสวนศรีวิทยา รับสมัคครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เงินเดือน 14,000.-บาท

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา

usericon

ชื่อเรื่องการวิจัย         รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
ผู้วิจัย          นิเวศน์ อุดมรัตน์
วุฒิการศึกษา        กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-449021, 081-8862575, 088-9768
ปีที่วิจัย            2555-2557

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมนครราชสีมา เขต 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพการปฏิบัติและปัญหาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง โดยสอบถามจากผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 127 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 2) การสร้างและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 17 คน และประเมินความเหมาะสมของคู่มือการดำเนินการตามรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 14 คน 3) การทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในโรงเรียนกลุ่มทดลอง 3 รอบ รอบที่ 1 นำไปใช้กับโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน แบ่งขนาด ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รอบที่ 2 นำไปใช้กับกลุ่มโรงเรียนกลุ่มควบคุม 12 โรงเรียน และกลุ่มทดลอง จำนวน 12 โรงเรียน และรอบที่ 3 นำไปใช้ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มควบคุม
12 โรงเรียนและกลุ่มทดลอง จำนวน 12 โรงเรียน 4) การประเมินรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พิจารณาจากความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มที่ทดลองใช้รูปแบบ จำนวน 12 คน โดยการประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์

    ผลการวิจัย พบว่า
        1. สภาพการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับน้อย ส่วนปัญหาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
        2. รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประกอบด้วย องค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 3) ด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศ 4) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 5) ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 6) ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผล     
        3. การทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พบว่า
            3.1 การปฏิบัติตามรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด
            3.2 พฤติกรรมด้านคุณธรรมนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่านักเรียนในกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 9 ประการ ประกอบด้วย 1) ความขยัน
2) ความประหยัด 3) ความซื่อสัตย์ 4) ความมีวินัย 5) ความสุภาพ 6) ความสะอาด 7) ความสามัคคี 8) ความมีน้ำใจ และ 9) มีจิตสาธารณะ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน มีผลพัฒนาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
        4. การประเมินรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องครอบคลุม และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด

คำหลัก : รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
sujimanut 18 มี.ค. 2559 เวลา 12:28 น. 0 358
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^