LASTEST NEWS

26 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 26 ก.ย. 2563กศจ.นครสวรรค์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563ด่วนที่สุด ! สพฐ.จัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 21,409 อัตรา 25 ก.ย. 2563โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา สมัคร 21-27 ก.ย.2563 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชลบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่)

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด การใช้ภาษามหาสนุก

usericon

ชื่อเรื่อง            รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด การใช้ภาษามหาสนุก
             กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         
ชื่อผู้รายงาน     นางสาวธารี กอเด็ม
โรงเรียน         บ้านหัวถนน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา     2557 ภาคเรียนที่ 1

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้าง และพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด การใช้ภาษามหาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) ศึกษาเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์การอ่านในด้านการใช้ภาษาก่อน และหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด การใช้ภาษามหาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด การใช้ภาษามหาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บ้านหัวถนน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ คู่มือครูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด การใช้ภาษามหาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีแผนจัดการเรียนรู้ 32 แผน รวมเวลาทั้งหมด 32 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด การใช้ภาษามหาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 เล่ม และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ ผลการทดลองประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด การใช้ภาษามหาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การศึกษาปรากฏผลดังนี้ (1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด การใช้ภาษามหาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 87.39 / 85.11 (2) ผลสัมฤทธิ์การอ่านในด้านการใช้ภาษา พัฒนาขึ้นร้อยละ 41.11 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.81 และ (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.39

ชื่อเรื่อง    กระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย    นางสาวธารี กอเด็ม
ตำแหน่ง    ครูโรงเรียนบ้านหัวถนน
ปีที่วิจัย    ปี พ.ศ. 2555-2557

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทักษะการสื่อสาร
2. เพื่อออกแบบรูปแบบกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
4. เพื่อประเมินและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)

กลุ่มเป้าหมาย
1. การศึกษาสภาพปัญหาทักษะการสื่อสาร
1.1 ครูวิชาการของโรงเรียน ในเครือข่ายโรงเรียนปริก อำเภอสะเดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 7 คน
1.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน ในเครือข่ายโรงเรียนปริก อำเภอสะเดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จำนวน 7 คน
     1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินทักษะการสื่อสารได้แก่
     1.3.1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านหัวถนน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2555
1.3.2 รายงานการพัฒนาจุดเน้น ของโรงเรียนบ้านหัวถนน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2555
1.3.3 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนบ้านหัวถนน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2555
     1.3.4 รายงานผลการสอบ NT ของโรงเรียนบ้านหัวถนน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2555
     1.3.5 รายงานผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนบ้านหัวถนน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2. การออกแบบรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการตรวจสอบและยืนยันรูปแบบกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านหลักสูตรและเนื้อหา ด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการวัดผลประเมินผล และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่มีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปหรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
2.1 นางสาวศศิกาญจน์ รัตนศรี ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
2.2 นางพรรณี ขาวมะลิ ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
2.3 ดร. เดชกุล มัทวานุxxxล อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล
2.4 นางจิรฐา แซ่ค่ง ข้าราชการครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านนวัตกรรม กระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
2.5 นายบัญญัติ อัตมณีย์ ข้าราชการบำนาญ ปราชญ์ชาวบ้าน
3. การทดลองใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
3.1 กลุ่มทดลองแบบเดี่ยว (1:1) เป็นการทดลองโดยครู 1 คน ต่อเด็ก 1 คน คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านหัวถนน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนอ่อน จำนวน 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง จำนวน 1 คน และนักเรียนที่เรียนเก่ง จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน
     3.2 กลุ่มทดลองแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการทดลอง ครู 1 คน ต่อเด็ก 6-12 คน คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านหัวถนน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนอ่อน จำนวน 3 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง จำนวน 3 คน และนักเรียนที่เรียนเก่ง จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 9 คน
     3.3 กลุ่มทดลองแบบกลุ่ม (1:100) เป็นการทดลอง ครู 1 คน กับเด็กทั้งชั้น 30-40 คน คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนอ่อน เรียนปานกลางและเรียนเก่งคละกัน จำนวน 33 คน     
4. การประเมินผลและพัฒนาการใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น (Local wisdom) คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านหัวถนน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15 คน

เครื่องมือ
1. การศึกษาสภาพปัญหาทักษะการสื่อสาร
     1.1 แบบสอบถามปัญหาทักษะการสื่อสาร
     1.2 แบบสังเคราะห์เอกสารเรื่องสภาพปัญหาทักษะการสื่อสาร
     1.3 แบบสรุปสภาพปัญหาทักษะการสื่อสาร
2. การออกแบบรูปแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
ตรวจสอบความเหมาะสมและ ความเป็นไป ได้ของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
2.1 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
2.3 คู่มือการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
2.4 หนังสือส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ชุด ตำนานท้องถิ่น
3. การทดลองใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
     3.1 คู่มือการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
        3.2 หนังสือส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ชุด ตำนานท้องถิ่น
4. การประเมินผลและพัฒนาการใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
     4.1 คู่มือการใช้กระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) กลุ่มสาระภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
     4.2 หนังสือส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ชุด ตำนานท้องถิ่น
4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)

ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพปัญหาทักษะการสื่อสาร
ด้านทักษะการฟัง การดู พบว่า นักเรียนขาดความคงทนในการฟัง ฟังและดูแล้ว จับใจความไม่ได้ แสดงความคิดเห็นไม่ได้ ด้านทักษะการพูดพบว่า นักเรียนพูดแสดงความต้องการไม่ได้ ขาดทักษะการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ขาดทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น ด้านทักษะ การอ่านพบว่า นักเรียนขาดทักษะการอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์ ขาดทักษะการอ่าน สรุปใจความสำคัญ ด้านทักษะการเขียนพบว่า นักเรียนขาดทักษะการเขียนสื่อความ ขาดทักษะการเขียนสรุปความ ขาดทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น และขาดทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
2. การออกแบบรูปแบบกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป ได้ของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
2.1 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
     2.3 คู่มือการใช้กระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
2.4 หนังสือส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ชุด ตำนานท้องถิ่น ผลการประเมิน ความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
     3. การทดลองใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
ประสิทธิภาพของรูปแบบกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) มีค่า 83.88 / 84.43
    4. การประเมินผลและพัฒนาการใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
4.1 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อโดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) มีค่า 83.76 / 83.53
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทักษะการสื่อสารหลังการใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) เพิ่มขึ้น โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบกระบวนการ
เรียนรู้โดยพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

kru.tharee 25 ก.พ. 2559 เวลา 20:29 น. 0 521
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^