เผยแพร่ผลงาน รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐ
LASTEST NEWS

16 ส.ค. 2561ภาระครูไทยที่น่าสงสาร ทำอะไรที่นอกเหนือจากการสอนเยอะมาก 16 ส.ค. 2561เด็กไทย 13 ล้าน อยู่ในเขาวงกต "สังคมก้มหน้า"ติดมือถือหนัก พลัดพรากครอบครัวซึ่งๆหน้า 15 ส.ค. 2561กศน.พิจิตร เปิดรับพนักงานราชการครู กศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.-บาท 15 ส.ค. 2561บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน 328 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา-ป.ตรีทุกสาขา 15 ส.ค. 2561ไฟเขียวแก้กฎศธ.ห้าม"นร.-นศ." แสดงชู้สาวทุกที่-ทุกเวลา 15 ส.ค. 2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา (สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561) 15 ส.ค. 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2561ใช้งบเหลือจ่ายสพฐ.ปี 61เคลียร์ภาระงานครู 14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู

เผยแพร่ผลงาน รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐ

usericon

เผยแพร่ผลงาน รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐ
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554
ชื่อผู้ประเมิน นางสาวฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง

บทคัดย่อ
การประเมินครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ประเมินด้านสภาพแวดล้อม โครงการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 2) ประเมินด้านปัจจัย โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 3) ประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 และ 4) ประเมินด้านผลผลิตโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 ในประเด็นต่อไปนี้คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียน หันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องเกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 64 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 จำนวน 313 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 จำนวน 313 คน และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนหันคาพิทยาคม จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ 1) แบบสอบถาม การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 จำนวน 4 ฉบับ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์นักเรียน เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติทดสอบที (t-test)
    ผลการประเมินพบว่า
    1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนหันคาพิทยาคมปีการศึกษา 2554 พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัย โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55
    3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.57
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 ปรากฏผลดังนี้
            4.1 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.56
            4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55
            4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ruethairat13 20 ก.ย. 2556 เวลา 21:50 น. 0 619
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^