LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2562กศจ.หนองคาย เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 177 อัตรา - รายงานตัว23 ธันวาคม 2562 09 ธ.ค. 2562กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 11 จำนวน 9 อัตรา - รายงานตัว 11 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา (เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท) 08 ธ.ค. 2562กรมสรรพสามิต เปิดสอบบรรจุรับราชการ 36 อัตรา (วุฒิปวส.-ปริญญาตรี) สมัครทางอินเทอร์เน็ต 6-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562(มีวุฒิป.ตรีทุกสาขา) กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุรับราชการ 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 08 ธ.ค. 2562กรมปศุสัตว์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา สมัครออนไลน์ 08 ธ.ค. 2562เงินเดือนดี โบนัสสูง SCG เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา 08 ธ.ค. 2562กองทัพอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา สมัคร 2-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 6-12 ธันวาคม 2562 08 ธ.ค. 2562กศจ.นนทบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 16 ธ.ค.2562

ผลการใช้ชุดสื่อประสม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

usericon

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง     ผลการใช้ชุดสื่อประสม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ล้านนา วิชาเชียงใหม่เมืองงาม รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้รายงาน     นายสุจิต วาลีย์
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ปีที่วิจัย        2561

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนา วิชาเชียงใหม่เมืองงาม รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนา วิชาเชียงใหม่เมืองงาม รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 3) ศึกษาอัตราความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนา วิชาเชียงใหม่เมืองงาม รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดสื่อประสม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนา วิชาเชียงใหม่เมืองงาม รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประชากร คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดสื่อประสมประวัติศาสตร์ล้านนา ประกอบด้วย 1.1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมประวัติศาสตร์ล้านนา (ฉบับนักเรียน) 1.2) ภาพยนตร์ แอนนิเมชั่นประวัติศาสตร์ล้านนา 1.3) แบบฝึกหัด 1.4) เกมการศึกษา 2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดสื่อประสมประวัติศาสตร์ล้านนา 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการศึกษาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 หาค่าดัชนีประสิทธิผล โดยใช้สูตร E.I. ศึกษาผลการใช้ชุดสื่อประสมโดยการเปรียบเทียบคะแนนการทำกิจกรรมระหว่างเรียนกับคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียน เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หาอัตราความก้าวหน้าทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้ชุดสื่อประสม โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย    
ผลการศึกษา
    1. ประสิทธิภาพของชุดสื่อประสม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนา วิชาเชียงใหม่เมืองงาม รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 88.32/82.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนา วิชาเชียงใหม่เมืองงาม รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.17 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.00
    3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนา วิชาเชียงใหม่เมืองงาม รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตราความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 76.44
    4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนา วิชาเชียงใหม่เมืองงาม รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28
kjod.2507 16 ส.ค. 2562 เวลา 16:52 น. 0 87
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^