LASTEST NEWS

17 มิ.ย. 2562แม่พิมพ์โรงเรียนดังย่านบางแสน ร้องขอความเป็นธรรม บริหารงาน เลื่อนเงินเดือนไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม 17 มิ.ย. 2562จะสอบครูผู้ช่วยปีนี้ เช็กเลย!!! ตำแหน่งครูเกษียณ ปี 2562 แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2562ใจหายวาบ! ปีนี้เกษียณ3หมื่นคน 'บิ๊กศธ.'มีทั้งปลัดศธ.-เลขาฯกพฐ.-กอศ. 17 มิ.ย. 2562สพม.38 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 21มิ.ย. - 1 ก.ค.2562 17 มิ.ย. 2562แฉหลักฐาน สอบครูไม่มีรายชื่อ แต่กลับติดอันดับ 1 ได้รายงานตัวพร้อมทำงานทันที 17 มิ.ย. 2562จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนภูมิภาค 17 มิ.ย. 2562คุรุสภาให้การรับรองเพิ่มเติม หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 อีก 9 แห่ง 9 หลักสูตร 17 มิ.ย. 2562บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 27 อัตรา สมัคร24มิ.ย.-12ก.ค.2562 16 มิ.ย. 2562กศจ.กระบี่ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 16 มิ.ย. 2562(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านฯ น.ส.จุรีพร เหิมขุนทด ร.ร.คีรีว

usericon

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านฯ น.ส.จุรีพร เหิมขุนทด ร.ร.คีรีว
ชื่อการศึกษา :     รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้
        ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อผู้รายงาน :     นางสาวจุรีพร เหิมขุนทด
สถานศึกษา :     โรงเรียนคีรีวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
ปีการศึกษา :     ๒๕๕๔

บทคัดย่อ

การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนคีรีวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ ๑การอ่าน อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากครูผู้สอนยังใช้การสอนแบบเก่าๆ ขาดการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นผู้รายงานจึงสนใจในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ศึกษาดัชนีประสิทธิผลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๒๘ คน โรงเรียนคีรีวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้รายงานทำการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการศึกษาเป็นแบบกลุ่มเดียว ทำการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pre-test Post-test Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๘ แผน ๓๒ ชั่วโมง แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์จำนวน ๘เล่ม แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นคำถามแบบเลือกตอบชนิด ๔ ตัวเลือก จำนวน ๖๐ ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง ๐.๓๗–๐.๗๙มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ ๐.๒๕–๐.๘๖และค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๑และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน ๒๓ ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่าเฉลี่ย (Mean : ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้t - test (Dependent Samples)
    ผลการศึกษาพบว่า
    การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๔.๒๔/๘๑.๒๕สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (๘๐/๘๐) ที่กำหนดไว้การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ ๐.๕๗๒๐แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๗.๒๐ สูงกว่าเกณฑ์ (๐.๕๐ ขึ้นไป)และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีมาก (๔.๔๖)

    สรุปได้ว่า การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนและยังทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ให้ต่อเนื่อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้และเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป
ed4korat 03 ก.ย. 2556 เวลา 18:26 น. 0 640
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^