รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
LASTEST NEWS

16 ส.ค. 2561อย่าพลาดโอกาส !! ก่อนลงสนามสอบต้องดู นักจิตวิทยาและแนวคิดที่ออกสอบ มีแต้มทุกคน 16 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ส.ค. 2561​น็อคเอ้า เข้าป้าย. น็อคข้อสอบก่อนลงสนาม. จำนวน 60 ข้อ พร้อม เฉลย....ก่อนลงสนาม 16 ส.ค. 2561ภาระครูไทยที่น่าสงสาร ทำอะไรที่นอกเหนือจากการสอนเยอะมาก 16 ส.ค. 2561เด็กไทย 13 ล้าน อยู่ในเขาวงกต "สังคมก้มหน้า"ติดมือถือหนัก พลัดพรากครอบครัวซึ่งๆหน้า 15 ส.ค. 2561กศน.พิจิตร เปิดรับพนักงานราชการครู กศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.-บาท 15 ส.ค. 2561บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน 328 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา-ป.ตรีทุกสาขา 15 ส.ค. 2561ไฟเขียวแก้กฎศธ.ห้าม"นร.-นศ." แสดงชู้สาวทุกที่-ทุกเวลา 15 ส.ค. 2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา (สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561) 15 ส.ค. 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

usericon

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุด เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย    นางกุหลาบ วรพล
สังกัด    โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) กองการศึกษาเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่ศึกษา    ภาคเรียนที่ 2 /2557
******************************************************************************
บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุด เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุด เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุด เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุด เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) กองการศึกษาเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 27 คน ระยะเวลาที่ใช้ในวิจัย จำนวน 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุด เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 เล่ม 3) คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุด เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ ค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุด เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ E1 / E2 = 80.85/81.48 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ 80/80
    2) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุด เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
    3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชุด เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.83) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ในทุกข้อเช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 คือ ข้อ 2 การเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ ผู้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.00) อันดับ 2 คือ ข้อ 20 ผู้เรียนต้องการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะการออกแบบคล้ายกับในวิชานี้ ในการเรียน มีค่าเฉลี่ย ( = 4.96) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.19) และอันดับ 3 คือ ข้อ 10 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีเนื้อหาเหมาะกับวัยของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย ( =4.93) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.27)
apinga2069 25 ส.ค. 2558 เวลา 20:57 น. 0 133
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^