LASTEST NEWS

26 ก.ย. 2561หมอธีย้ำ! ศธ.ทุ่ม 2-3พันล้าน จ้างธุรการครู ทั่วประเทศ ลดภาระครู 1 คนต่อ 1 โรงเรียน 26 ก.ย. 2561ข่าวด่วน!!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับการเลื่อนเงินเดือนครู มีผล 1 ต.ค.นี้ 26 ก.ย. 2561โรงเรียนบ้านนกเหาะ รับสมัครครูวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัครบัดนี้ - 3 ตุลาคม 2561 26 ก.ย. 2561"หมอธี" จี้เขตพื้นที่ประเมินตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 26 ก.ย. 2561แนะเพิ่มสอนการอ่านอัพคะแนนโอเน็ต-พิซา 26 ก.ย. 2561โชว์สถิติ นศ.ครุ “มรภ.สงขลา”สอบติดครูเกือบ 80% 26 ก.ย. 2561ปฏิรูปการศึกษาต้องเริ่มที่กระทรวงศึกษาฯ 26 ก.ย. 2561เปิดดาวน์โหลด “คู่มือครูวิทยาการคำนวณ” 26 ก.ย. 2561เปิดรายชื่อ 31 หลักสูตรครุศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา 26 ก.ย. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5775 การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560

ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ ป.6 ด้วย SQ4R

usericon

ชื่อการศึกษา    ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R จังหวัดระยอง
ผู้ศึกษา     รัศมีเดือน ทับเอี่ยม
ปีการศึกษา     2560
บทคัดย่อ
    ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ SQ4R การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยใช้วิธีกาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R
    กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) จังหวัดระยอง จำนวน 29 คน ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้วิธีจับฉลากเลือกมา 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 แผน รวม 20 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะข้อสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ และ 4) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 15 ข้อ
    ผลการศึกษาพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/88.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7866 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.66 3) ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.18 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.80 สรุปได้ว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 4) ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.19 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 87.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.65 สรุปได้ว่าความสามารถใน การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.16 และ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 131.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.60 สรุปได้ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ 5) ความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยใช้วิธีกาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = .06) และเมื่อพิจารณาด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = .04) รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( = 4.48, S.D. = .04) และลำดับสุดท้ายคือด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = .05)

missamm31 20 ธ.ค. 2560 เวลา 14:00 น. 0 172
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^