LASTEST NEWS

22 ต.ค. 2559( แชร์ด่วนๆ ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบนายสิบตำรวจ (นสต.) 5,000อัตรา ปีพ.ศ.2560 22 ต.ค. 25593 เขตประกาศแล้ว! รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 64 อัตรา เงินเดือน 17,000บาท 22 ต.ค. 2559สพม.40 รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 24 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท 22 ต.ค. 2559รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 20 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท 22 ต.ค. 2559โรงเรียนนนทรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 21 ต.ค. 2559สพม.8 เรียกบรรจครูผู้ช่วย 20 อัตรา - รายงานตัว 25 ตุลาคม 2559 21 ต.ค. 2559กศจ.กำแพงเพชร เรียกบรรจครูผู้ช่วย 55 อัตรา - รายงานตัว 1 พฤศจิกายน 2559 21 ต.ค. 2559กศจ.สระแก้ว เรียกบรรจครูผู้ช่วย 57 อัตรา - รายงานตัว 1 พฤศจิกายน 2559 21 ต.ค. 2559กศจ.หนองบัวลำภู เรียกบรรจครูผู้ช่วย 45 อัตรา - รายงานตัว 28 ตุลาคม 2559 21 ต.ค. 2559กศจ.ปทุมธานี เรียกบรรจครูผู้ช่วย 15 อัตรา - รายงานตัว 31 ตุลาคม 2559

รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประ

usericon

รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องตัวประ
เรื่องที่ศึกษา รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา นางนิรมล กาเส็มส๊ะ
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหัวควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ
    การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ    
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านหัวควน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 14 คน
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ชุด (18 แบบฝึกทักษะ) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ 16 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 16 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ โดยใช้ทดสอบก่อนเรียนและดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ แล้วทดสอบหลังเรียน
    ผู้รายงานได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้ดำเนินการสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ชุด รวม 18 แบบฝึกทักษะ สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน ใช้จัดการเรียนรู้เป็นเวลา 16 ชั่วโมง สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 40 ข้อ สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวน 10 ข้อ โดยผู้รายงานได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครื่องมือในการศึกษาแต่ละชนิดอย่างครบถ้วน แล้วได้ให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านได้ตรวจสอบความถูกต้องและให้คำแนะนำเพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำไปทดลองใช้กับนักเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดำเนินการทดลองใช้กับนักเรียนจำนวน 30 คน ที่ได้เรียนเรื่องนี้มาแล้วเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) เพื่อคัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก ที่เป็นไปตามเกณฑ์การวัดผลประเมินผล แล้วนำไปหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.89 ถือว่าเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพมีความเชื่อมั่นสูง ก่อนที่จะนำไปทดลองใช้ร่วมกับแบบฝึกทักษะ แผนการจัดการเรียนรู้ กับนักเรียน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ทดลองใช้กับนักเรียนจำนวน 3 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ ดี 1 คน ปานกลาง 1 คน อ่อน 1 คน แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง แล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มที่ 2 จำนวน 10 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ ดี 3 คน ปานกลาง 4 คน อ่อน 3 คน แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่เพื่อนำไปทดลองใช้ภาคสนาม กับนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน ซึ่งจากการทดลองใช้ภาคสนาม ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.00/83.67 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่วางไว้ 80/80 ผู้รายงานจึงได้นำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาจัดทำเป็นฉบับสมบูรณ์ใช้ในการศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวควน 1 ห้องเรียน จำนวน 14 คน
    ผลการศึกษาพบว่า
    1.แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/80.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่วางไว้ 80/80
    2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    3.ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่วางไว้ คือ ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6992 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.92
    4.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับดี
pakpow 08 ธ.ค. 2557 เวลา 20:54 น. 0 124
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^