LASTEST NEWS

02 ธ.ค. 2563โรงเรียนวัดราชบพิธ รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท 02 ธ.ค. 2563กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา (ครั้งที่ 3) - รายงานตัว 9 ธ.ค.2563 02 ธ.ค. 2563แก้เกมเด็กใส่ไปรเวท! แนะครูใส่ชุดข้าราชการไปสอนทุกวัน ห้ามแต่งหน้า-ทำผม เพื่อความเท่าเทียม 02 ธ.ค. 2563ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7147 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน 02 ธ.ค. 2563ศธ.รื้อระเบียบลงโทษนักเรียนปรับให้ทันสมัย       02 ธ.ค. 2563ศธ. เปิดทางรร.ออกระเบียบลงโทษนักเรียนได้เอง กรอบภาพกว้าง ให้ยึดตามตามลักษณะกลุ่มพฤติกรรมของเด็ก 02 ธ.ค. 2563คุรุสภาประกาศ!! วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน สมัครสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 02 ธ.ค. 2563พรุ่งนี้แล้วนะ! (3-17 ธันวาคม 2563) เปิดระบบรับสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 02 ธ.ค. 2563“ณัฏฐพล” ขอบคุณนร.ส่วนใหญ่ไม่ใส่ไปรเวท ชี้ศธ.ผ่านความกดดัน 02 ธ.ค. 2563"ณัฏฐพล"ลั่นยอมทุ่มหลายหมื่นล.ยกระดับศก.จังหวัดด้วยการศึกษา เชื่อเป็นการปฎิรูปที่แท้จริง

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

usericon

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ชื่อผู้วิจัย นางอภิสรา ซินเม รองผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ปีการศึกษา : 2556

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐาน ด้านสภาวะแวดล้อมของการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 2) เพื่อประเมินกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมง วิทยาคาร 3) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
ตามความคิดเห็นของบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ “CPO” (CPO,S Evaluation Model) การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 393 คน ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ดังนี้ บุคลากร โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 33 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 180 คน ได้มาโดยกำหนดขนาด ตามจากตาราง เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้วิธีการสุ่ม อย่างง่าย (Simple Random Sampling โดยการ จับฉลากแต่ละชั้นเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียนโดยคัดเลือกจากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 180 คน     
    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .50 - .89 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับผลผลิตโครงการที่เกิดจากการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .47 - .85 และมีค่าความเชื่อมั่น ฉบับเท่ากับ 0.93 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับผลผลิตโครงการที่เกิดจากการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .55-.87 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)


สรุปผลการประเมิน ดังนี้
    ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับระดับความเหมาะสมจากสูงไปหาต่ำ ดังนี้ ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1. ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความต้องการและความจำเป็นของโครงการ รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความพร้อมและทรัพยากร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
1.1 ความต้องการและความจำเป็นของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อความต้องการและความจำเป็นของโครงการ ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับความต้องมากที่สุด โดยข้อที่มีระดับความความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่วนข้อที่มีระดับความต้องการจำเป็นต่ำสุด คือ ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
1.2 ความเป็นไปได้ของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ต่อความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเป็นไปได้สูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายชัดเจนในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ ครูมีเวลาเพียงพอในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่วนข้อที่มีระดับความเป็นไปได้ต่ำสุด คือ โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดกิจกรรมของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ โรงเรียนกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ โรงเรียนกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด คือ โรงเรียนระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
1.4 ความพร้อมและทรัพยากร ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ต่อความพร้อมและทรัพยากร ด้านปัจจัย พื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยรวมมีความพร้อมและทรัพยากรอยู่ในระดับมาก โดยข้อ ที่มีระดับความพร้อมและทรัพยากรสูงสุด คือ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานสถานศึกษา รองลงมา คือ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่สะอาดร่มรื่น น่าอยู่ ส่วนข้อที่มีระดับความพร้อมและทรัพยากรต่ำสุด คือ โรงเรียน มีแหล่งสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ รองลงมา คือ ช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
2.1 กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานก่อนดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.2 ช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการ ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ โรงเรียนมีการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด รองลงมา คือ โรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
3. ด้านผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ด้านผลผลิตของโครงการ โดยรวมมีผลที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับผลที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา รองลงมา คือ นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่วนข้อที่มีระดับผลที่เกิดขึ้นต่ำสุด คือ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
4. ด้านผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของนักเรียน ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุด คือ นักเรียนมีความชื่นชอบในกิจกรรมศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ รองลงมา คือ นักเรียนชื่นชมและชอบในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับต่ำสุด คือ นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
5. ด้านผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุด คือ นักเรียนชื่นชมและชอบในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ รองลงมา คือ นักเรียนมีความรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมายให้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับต่ำสุด คือ นักเรียนมีความประหยัดและใช้ชีวิตพอเพียง
        
ninewkid 01 พ.ย. 2557 เวลา 18:02 น. 0 502
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^