LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรฯ ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตและค่าจ้างธุรการฯ เพิ่มเติม 24 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 24 ก.ย. 2563กศจ.น่าน ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 24 ก.ย. 2563กศจ.พังงา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ ที่นี่) 24 ก.ย. 2563สำนักงาน กศน. ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ 24 ก.ย. 2563กศจ.บึงกาฬ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 24 ก.ย. 2563กศจ.ระยอง ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 24 ก.ย. 2563กศจ.ระยอง ประกาศแก้ไขตำแหน่งว่าง ของผู้สอบขึ้นบัญชีแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 24 ก.ย. 2563กศจ.ตาก ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 23 ก.ย. 2563โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครครูผู้สอน 8 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 15,800 บาท

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

usericon

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ชื่อผู้วิจัย นางอภิสรา ซินเม รองผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ปีการศึกษา : 2556

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐาน ด้านสภาวะแวดล้อมของการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 2) เพื่อประเมินกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมง วิทยาคาร 3) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
ตามความคิดเห็นของบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ “CPO” (CPO,S Evaluation Model) การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 393 คน ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ดังนี้ บุคลากร โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 33 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 180 คน ได้มาโดยกำหนดขนาด ตามจากตาราง เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้วิธีการสุ่ม อย่างง่าย (Simple Random Sampling โดยการ จับฉลากแต่ละชั้นเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียนโดยคัดเลือกจากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 180 คน     
    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .50 - .89 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับผลผลิตโครงการที่เกิดจากการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .47 - .85 และมีค่าความเชื่อมั่น ฉบับเท่ากับ 0.93 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับผลผลิตโครงการที่เกิดจากการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร มีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับระหว่าง .55-.87 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)


สรุปผลการประเมิน ดังนี้
    ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับระดับความเหมาะสมจากสูงไปหาต่ำ ดังนี้ ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1. ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความต้องการและความจำเป็นของโครงการ รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความพร้อมและทรัพยากร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
1.1 ความต้องการและความจำเป็นของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อความต้องการและความจำเป็นของโครงการ ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับความต้องมากที่สุด โดยข้อที่มีระดับความความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่วนข้อที่มีระดับความต้องการจำเป็นต่ำสุด คือ ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
1.2 ความเป็นไปได้ของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ต่อความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเป็นไปได้สูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายชัดเจนในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ ครูมีเวลาเพียงพอในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่วนข้อที่มีระดับความเป็นไปได้ต่ำสุด คือ โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดกิจกรรมของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ โรงเรียนกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ โรงเรียนกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด คือ โรงเรียนระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
1.4 ความพร้อมและทรัพยากร ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ต่อความพร้อมและทรัพยากร ด้านปัจจัย พื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยรวมมีความพร้อมและทรัพยากรอยู่ในระดับมาก โดยข้อ ที่มีระดับความพร้อมและทรัพยากรสูงสุด คือ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานสถานศึกษา รองลงมา คือ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่สะอาดร่มรื่น น่าอยู่ ส่วนข้อที่มีระดับความพร้อมและทรัพยากรต่ำสุด คือ โรงเรียน มีแหล่งสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ รองลงมา คือ ช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
2.1 กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานก่อนดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.2 ช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการ ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ โรงเรียนมีการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด รองลงมา คือ โรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนข้อที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
3. ด้านผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ด้านผลผลิตของโครงการ โดยรวมมีผลที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับผลที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา รองลงมา คือ นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่วนข้อที่มีระดับผลที่เกิดขึ้นต่ำสุด คือ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
4. ด้านผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของนักเรียน ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุด คือ นักเรียนมีความชื่นชอบในกิจกรรมศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ รองลงมา คือ นักเรียนชื่นชมและชอบในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับต่ำสุด คือ นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
5. ด้านผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุด คือ นักเรียนชื่นชมและชอบในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ รองลงมา คือ นักเรียนมีความรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมายให้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับต่ำสุด คือ นักเรียนมีความประหยัดและใช้ชีวิตพอเพียง
        
ninewkid 01 พ.ย. 2557 เวลา 18:02 น. 0 482
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^