LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 14 ส.ค. 2563นร.เฮ!อาจไม่มีการบ้านแล้ว กพฐ.อยากให้จบในห้องเรียน 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 14 ส.ค. 2563ประกาศแล้ว! กำหนดวันเวลาสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กทม. ภาค ก ภาค ข วันที่ 5-6 กันยายน 2563 นี้ 14 ส.ค. 2563ศธจ.สงขลา ประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดห้องสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี2563 13 ส.ค. 2563สพม.1 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 9 อัตรา สมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563 12 ส.ค. 2563คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2563 12 ส.ค. 2563"สพฐ.มีคำตอบสอบครูผู้ช่วย ปี 2563" โดยเลขาธิการ กพฐ. "อำนาจ วิชยานุวัติ" 11 ส.ค. 2563กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ปทุมธานี 3 อัตรา - รายงานตัว 19 สิงหาคม 2563

รายงานประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลวัดบ้

usericon

รายงานประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลวัดบ้
หัวข้อศึกษา    :    รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ผู้รายงาน    :    นายปิยะวุฒิ สมจรรยา
ปีที่ศึกษา    :    ปีการศึกษา 2556

[center]บทสรุปสำหรับผู้บริหาร[/center]

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในด้านบริบทสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับความต้องการของบริบทสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยป้อนเกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและวิธีการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ ด้านกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดำเนินการกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 23 คน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู) จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน (จากการสุ่มอย่างง่าย) จำนวน 75 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 267 คน รวมทั้งสิ้น 380 คน
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเกิร์ตซึ่งผู้รายงานได้จัดสร้างขึ้น โดยผ่านการตรวจพิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินบริบทสภาพแวดล้อม ปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิต จำนวน 50 ข้อ ซึ่งแบบสอบถาม
ประเมินบริบทสภาพแวดล้อมมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .92 แบบสอบถามประเมินปัจจัยป้อนมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .89 แบบสอบถามประเมินกระบวนการมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .90 แบบสอบถามประเมินผลผลิตมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .91

    การจัดเก็บข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ โดยแจกแบบสอบถาม จำนวน 380 ฉบับ แบบสอบถามที่ได้รับคืนมา จำนวน 380 ฉบับ
ซึ่งมีความสมบูรณ์ทั้ง 380 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
    ผลการศึกษา พบว่า
    จากการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42 ,  = 0.53)
2. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้
2.1 ด้านบริบทสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44 ,  =0.63)
2.2 ด้านปัจจัยป้อน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38 ,  =0.64)     
2.3 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42 ,  =0.66)
2.4 ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45,  = 0.49)     
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง โดยพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
3.1 ด้านบริบทสภาพแวดล้อม มีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ บุคลากรบางส่วนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของโครงการ ผู้เกี่ยวข้องบางกลุ่ม ไม่ทราบนโยบายของโรงเรียน และสถานที่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอกับนักเรียน ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของโครงการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบายให้ทั่วถึง เช่น แผ่นพับ เสียงตามสายฯลฯ และขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เพื่อสร้างโรงอาหาร ตามลำดับ
3.2 ด้านปัจจัยป้อน มีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ผู้ปกครองและชุมชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ ขาดครูที่มีความรู้ด้านอนามัยโดยเฉพาะและรู้ครอบคลุมทุกเรื่อง รวมทั้งครูมีภาระงานสอนและงานนโยบายมาก ทำให้การปฏิบัติกิจกรรมไม่เป็นไปตามกำหนดการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ ประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ควรมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายและเป้าหมายของการดำเนินโครงการให้ชัดเจน สนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงาน เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานอนามัย และควรให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ตามสมควร ตามลำดับ
3.3 ด้านกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ การจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไม่ค่อยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ และขาดความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามลำดับ
3.4 ด้านผลผลิต มีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ นักเรียนไม่ค่อยสนใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง นักเรียนไม่เห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ นักเรียนบางคนไม่ค่อยปฏิบัติตนเกี่ยวกับการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และผู้ปกครองบางคนไม่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเนื่องจากไม่มีเวลา ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ด้านสุขอนามัยมาให้คำแนะนำแก่นักเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้ถึงประโยชน์หรือคุณค่าของอาหารหลัก 5 หมู่ ครูควรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการล้างมือ และครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหา เพื่อประสานความเข้าใจระหว่างบ้านกับโรงเรียน พร้อมช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหา ตามลำดับ
terrior 07 ต.ค. 2557 เวลา 14:47 น. 0 577
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^