LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2562รวมข่าวเปิดสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 86 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา 19 ม.ค. 2562นักเรียนยุคก่อนเล่า "ผมว่าถ้าเด็กสมัยนี้เจอครูเมื่อสมัยผมเรียน ครูคงแค่ไม่โดนไล่ออก ครูคงติดคุกด้วย" 19 ม.ค. 2562ผอ.สั่งตัดเงินเดือนครูตีก้นเด็กนักเรียน 53 ครั้ง ศธจ.กำชับห้ามเกิดขึ้นอีก  19 ม.ค. 2562มองย้อนหลังไปการศึกษาไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? 19 ม.ค. 2562นายกฯ ย้ำทุกหน่วยงานร่วม ศธ.บูรณาการจัดการศึกษา-พัฒนาเด็ก 19 ม.ค. 2562ครูสาวอัตราจ้าง จ.ชุมพร ร้อง ปปช. ถูกหลอกสวมชื่อรับเงินเดือน 19 ม.ค. 2562เสนอครูยุคใหม่ต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู-มีความรู้ยุค4.0 19 ม.ค. 2562นายกฯ สั่ง ขรก.ทำความเข้าใจ ปชช.ช่วงเลือกตั้ง จ่อคืนวันสอบ GAT-PAT

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านคำตามมาตราตัวสะกด ชั

usericon

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านคำตามมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รอบรั้วโรงเรียนเราประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคSTADโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านคำตามมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รอบรั้วโรงเรียนเรา ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STADให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รอบรั้วโรงเรียนเรา ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD(3)ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รอบรั้วโรงเรียนเรา ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD (4)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รอบรั้วโรงเรียนเรา ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559จำนวน 32 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยกำหนดหน่วยเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ(1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รอบรั้วโรงเรียนเรา มีจำนวน 8 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เรื่อง ประเพณีลอยกระทง เล่มที่ 2 เรื่อง ลูกชาวสวน เล่มที่ 3 เรื่อง ครอบครัวตาน้อย เล่มที่ 4 เรื่อง ตลาดคูขวาง เล่มที่ 5 เรื่อง ท่องเที่ยวท่าโพธิ์ เล่มที่ 6 เรื่อง วิถีลุงจวบ เล่มที่ 7 เรื่อง น้ำท่วมท่าโพธิ์ เล่มที่ 8 เรื่อง อาชีพท้องถิ่น ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 5 คน มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.60 ถึง 4.65 โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 มีความเหมาะสมมากที่สุด และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองรายบุคคล (Individual Tryout) แบบหนึ่งต่อหนึ่ง จำนวน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 62.08/61.67 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์นำไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) จำนวน 9 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ เท่ากับ 73.37/72.78 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ นำไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองภาคสนาม (Individual Try –Out ) จำนวน 30 คนได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.99/81.17 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ (2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รอบรั้วโรงเรียนเรา ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STADมีจำนวน 8 แผน ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการ5 คนซึ่งมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.66 ถึง 4.72 โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.69มีความเหมาะสมมากที่สุดและนำไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองภาคสนาม (Individual Try –Out ) จำนวน 30 คน ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนจำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.53 - 0.60 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.80 - 0.93 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ KR20 = 0.991(4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านคำตามมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดรอบรั้วโรงเรียนเรา ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เมื่อนำผลมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ พบว่า แบบวัดความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค เท่ากับ 0.866 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ t - testแบบ Independent

ผลการวิจัย พบว่า
1.กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รอบรั้วโรงเรียนเรา ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิคSTAD ที่ได้รับการพัฒนามีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ84.96/84.38
2. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รอบรั้วโรงเรียนเรา ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รอบรั้วโรงเรียนเรา ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STADมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6653หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.6677 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.77
4. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รอบรั้วโรงเรียนเรา ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.50)
แสดงว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รอบรั้วโรงเรียนเรา ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2ได้เป็นอย่างดี


ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^