LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2562ครูภาคกลางและภาคตะวันออก ยื่นหนังสือ วอนเสมา1 ทบทวนคืนตำแหน่งให้โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน 18 ส.ค. 2562เครือข่ายฯ ค้านใช้ใบรับรองความเป็นครู “สมหวัง-ดิเรก” ร่วมติง 18 ส.ค. 2562สพป.พระนครศรีอยุธายา เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 6 อัตรา 18 ส.ค. 2562สภาครูฯยื่น 5 ข้อให้เสมา1 เร่งปฏิรูการศึกษา และควรเร่งเคลียร์ทุกปัญหาที่คาใจครู 18 ส.ค. 2562กสถ. แจงข้อสงสัยกรณีข้อวิจารณ์ข้อสอบท้องถิ่นรั่ว มีการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบ 17 ส.ค. 2562ลพบุรี เปิดระบบเว็บออนไลน์ ดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย แค่กรอกรหัสประชาชน ไม่ต้องบันทึกให้ยุ่งยาก 17 ส.ค. 2562สพฐ.ได้ตัวเลข"อาหารกลางวัน" อัตราใหม่แล้ว คิดตามขนาดรร."เล็ก- กลาง - ใหญ่ "เตรียมชงรมว.ศธ.พิจารณาต่อไป 17 ส.ค. 2562สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัคร 8-29 สิงหาคม 2562 17 ส.ค. 2562รอบ 14 มาแล้ว สถ.เตรียมเรียกบรรจุเป็น ขรก.ส่วนท้องถิ่น 17 ส.ค. 2562โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 21-27 สิงหาคม 2562

การประเมินโครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)

usericon

ชื่อเรื่อง        การประเมินโครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)
        โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
ชื่อผู้วิจัย        นางสาวจำเนียร จูเจริญ
หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
ปีที่พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ
    การประเมินโครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร มี วัตถุประสงค์ คือ1)เพื่อประเมินบริบท (Context) ของโครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครในด้านข้อมูลพื้นฐานของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร โครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครในด้านการดำเนินงานตามแผน และการกำกับติดตามผล 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) โครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร กลุ่มประชากร ประกอบด้วยครูโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 35 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 13 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 612 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน612คนแบบสอบถาม มีทั้งหมดจำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ แบบสอบถามใช้ประเมินบริบท (Context Evaluation) สำหรับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบสอบถามประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) สำหรับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบสอบถามประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) สำหรับครู และนักเรียน แบ่งออกเป็น 7 ฉบับย่อย แบบสอบถามประเมินผลผลิต (Product Evaluation) สำหรับ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน แบ่งออกเป็น 5 ฉบับย่อย และแบบสอบถามด้านความพึงพอใจต่อผลผลิตของโครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามและแบบทดสอบด้วยตนเองทั้งหมด เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว นำไปวิเคราะห์ข้อมูลโดย 1. ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลจากการประเมินรายงานโครงการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 2. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สรุปผลการประเมินโครงการได้ดังนี้
ผลการประเมิน
     จากการประเมินโครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ตามความคิดเห็น และการปฏิบัติของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองในด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบ CIPP Model เป็นกรอบแนวความคิดในการประเมิน สรุปผลได้ดังนี้
    1. ด้านบริบท เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) มีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของบริบทของโครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก
    2. ด้านปัจจัยนำเข้า เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อยู่ในระดับมากและมีความเห็นว่ามีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ และช่วยเหลือ ด้านงบประมาณในการดำเนินงาน
    3. ด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ครูและนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ว่า มีการวางแผนดำเนิน ดำเนินกิจกรรม จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประชาสัมพันธ์โครงการ การดำเนินการเป็นไปตามโครงการที่กำหนด ติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม มีการกำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน ขณะดำเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการตามความเหมาะสม ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย ครบทุกกิจกรรม อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีการขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่ชุมชน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรม
    4. ด้านผลผลิต มีการประเมินนักเรียน 2 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 2) ความพึงพอใจต่อโครงการโดย ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง เป็นผู้ประเมินอยู่ในระดับมาก
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^