เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ขลุ่ยหล
LASTEST NEWS

20 ส.ค. 2561ด่วน! สถ.เตรียมพร้อมเรียกบรรจุ "ขรก.-พนง.ท้องถิ่น" รอบ 5 29-30 ส.ค.นี้ 20 ส.ค. 2561หั่นTCASเหลือ6เดือนครึ่ง-ลดค่าสมัครเป็นวิชาละ100 20 ส.ค. 2561ไม่ลดข้าราชการ เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 20 ส.ค. 2561"ครูน้อย"โดนหางเลข"ขนมจีนคลุกน้ำปลา" ถูก ป.ป.ช. ไต่สวนด้วย 20 ส.ค. 2561"หมอธี"นำทีมประเมินคุณภาพแนวใหม่ 20 ส.ค. 2561ครูผู้ช่วยปี61 กรอกเลขข้อสอบ ภาก ก ผิดทุกชุด 20 ส.ค. 2561ห่วงครูผู้น้อยรับบาปทุจริตอาหารกลางวัน 20 ส.ค. 2561โรงเรียนฟ้าใสวิทยา เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ สมัคร 20-24 ส.ค.2561 19 ส.ค. 2561ราชกิจจานุเบกษา ผู้ถือบัตรคนจน 11.4ล้านคนรับสิทธิรักษาฟรี ไม่ต้องจ่ายเงิน 19 ส.ค. 2561ศธจ.โคราชยันปีหน้ามีอัตราว่างกว่า2,000อัตรา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ขลุ่ยหล

usericon

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ขลุ่ยหล
ชื่อเรื่อง         ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ขลุ่ยหลิบ ประกอบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนดอนชัยวิทยา

ผู้ศึกษา        นางเมธิกา รัตนรังษี

สถานศึกษา    โรงเรียนดอนชัยวิทยา ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สังกัด        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ปีการศึกษา    2556


บทคัดย่อ

    ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ขลุ่ยหลิบ ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดอนชัยวิทยา มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ขลุ่ยหลิบ ประกอบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ขลุ่ยหลิบ ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ขลุ่ยหลิบ ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดอนชัยวิทยา ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 17 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2557 รวมเวลา 20 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน (Pre - test) และหลังเรียน (Post - test) (2) ชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ขลุ่ยหลิบ ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ชุด (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ขลุ่ยหลิบ เป็นแบบปรนัย (Multiple Choices) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) และหลังเรียน (Post - test) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหาประสิทธิภาพแฃะประสิทธิผลทางการเรียน และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ขลุ่ยหลิบ ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
    1. การศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ขลุ่ยหลิบ ประกอบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 91.11/91.76 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
    2. การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ขลุ่ยหลิบ ประกอบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6934 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 69.34
    3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ขลุ่ยหลิบ ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.77     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.15 อยู่ในระดับมากที่สุด

    โดยสรุป ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ขลุ่ยหลิบ ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการปฏิบัติขลุ่ยหลิบดีขึ้น จึงขอเสนอให้ครูที่สอนวิชาดนตรี ใช้เป็นสื่อหรือนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะปฏิบัติเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติขลุ่ยหลิบได้เป็นอย่างดี     

matika 26 ก.ย. 2557 เวลา 15:09 น. 0 287
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^