LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครพนม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครปฐม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตราด ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตรัง ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ชุมพร ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ชัยนาท ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.จันทบุรี ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนร

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
        และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา    นายจีรศักดิ์ แสงสวัสดิ์
สถานศึกษา    โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
สังกัด        สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

บทคัดย่อ

    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย แบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่เรียนวิชาพลศึกษา โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อำเภอบ้านผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 เล่ม
(2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 แผน รวม 18 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การว่ายน้ำเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.37 - 0.78 ค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง 0.26 - 0.65 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ เท่ากับ 0.86 และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.48 - 0.69 และมีค่าความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่า IOC ค่า E1/E2 ค่า E.I. และค่า t-test

    ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
            1. แบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.22 / 83.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
            2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6564 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 65.64
            3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05        
            4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43)
    โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเหมาะสม นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร

jirasak0924 26 ก.ค. 2560 เวลา 16:05 น. 0 178
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^