LASTEST NEWS

16 ม.ค. 2562สพม.1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 28 อัตรา สมัคร 22-30 ม.ค.2562 16 ม.ค. 2562โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปวช.ขึ้นไป ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้ 16 ม.ค. 2562บริษัท กสท โทรคมนาคม รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวนหลายอัตรา สมัคร 15 ม.ค. - 8 ก.พ. 2562 15 ม.ค. 2562ความแตกต่างของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯ แบบเดิม และแบบใหม่ ตาม ว20/2561 15 ม.ค. 2562ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา บัดนี้-31ม.ค.62 15 ม.ค. 2562"หมอจรัส" ไม่ขัด ยกฐานะกศน.เป็นนิติบุคล 15 ม.ค. 2562ศธ.เร่งแก้เหลื่อมล้ำค้นหาเด็กนอกระบบกลับสู่ห้องเรียนก่อนเริ่มเทอมใหม่ปี 62 15 ม.ค. 2562สกสค.แก้ระเบียบหักเงินเดือนครูใช้หนี้ ผอ.สพท.รับรองข้อมูลผู้กู้-เหลือเงินใช้ขั้นต่ำ 30% 15 ม.ค. 2562เสียงสะท้อนจาก “ครู” ลดภาระงาน-แก้ครูขาด-ดูแลขวัญกำลังใจ 15 ม.ค. 2562สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 53 อัตรา สมัคร 22-30 ม.ค.2562

การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยด้านคารวธรรมของนักเ

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยด้านคารวธรรมของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ผู้วิจัย     นางสาววิชญา ชุติมากุล
ระยะเวลาในการวิจัย ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

    การส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณลักษณะที่เน้นประชาธิปไตยและวิถีตามระบบสังคมประชาธิปไตย มิใช่เพียงเพื่อให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยเท่านั้น แต่จะต้องปลูกฝังให้เกิดเป็น
วิถีชีวิตและซึมซับพฤติกรรมประชาธิปไตยจนเป็นนิสัยถาวร สถานศึกษาจึงต้องจัดให้นักเรียนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การเคารพในสิทธิและหน้าที่
ของกันและกัน หรือเรียกว่า การอยู่ร่วมกันอย่างประชาธิปไตยการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยด้านคารวธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4
วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 2 วงรอบแต่ละวงรอบใช้กระบวนการวางแผน(Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection)กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีจำนวน15คนได้แก่ผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัยที่สมัครใจเข้าร่วมจำนวน 14คนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 107 คนและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 35 คนโดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ
การประชุมแบบมีส่วนร่วมการมอบหมายงาน ประกอบด้วย 6 กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมอบรม ท.4 เด็กดีมีคารวธรรมกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมข้อตกลงในห้องเรียนของเรากิจกรรมต้นกล้าประชาธิปไตยกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมสุดสัปดาห์ และการนิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกการประชุม แบบสัมภาษณ์แบบสังเกตแบบบันทึกการนิเทศการตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคแบบสามเส้า(Triangular Technique)และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยด้านคารวธรรมของนักเรียนโดยดำเนินการ 2 วงรอบซึ่งในวงรอบที่ 1 นี้ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือการประชุมแบบมีส่วนร่วมการมอบหมายงาน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
ด้านคารวธรรมของนักเรียนประกอบด้วย กิจกรรมอบรม ท.4 เด็กดีมีคารวธรรม กิจกรรม
วันสำคัญ กิจกรรมข้อตกลงในห้องเรียนของเรา กิจกรรมต้นกล้าประชาธิปไตยและการนิเทศ
หลังการพัฒนา นักเรียนมีพฤติกรรมหยุดยืนตรงแสดงการเคารพเมื่อได้ยินเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี มีความสำรวมและตั้งใจในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงมากขึ้น นักเรียน
ส่วนใหญ่มีการแสดงความเคารพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พูดจาสุภาพมากขึ้น พูดจามีหางเสียง
ไม่แซงคิว ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและข้อตกลงเพิ่มมากขึ้นแต่พบว่ายังมีนักเรียนบางคนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
จึงดำเนินการพัฒนาเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยด้านคารวธรรมของนักเรียนในวงรอบที่ 2 โดยใช้
กลยุทธ์การประชุมแบบมีส่วนร่วม การมอบหมายงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมต้นกล้าประชาธิปไตยกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมสุดสัปดาห์ และการนิเทศผลการดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ขัดต่อหลักศาสนา นักเรียนทุกคนแสดงความเคารพผู้ปกครองและคุณครูนักเรียนพูดจาไพเราะไม่พูดคำหยาบ นักเรียนทุกคนเข้าแถวเมื่อรอรับสิ่งของหรือเข้าแถวรอซื้อของ โดยไม่แซงคิว ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เป็นที่ชื่นชมของครู ผู้ปกครอง และผู้ที่พบเห็น ซึ่งในภาพรวมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจและถือว่าบรรลุเป้าหมาย
โดยสรุปการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยด้านคารวธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีโดยใช้
กลยุทธ์การประชุมแบบมีส่วนร่วมการมอบหมายงาน ประกอบด้วย 6 กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมอบรม ท.4 เด็กดีมีคารวธรรมกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมข้อตกลงในห้องเรียนของเรา กิจกรรมต้นกล้าประชาธิปไตย กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมสุดสัปดาห์ และการนิเทศ ช่วยให้บรรลุเป้าหมายคือนักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมวิถีประชาธิปไตยในทุกเรื่อง ซึ่งทางโรงเรียนต้องมีการส่งเสริมและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบต่อไป


kruni.ni.t4 26 ก.ค. 2560 เวลา 09:38 น. 0 283
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^