LASTEST NEWS

29 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 29 ก.ย. 2563กศจ.กำแพงเพชร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 29 ก.ย. 2563กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 29 ก.ย. 2563กศจ.จันทบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 29 ก.ย. 2563ศธจ.สิงห์บุรี เปิดระบบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย ตรวจผลคะแนนสอบแข่งขันได้แล้ว! 29 ก.ย. 2563โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท สมัครบัดนี้-5 ตุลาคม 2563 28 ก.ย. 2563โรงเรียนต้นกล้า รับสมัครครูและบุคลากร 14 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 25,000.- บาท 28 ก.ย. 2563"ณัฏฐพล"ตีกลับร่างพ.ร.บ. การศึกษา ตั้งคำถามทำไมขาด3ข้อ สำคัญก้าวสู่การศึกษายุคใหม่ 28 ก.ย. 2563ล่าสุด! เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น 23 สาขาวิชาเอก 958 อัตรา 28 ก.ย. 2563กศจ.ตาก เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 19 อัตรา รายงานตัว 1 ตุลาคม 2563

การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียน

usericon

การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียน
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ผู้วิจัย นายมานพ จิตแม้น
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชานาญการ
โรงเรียน เทศบาลท่าตูม ปีการศึกษา 2556
บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดผลโดยตรงต่อผู้เรียน ผู้เรียนจะมิใช่เพียงผู้รอรับความรู้แต่จะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ครูผู้สอนเองก็จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้ดาเนินการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
นอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้แล้ว ยังเป็นการฝึกฝนคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนแต่ละคนอีกด้วย การพัฒนาบุคลากรครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรครู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ตาบลท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ทั้ง 2 วงรอบ
แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูล จานวน 95 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ร่วมวิจัย (Research Participants) จานวน 32 คน ได้แก่ ผู้วิจัย 1 คน และครูโรงเรียนเทศบาลท่าตูม จานวน 31 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีจานวน 63 คน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน 1 คน วิทยากร 2 คน และตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ชั้นละ 10 คน รวม 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จานวน 1 ฉบับ แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มผู้ร่วมวิจัย กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน 1 ฉบับ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู จานวน 1 ฉบับ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์กระบวนการสอนของครูกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จานวน 1 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์นักเรียน จานวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบ ข้อมูลสามเส้า และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายผลการพัฒนา ปรากฏดังนี้
การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวงรอบที่ 1 ได้ใช้
กลยุทธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศแบบคลินิก เพื่อดาเนินการพัฒนา ผลการพัฒนาวงรอบที่ 1 โดยสรุปพบว่า บุคลากรครูซึ่งเป็นกลุ่มผู้ร่วมวิจัยส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน แต่ยังขาดความชานาญและความต่อเนื่องในการจัดทาแผนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และยังมีครูบางส่วน ที่ยังไม่เข้าใจการดาเนินการแต่ละขั้นตอน และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ ครูบางส่วนยังขาดองค์ประกอบในการจัดทาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องขั้นตอนของการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่พบ และมอบหมายให้ผู้ร่วมวิจัยแก้ไขข้อบกพร่องในการทดลองสอนในวงรอบที่ 2 ต่อไป
การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วงรอบที่ 2 ใช้
กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและนิเทศแบบคลินิก เพื่อตรวจสอบผลการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลังจากที่ผู้ร่วมวิจัยได้รับการนิเทศภายในวงรอบที่ 1 และข้อเสนอแนะจากผู้ให้การนิเทศ ผลการนิเทศวงรอบที่ 2 พบว่า กลุ่ม ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงและพัฒนาการเขียนแผนการเรียนรู้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากได้มีการนิเทศการสอนกลุ่มเป้าหมาย และให้คาแนะนาในการปรับปรุง
การเขียน แผนการเรียนรู้แบบโครงงาน และนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน จนสามารถเขียนแผนการเรียนรู้ ได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบและวิธีการเขียนแผนการเรียนรู้แบบโครงงานได้เป็นอย่างดี ทาให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้คือ มีความรู้ความเข้าใจ ในการเขียนแผนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและเกิดทักษะในการปฏิบัติตามกรอบการศึกษา
มีความกระตือรือร้น เกิดความมั่นใจ ตั้งใจที่จะพัฒนางานมีการเตรียมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนอย่างสม่าเสมอ ได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนมาเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เอาใจใส่สนใจนักเรียนยิ่งขึ้น มีความเอื้ออาทร รักและเมตตานักเรียน ให้กาลังใจนักเรียนอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะการประชุมร่วมกันเพื่อร่วมคิด ร่วมทา และร่วมกันเขียนแผนการเรียนรู้ของตัวเอง แล้วนาไปปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน ที่สาคัญคือ ได้มีการเตรียมการสอน ทั้งเนื้อหาและวิธีการสอนอย่างเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มีการใช้สื่อการสอนเพื่อฝึกการคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้แก่ผู้เรียนตลอดทั้งการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริงได้ จนทาให้ผู้เรียนได้มีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ของผู้เรียน คือ รู้จักการทากิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มมีการฝึกคิดอย่างหลากหลาย และสร้างจินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีความสุข และได้เลือกกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงานได้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจัยทุกประการ
โดยสรุป จากการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้
หลักการวิจัยปฏิบัติการ สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาครูได้และประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี
thienchai 12 ก.ย. 2557 เวลา 14:55 น. 0 493
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^