LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครสวรรค์ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครราชสีมา ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครพนม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครปฐม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครนายก ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตาก ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตราด ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตรัง ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ กลุ่มสาระการเรียน

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ผู้วิจัย     นางสาวพงศ์ทิพย์ คุ้มวงศ์
สังกัด        โรงเรียนอุดมวิทยากร เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร
ปีที่ศึกษา        ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอุดมวิทยากร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยใช้แบบฝึกทักษะ ให้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอุดมวิทยากร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) โรงเรียนอุดมวิทยากร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอุดมวิทยากร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนอุดมวิทยากร ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการทดลองสอน 20 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์ (การวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง 2) ชุดฝึกทักษะการวาดภาพหุ่นนิ่ง
ด้วยดินสอโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ชุด
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์ (การวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับความคิดเห็น คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที t-test Dependent

ผลการวิจัยพบว่า    
1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอุดมวิทยากร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.06/89.60 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอุดมวิทยากร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอุดมวิทยากร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83, S.D. = 0.28)
pongthip2558 07 ก.ค. 2560 เวลา 16:39 น. 0 260
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^