LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2561แชร์เลย! งานใหม่ กรมศิลปากร เปิดสอบรับราชการ 35 อัตรา 23 ก.พ. 2561สพม.35 เปิดสอบครูธุรการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (สมัคร5-11มี.ค.61) 23 ก.พ. 2561(เงินเดือน15,000-16,500)สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดสอบรับราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา 23 ก.พ. 2561กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 5 อัตรา (สมัครบัดนี้-9มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561สอบครูผู้ช่วยแบบใหม่ จัดสอบช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.2561 เพื่อบรรจุให้ทันในเดือนตุลาคม 2561 22 ก.พ. 2561สพป.อุทัยธานี เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง (สมัคร26ก.พ.-4มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561สพฐ.ยอมให้ โรงเรียนรับ.ม.4ได้50คนต่อห้อง 22 ก.พ. 2561สพม.25 เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ 9 อัตรา (สมัคร26ก.พ.-4มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561สพป.นครพนม เขต 2 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 11 อัตรา (สมัคร1-9มี.ค.61) 22 ก.พ. 2561สพป.มหาสารคาม เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 11 อัตรา (สมัคร1-7มี.ค.61)

การพัฒนาชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น

เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา นางสาวกิติยา ลาภปฏิมาพร

โรงเรียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ปีที่ศึกษา 2558บทคัดย่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ที่แตกต่างกันอาจจะท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วย ชุดการเรียน เป็นสื่อแห่ง

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องที่จะศึกษา

การศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80

2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างหลังเรียนและ

ก่อนเรียน ด้วยชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น และ 4) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียน

ประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนห้วยกระเจา

พิทยาคม อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 8 จ านวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จ านวน

5 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรม จ านวน 7 แผน รวมแผนการทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน เวลา 17 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ชุด 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายรายข้อ

ตั้งแต่ 0.60 – 0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.30 - 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.91 4) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.39 –
0.94 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ

ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test

(แบบ Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.22/83.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนประกอบ

การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า

ดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ เท่ากับ 0.7253 ซึ่งหมายความว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้

ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ท าให้นักเรียนมีนักเรียนมีความก้าวหน้า

ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72.53

3. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น

เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม สรุปโดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

ที่ตั้งไว้ สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ต่อไป
preeyajung1 01 ก.ค. 2560 เวลา 22:07 น. 0 54
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^