LASTEST NEWS

16 ม.ค. 2562สพม.1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 28 อัตรา สมัคร 22-30 ม.ค.2562 16 ม.ค. 2562โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปวช.ขึ้นไป ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้ 16 ม.ค. 2562บริษัท กสท โทรคมนาคม รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวนหลายอัตรา สมัคร 15 ม.ค. - 8 ก.พ. 2562 15 ม.ค. 2562ความแตกต่างของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯ แบบเดิม และแบบใหม่ ตาม ว20/2561 15 ม.ค. 2562ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา บัดนี้-31ม.ค.62 15 ม.ค. 2562"หมอจรัส" ไม่ขัด ยกฐานะกศน.เป็นนิติบุคล 15 ม.ค. 2562ศธ.เร่งแก้เหลื่อมล้ำค้นหาเด็กนอกระบบกลับสู่ห้องเรียนก่อนเริ่มเทอมใหม่ปี 62 15 ม.ค. 2562สกสค.แก้ระเบียบหักเงินเดือนครูใช้หนี้ ผอ.สพท.รับรองข้อมูลผู้กู้-เหลือเงินใช้ขั้นต่ำ 30% 15 ม.ค. 2562เสียงสะท้อนจาก “ครู” ลดภาระงาน-แก้ครูขาด-ดูแลขวัญกำลังใจ 15 ม.ค. 2562สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 53 อัตรา สมัคร 22-30 ม.ค.2562

เผยแพร่ผลงาน รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงแพ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ผู้รายงาน    นายประนอม ไทยกรรณ์

ปีการศึกษา    2559


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

    รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 2) เพื่อรายงานความพึงพอใจของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านปงแพ่ง
ประชากรที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 15 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sample) ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงแพ่ง จำนวน 70 คน การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงแพ่ง ดำเนินการโดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน (Plan : P) การปฏิบัติ (Do : D)การตรวจสอบ (Check : C)และการปรับปรุงแก้ไข ( Act : A) โดยยึดแนวทาง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านปงแพ่งได้ดำเนินงานตามเกณฑ์ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้องค์ประกอบ 10 ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านต่างๆ จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ 1)กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 2) กิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพ 3) กิจกรรมส่งเสริม การกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแก่นักเรียน 4) กิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน 5) กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง และส่งเสริมสุขภาพจิต 6) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครู และบุคลากรในโรงเรียน และ 7) กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพ โดยสอดรับกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) แบบสอบถาม ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงแพ่ง จำนวน 7 ฉบับ (2) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงแพ่ง จำนวน 3 ฉบับ
ผลการดำเนินงานสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านปงแพ่ง 1.1 ผลที่เกิดกับนักเรียน พบว่า นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ อย่าง เป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนแต่ละคนเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีความรู้และ ทักษะในการป้องกนตนเองจากโรคติดต่อและยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้และทักษะ สุขภาพที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและถ่ายทอดให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้ 1.2 ผลที่เกิดกับโรงเรียน พบว่า โรงเรียน มีระบบการส่งเสริมสุขภาพที่ดี มีการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัย มีกิจกรรม/โครงการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะสุขภาพ ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและ ยาเสพติด โรงเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณ โรงเรียน อย.น้อย ประจำปี 2557 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม” ประจำปี 2557 และได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปี การศึกษา 2558 1.3 ผลที่เกิดกับชุมชน พบว่า ชุมชนได้มีสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและ โรคติดต่อประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ ทำให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึง ความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และทำให้ชุมชนและโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 2. ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมมีกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ในสามอันดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่ากิจกรรมส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแก่นักเรียน ( = 4.43) เป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ กิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ( = 4.38) และ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครู และบุคลากรในโรงเรียน( = 4.38) เป็นอันดับที่สาม ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน( = 4.15) 3. ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.51) 4.ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (µ = 4.35) 5.ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.46) 6.ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านปงแพ่ง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60)

peerawit2554 27 มิ.ย. 2560 เวลา 17:18 น. 0 141
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^