LASTEST NEWS

23 เม.ย. 2561โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัคร17-30เม.ย.61 23 เม.ย. 2561โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา (สมัคร25-26เม.ย.61) 23 เม.ย. 2561โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา (สมัครบัดนี้-25เม.ย.2561) 22 เม.ย. 2561โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร20-25เม.ย.61 22 เม.ย. 2561โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล รับสมัครครูและพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 12 อัตรา สมัคร23 – 25 เมษายน 2561 22 เม.ย. 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครหัวหน้างานวิชาการ 3 อัตรา 22 เม.ย. 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ รับสมัครครู 6 อัตรา สมัครบัดนี้-4พ.ค.61 22 เม.ย. 2561สพป.พัทลุง 2 เรียก ‘7 ครูผู้ช่วย’ รายงานตัว 22 เม.ย. 2561มีใครเรียนจบครูมาแล้วไม่อยากเป็นครูบ้างไหมคะ แล้วทำประกอบอาชีพอะไร 22 เม.ย. 2561สพป.ตาก เขต 1 รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่ 9 ราย

การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต

usericon

การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบ
เครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขาย
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 .โรงเรียนแมตืนวิทยา อําเภอลี้จังหวัดลําพูน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559.
จํานวน 84 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย.บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 10 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งเปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ขอ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผาน
เครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนแบบมาตรสวนประมาณคา
(Rating.Scales).5.ระดับ จํานวน.15.ขอวิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ.คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขาย
และการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความเหมาะสม
ในองคประกอบตาง ๆ และมีประสิทธิภาพเทากับ 85.94/84.49 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
คือ 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบเครือขายและ
การติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรสูงขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง
ระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมากที่สุด
(μ= 4.52, σ= 0.54)
chantatham1 26 มิ.ย. 2560 เวลา 22:13 น. 0 71
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^