LASTEST NEWS

26 ก.ย. 2561ประกาศแล้ว!! ผลสอบ กพ 2561 ประกาศผลสอบ ก.พ. (ภาค ก) ประจำปี 2561 26 ก.ย. 2561สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. (ภาค ก) ประจำปี 2561 แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ 26 ก.ย. 2561เช็คที่นี่!! ผลสอบ กพ 2561 ประกาศผลสอบ ภาค ก.พ. ประจำปี 2561 25 ก.ย. 2561กมว.ยึดรางวัลคุรุสภาครูผิดจรรยาบรรณ 25 ก.ย. 2561โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (สมัคร 26 ก.ย.-2ต.ค.61) 25 ก.ย. 2561วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัครบัดนี้-1ต.ค.61) 25 ก.ย. 2561สิ่งที่ครูอัตราจ้าง....ต้องเจอ 25 ก.ย. 2561การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25 ก.ย. 2561สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 25 ก.ย. 2561ทปอ.ชี้แจงระบบทีแคส 62 ให้ครูแนะแนวทั่วประเทศ

การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต

usericon

การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบ
เครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขาย
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 .โรงเรียนแมตืนวิทยา อําเภอลี้จังหวัดลําพูน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559.
จํานวน 84 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย.บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 10 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งเปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ขอ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผาน
เครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนแบบมาตรสวนประมาณคา
(Rating.Scales).5.ระดับ จํานวน.15.ขอวิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ.คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขาย
และการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความเหมาะสม
ในองคประกอบตาง ๆ และมีประสิทธิภาพเทากับ 85.94/84.49 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
คือ 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบเครือขายและ
การติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรสูงขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง
ระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมากที่สุด
(μ= 4.52, σ= 0.54)
chantatham1 26 มิ.ย. 2560 เวลา 22:13 น. 0 85
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^