LASTEST NEWS

20 ก.พ. 2561กระทู้พันทิป...ยกเลิกใบประกอบวิชาชีพครูเถอะครับ..เพื่อเห็นแก่การศึกษาของชาติ 20 ก.พ. 2561กรมการแพทย์ เปิดสอบล็อตใหม่ 91 อัตรา (สมัครทางInternet 21-27ก.พ.61) 20 ก.พ. 2561ขอเริ่มสอบตั๋วครูเด็กเข้าเรียนปี61 20 ก.พ. 2561โอกาสมาแล้ว! การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ปี2561 20 ก.พ. 2561เช็คตำแหน่งงานว่างและคุณสมบัติ ด่วน! “ธนาคารออมสิน” เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2561 20 ก.พ. 2561สพฐ.เปิดช่องขยายห้องเรียนรร.ดัง 19 ก.พ. 2561คุรุสภาผนึก 46 มหา’ลัย อบรม 9 มาตรฐานความรู้ฯ ปี’60 19 ก.พ. 2561ผลสำรวจ99.15%หนุนตั้ง สพม.เพิ่ม 19 ก.พ. 2561คุ้มไหม? "เป็นครูอัตราจ้าง" คนอื่นเป็นแบบนี้กันไหม??? 19 ก.พ. 2561เช็กได้เลย สถ.เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว 1,578 อัตรา เพื่อบรรจุเป็น ขรก.-พนักงานส่วนท้องถิ่น รอบ 2 แล้ว

การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต

usericon

การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบ
เครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขาย
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 .โรงเรียนแมตืนวิทยา อําเภอลี้จังหวัดลําพูน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559.
จํานวน 84 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย.บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 10 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งเปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ขอ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผาน
เครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนแบบมาตรสวนประมาณคา
(Rating.Scales).5.ระดับ จํานวน.15.ขอวิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ.คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขาย
และการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความเหมาะสม
ในองคประกอบตาง ๆ และมีประสิทธิภาพเทากับ 85.94/84.49 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
คือ 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบเครือขายและ
การติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรสูงขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง
ระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องระบบเครือขายและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมากที่สุด
(μ= 4.52, σ= 0.54)
chantatham1 26 มิ.ย. 2560 เวลา 22:13 น. 0 66
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^