LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2563กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! สอบแข่งขันข้าราชการ พนก.ท้องถิ่น ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. 30 ก.ย. 2563โรงเรียนวัดชัยมงคล รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (มีบ้านพักครูให้) สมัคร 1-7 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชลบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 รับสมัครผู้ช่วยครูผู้สอนนักเรียน สมัครบัดนี้-15 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

การศึกษาประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

usericon

การศึกษาประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อเรื่อง การศึกษาประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2
ผู้ศึกษา     ลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดา
ปีการศึกษา     2555

บทคัดย่อ

โรงเรียนวัดหนองติม เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้ดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2555 โดยมุ่งหวังให้การพัฒนาระบบการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน และสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตลอดทั้งนวัตกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จำเป็นที่ต้องตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ อย่างเป็นระบบตามรูปแบบการประเมินโครงการ ซึ่งการประเมินผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และ 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดหนองติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จำนวน 22 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 275 คน และ นักเรียน จำนวน 275 คน รวมทั้งสิ้น 572 คน ได้มาโดยการเทียบตารางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบศึกษาประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) จำนวน 40 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
    การศึกษาสภาพการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม แยกพิจารณาผลการศึกษาตามกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน และภาพรวม มีประเด็นที่นำมาอภิปรายผลดังนี้
1. การศึกษาสภาพการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปรากฏผลดังนี้    
        1.1 ผลการดำเนินงานในด้านสภาวะแวดล้อมโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับข้อเท็จจริง และสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวัดหนองติม โดยรวมก่อนการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพความพร้อม พื้นฐานของโรงเรียนเพื่อเป็นการสนเทศในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และหลังการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่าค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้อง ให้
ความร่วมมือในการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
        1.2 ผลการดำเนินงานในด้านปัจจัยการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับข้อเท็จจริง และสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวัดหนองติม โดยรวมก่อนการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย โรงเรียนมีสื่อ เครื่องมือ สำหรับผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการประเมินสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และหลังการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนมีสื่อ เครื่องมือ สำหรับผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่าค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่โรงเรียนมีสื่อ เครื่องมือ สำหรับผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองในการคัดกรองนักเรียน
    1.3 ผลการดำเนินงานในด้านกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงาน โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับข้อเท็จจริง และสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวัดหนองติม โดยรวมก่อนการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนมี
การกำหนดบทบาท ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และทีมงานที่ชัดเจน และหลังการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนมีการนำผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการประเมิน มาปรับปรุง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่าค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เพื่อประสานงาน ป้องกัน แก้ปัญหาและช่วยเหลือนักเรียน อย่างสม่ำเสมอ
    1.4 ผลการดำเนินงานในด้านผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับข้อเท็จจริง และสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวัดหนองติม โดยรวมก่อนการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย นักเรียนปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน/สังคม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจในการเข้าร่วมหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และหลังการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่าค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจในการเข้าร่วมหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
และผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับข้อเท็จจริงและสภาพการดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวัดหนองติม โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ก่อนการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านสภาวะแวดล้อมการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านผลผลิตการดำเนินงานของโครงการ และหลังการดำเนินงานค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านสภาวะแวดล้อมการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพบว่า ด้านผลผลิตการดำเนินงานของโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
สรุปผลการศึกษาการประเมินการผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ด้านสภาวะแวดล้อม ก่อนดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับปานกลางและหลังดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยการดำเนินงาน ก่อนดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง และหลังดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการดำเนินงาน ก่อนดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับปานกลางและหลังดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิตของโครงการ ก่อนดำเนินโครงการ อยู่ในระดับปานกลางและหลังดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก และสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ก่อนดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง และหลังดำเนินงานโครงการโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน
2. การศึกษาข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จาก ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และครู เรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย ดังนี้
     2.1 ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียน มีดังนี้ อยากให้ทางโรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น, เด็กนักเรียนกล้าแสดงออก ดีมาก, ครูดูแลนักเรียนได้ดีมาก อยากให้รักษามาตรฐานอย่างนี้ตลอดไป, ควรมีการอบรมปฏิบัติการการใช้และแปลผลแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน, อยากให้ช่วยแนะแนวด้านการศึกษาต่อ ให้นักเรียนสามารถเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, อยากให้โรงเรียนให้การบ้านนักเรียนเพิ่มขึ้น, อยากให้ช่วยฝึกนักเรียนในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์, อยากให้คุณครูออกเยี่ยมบ้านเดือนละ 1 ครั้ง เพราะนักเรียนจะสนใจ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเมื่อทราบว่าครูจะมาเยี่ยมบ้าน, อยากให้เข้มงวดเรื่องการแต่งกายของนักเรียนเพิ่มขึ้น, ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังมีความประพฤติไม่ดี ก้าวร้าว ควรแก้ไขให้หมดไป, อยากให้ครูดูแลนักเรียนในช่วงการร่วมกิจกรรมเนื่องจากความประพฤติ
ไม่เรียบร้อย คือ เสียงดัง
2.2 ข้อเสนอแนะจากนักเรียน มีดังนี้ โรงเรียนมีการดำเนินงานระบบดูแลนักเรียนได้ดีมาก, อยากให้โรงเรียนจัดโครงการนี้ขึ้นทุกปี, โรงเรียนมีการแจ้งให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการเป็นอย่างดี, โรงเรียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอย่างหลากหลาย, โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่หลากหลาย ทำให้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้, โรงเรียนมีการดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก็จัดให้มีครูสอนเฉพาะ, ครูได้ไปเยี่ยมบ้าน ทำให้ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและได้รู้จักผู้ปกครอง, เวลาครูไปเยี่ยมบ้านทำให้รู้สึกประทับใจที่ครูเอาใจใส่นักเรียนทุกคน, ครูให้ความสนใจในการเอาใจใส่นักเรียนดีมากทั้งในห้องเรียนและเวลาไปเยี่ยมบ้าน , ครูให้คำปรึกษากับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านความประพฤติและการเรียนดีขึ้น
2.3 ข้อเสนอแนะจากครู มีดังนี้ โรงเรียนควรมีการดำเนินงานโครงการนี้ต่อไปเพื่อความต่อเนื่อง,
โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสได้เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้มากขึ้นในเรื่องการจัดทำเครื่องมือคัดกรองนักเรียน, โรงเรียนควรมีการพัฒนาเครื่องมือในการคัดกรองนักเรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ, โรงเรียนควรมีการติดตามนักเรียนที่ทำการส่งต่อให้มีความต่อเนื่องเพื่อการเอาใจใส่นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง , โรงเรียนควรดูแลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น,โรงเรียนควรดำเนินกิจกรรมที่เป็นการดูแลนักเรียนให้มีความต่อเนื่องต่อไป, โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน
laddapun 03 มิ.ย. 2557 เวลา 15:46 น. 0 617
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^