LASTEST NEWS

25 ต.ค. 2559“เล่าสู่หลานฟัง” เวอร์ชั่น “ไผ่ พงศธร” 25 ต.ค. 2559งดรับน.ศ.ปี’60!! มรภ.สุรินทร์ สั่งงดรับ น.ศ.หลายหลักสูตร ‘ตรี-โท-เอก’ หลังพบมีปัญหาคุณภาพ 25 ต.ค. 2559เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เปิดสอบผู้ช่วยครู 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 พ.ย.2559 25 ต.ค. 2559(สนใจ/ว่างไปสมัคร) คัดให้แล้ว! 218 อัตรา เปิดสอบพนักงานราชการครู-ครูอัตราจ้าง ทั่วประเทศ 24 ต.ค. 2559สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 24 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท 24 ต.ค. 2559โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และชีววิทยา 24 ต.ค. 2559โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย 24 ต.ค. 2559สพป.สุโขทัย เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 20 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท 24 ต.ค. 2559โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี รับสมัครพนักงานราชการครู ไม่จำกัดวิชาเอก 24 ต.ค. 2559ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่ 25-31ต.ค.2559

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุ่งเทินโมเดล สำนักงาน

usericon

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุ่งเทินโมเดล  		สำนักงาน
ชื่อเรื่อง         รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุ่งเทินโมเดล         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ผู้วิจัย         นายมงคล ทองเสี่ยน
ปีการศึกษา     2556
        
บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุ่งเทินโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 2) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุ่งเทินโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 3) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุ่งเทินโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุ่งเทินโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ของ ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหาร และครู และนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลเสอเพลอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญทุกฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ คำนวณหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
    ผลการวิจัย พบว่า
     1. สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มทุ่งเทินโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า อยู่ในระดับมาก ส่วนความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
    2. รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เสอเพลอโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่สร้างขึ้น พบว่า วิธีการดำเนินงาน 5 ร่วม ได้แก่ ร่วมคิด คือ ร่วมระดมความคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมวางแผน คือ การวิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์การบริหารส่วนตำบล จากนั้นร่วมกันจัดทำคู่มือการดำเนินงาน ร่วมดำเนินการ คือ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามคู่มือการดำเนินงาน ร่วมประเมิน คือ การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล และร่วมชื่นชม คือ เมื่อโรงเรียนผ่านการประเมิน และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและผลการตรวจสอบความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
     3. ผลการทดลองใช้ และประเมินรูปแบบ พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) โรงเรียนในกลุ่มทุ่งเทินโมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.55 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.93
     4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุ่งเทินโมเดลโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทินโมเดล ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารและครู พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28
     5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุ่งเทินโมเดลโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33
mongkol 28 พ.ค. 2557 เวลา 11:28 น. 0 174
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^