การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพ
LASTEST NEWS

16 ส.ค. 2561อย่าพลาดโอกาส !! ก่อนลงสนามสอบต้องดู นักจิตวิทยาและแนวคิดที่ออกสอบ มีแต้มทุกคน 16 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ส.ค. 2561​น็อคเอ้า เข้าป้าย. น็อคข้อสอบก่อนลงสนาม. จำนวน 60 ข้อ พร้อม เฉลย....ก่อนลงสนาม 16 ส.ค. 2561ภาระครูไทยที่น่าสงสาร ทำอะไรที่นอกเหนือจากการสอนเยอะมาก 16 ส.ค. 2561เด็กไทย 13 ล้าน อยู่ในเขาวงกต "สังคมก้มหน้า"ติดมือถือหนัก พลัดพรากครอบครัวซึ่งๆหน้า 15 ส.ค. 2561กศน.พิจิตร เปิดรับพนักงานราชการครู กศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.-บาท 15 ส.ค. 2561บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน 328 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา-ป.ตรีทุกสาขา 15 ส.ค. 2561ไฟเขียวแก้กฎศธ.ห้าม"นร.-นศ." แสดงชู้สาวทุกที่-ทุกเวลา 15 ส.ค. 2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา (สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561) 15 ส.ค. 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพ

usericon

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)    เพ
ชื่อเรื่อง     การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย     นางราณี โทพล

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีที่วิจัย     2554
                    บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2)เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3.1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 3.2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย 4) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 25 คน เป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อเสริมสร้างทักษะ การอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

    การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้        
        1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ควรเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เริ่มเรียนให้มีพื้นฐานทางการอ่านภาษาไทยก่อนเรียนเนื้อหาอื่น ๆ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน มีภาพการ์ตูนประกอบสีสันสวยงาม มีเนื้อเรื่องที่สนุกสนานให้ความรู้ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ภายใต้แนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)
        2. รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “B2E2A Model” มีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และทักษะการสื่อสาร สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และเงื่อนไขในการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน
5 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมเตรียมสมอง (B : Brain Activity) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นให้ประสบการณ์
(E : Experience) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นเชื่อมโยงประสบการณ์ขยายความรู้ (E : Expand knowledge Relate) ขั้นตอนที่ 4 ขั้นปฏิบัติงานฝึกทักษะ (A : Advanced practice skills) ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินความรู้ (A : Assessment) และรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.45/83.17 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนความสามารถ ด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้สูงกว่าก่อน การใช้รูปแบบการเรียนรู้ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจากการใช้รูปแบบการเรียนรู้ ( =16.63 , S.D.= 1.33) และก่อนใช้รูปแบบการเรียนรู้ ( = 12.40 , S.D.= 2.53)
        4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน(BBL)เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย อยู่ในระดับมาก ( = 2.59 , S.D. = 0.54) และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการประเมินผล ( = 2.67, S.D. = 0.52) รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ( = 2.60 , S.D. = 0.53) ด้านการจัดกิจรรมการเรียนการสอน ( = 2.55 , S.D. = 0.54) และด้านระยะเวลา ในการเรียน ( = 2.54 , S.D. = 0.57)
nongnulek 28 เม.ย. 2557 เวลา 12:11 น. 0 408
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^