LASTEST NEWS

06 เม.ย. 2563โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัครออนไลน์บัดนี้ - 28เมษายน 2563 06 เม.ย. 2563รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนา ว.21 ขอทำวิทยะฐานะได้ บางหลักสูตรได้เกียรติบัตรบัตรประกอบการพัฒนาตนเอง 06 เม.ย. 2563สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จัดหลักสูตรอบรม Online 10 หลักสูตร รับเกียรติบัตร (ได้ทุกคน โหลดได้เองที่เว็บอบรม) 05 เม.ย. 2563โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม เปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ การประเมิน สื่อ นวัตกรรมฯ ในศตรวรรษที่ 21 05 เม.ย. 2563โรงเรียนไตรประชาวิทยา รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องมีวุฒิครู สมัครบัดนี้ - 15เม.ย.2563 05 เม.ย. 2563สมศ.เดินหน้าประเมินรอบสี่ เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว! ย้ำ ลดภาระเอกสาร โดยสถานศึกษาไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารใดๆ 05 เม.ย. 2563รวมไว้แล้ว! คอร์สเรียน Online 43 หลักสูตร จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จบคอร์ส รับเกียรติบัตร แบบชัวร์ๆ 04 เม.ย. 2563โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 22 อัตรา และบุคลากรอีก 7 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-24 เมษายน 63 04 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด!! ที่ ศธ 04009/ว1898 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 04 เม.ย. 2563โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสอบครูอัตราจ้าง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ 3-27 เมษายน 2563

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน

usericon

บทคัดย่อ  เรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน
ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ASEAN Together
         โดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้วิจัย         นางอารีรัตน์ ไตรทาน
ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ASEAN Together โดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ASEAN Togetherโดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ASEAN Together โดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน และปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ASEAN Together โดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล ๙ (วัดเขาคูบา) อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ASEAN Together โดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้และแบบประเมินทักษะการอ่าน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนและครูต้องการสื่อเอกสารจริง นิทาน สื่อจากอินเทอร์เน็ต มาสร้างเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยต้องการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มสมาชิกประเทศ ใน ASEAN และต้องการให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย มีภาพประกอบที่สื่อความเข้าใจในบทอ่าน ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ รูปเล่มมีขนาดที่พอเหมาะ
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยคำอธิบายการใช้สำหรับครูและนักเรียน ชื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน การสร้างแบบฝึกครั้งนี้ประกอบด้วยเนื้อหาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 10 เรื่อง มีจุดประสงค์ ของการอ่านแต่ละเรื่อง คือ สามารถอ่านคำศัพท์และบอกความหมายได้ อ่านประโยค ข้อความสั้น ๆ และสามารถบอกรายละเอียดได้ สามารถอ่านเรื่อง นิทาน และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ สามารถอ่านและถ่ายโอนข้อมูลสู่คำบรรยายหรือเป็นภาพ แผนผัง แผนภูมิและข้อมูลต่าง ๆ ตาม ที่อ่านได้ ส่วนประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่า 84.91/86.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
3. ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนเรื่อง ASEAN Together เป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรียน 1 ชั่วโมง และทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียน 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 22 ชั่วโมง พบว่านักเรียนรู้สึกชื่นชอบกิจกรรมที่มีอย่างหลากหลาย สนใจและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและรู้สึกสนุกเมื่อเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบศูนย์การเรียนเรื่อง ASEAN Together
4. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ทางการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนเรื่อง ASEAN Together โดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย หลังเรียนนักเรียนมีผลการเรียนรู้ทางการอ่านสูงกว่าก่อนการเรียน นักเรียนมีทักษะทางการอ่านอยู่ในเกณฑ์ดี และมีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ มีความคิดเห็นว่าภาพประกอบเนื้อเรื่องมีความสวยงาม น่าสนใจสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องที่อ่านมีความน่าสนใจ กิจกรรมที่ใช้ฝึกมีหลากหลาย รู้สึกชอบและสนุกในการเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องการให้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในทักษะอื่น ๆ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขภาษาในประโยคคำสั่งให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ปรับรูปแบบ ขนาดตัวพิมพ์และภาพให้เหมาะกับรูปเล่ม
tumareerat17 14 มี.ค. 2557 เวลา 14:19 น. 0 540
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^