LASTEST NEWS

20 ม.ค. 2563“สพป.พิษณุโลกเขต 2” บรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา 20 ม.ค. 2563สพฐ.ไฟเขียว รร.เจอฝุ่นPM2.5 ระดับวิกฤตให้หยุดเรียนได้7วัน  20 ม.ค. 2563โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร25-31 ม.ค.2563 19 ม.ค. 2563โรงเรียนท่ากุญชร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ สมัคร 22-28 มกราคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 ม.ค. 2563โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 131 อัตรา 18 ม.ค. 2563โรงเรียนบ้านร้านหญ้า รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก (รับทุกสาขาวิชา) สมัครถึง 20 ม.ค.2563 18 ม.ค. 2563โรงเรียนสองแคววิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ มีประกันสังคม และมีบ้านพักครูให้อยู่ฟรี 18 ม.ค. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับสมัครวุฒิป.ตรีทุกสาขา กรอกใบสมัครออนไลน์ 18 ม.ค. 2563ล่าสุด! สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. รอบทั่วไป ประจำปี 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต กุมภาพันธ์2563นี้ 18 ม.ค. 2563กรมอนามัย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา 16 อัตรา สมัคร 20 - 24 มกราคม 2563

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเสริมทักษะการ

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     โรงเรียนสังคมวิทยา อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ผู้รายงาน นางรัตติมา เจริญสุข
     ครูชำนาญการ โรงเรียนสังคมวิทยา อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ปีที่ทำการศึกษา ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนเสริมทักษะ
การเรียนรู้วิชาภาษา อังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้ชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสังคมวิทยา อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จำนวน 44 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 ชุด ใช้เวลาเรียนชุดละ 2 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น จำนวน 9 แผน แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.43 – 0.69 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.45 – 0.88 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 และแบบสอบถามความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้ชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที ( t –test Dependent Samples)

    ผลการศึกษาพบว่า
     1. ผลการใช้ชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย E1/E2 = 82.98/83.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์80/80 ที่ตั้งไว้ นั่นคือ ชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งผล ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียนโดยรวมร้อยละ 82.98 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยรวมร้อยละ 83.18 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษา อังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในแต่ละขั้นตอนของการทดลอง พบว่า การทดลองแบบเดี่ยว มีค่าเท่ากับ 66.45/67.78 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก มีค่าเท่ากับ 81.35/81.44
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6459 แสดงว่านักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 0.6459 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้
ชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้ชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) 0.66 ซึ่งอยู่ ในระดับมาก
โดยสรุป ชุดการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31102 เรื่อง
หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการนำไปใช้จัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอนในเนื้อหาอื่นๆ อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
joongka 06 ก.พ. 2557 เวลา 21:07 น. 0 485
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^