LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2566ศธ.สรุปความเห็น 85.22% ต้องการเปลี่ยนให้ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็นชุดพละ/ชุดนักเรียน หมวก+ผ้าผูกคอ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04002/ว5519 เรื่อง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 7018 การปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากร 38ค.(2) 09 ธ.ค. 2566สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010 / ว 3419 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เรื่อง แนวทางการมอบหมายการบ้าน 08 ธ.ค. 2566โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2566  08 ธ.ค. 2566โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ประกาศรับครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา 08 ธ.ค. 2566ครูไทย 7.2 แสนคน เป็นหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท 08 ธ.ค. 2566สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 07 ธ.ค. 2566สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 17 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 07 ธ.ค. 2566“เสมา1”เตรียมแจกของขวัญปีใหม่ให้ครู-นร.-ผู้ปกครอง

นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ

  • 25 ก.ย. 2566 เวลา 20:42 น.
  • 579
นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เงินเดือนข้าราชการ” รายได้, หนี้สิน, แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เงินเดือนข้าราชการ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2566 จากกลุ่มข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการ การสำรวจอาศัย  การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเพียงพอของเงินเดือนที่ได้รับไม่รวมรายได้พิเศษอื่น ๆ ที่ถูกกฎหมาย กับการใช้จ่ายและการมีเงินเก็บ ในปัจจุบัน พบว่า ตัวอย่าง 44.81% ระบุว่า ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและไม่มีเงินเก็บ รองลงมา 28.32% ระบุว่า เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีเงินเก็บ และ 26.87% ระบุว่า เพียงพอต่อการใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ

ด้านความเพียงพอของเงินเดือนที่ได้รับเมื่อรวมรายได้พิเศษอื่น ๆ ที่ถูกกฎหมาย กับการใช้จ่ายและการมีเงินเก็บในปัจจุบัน พบว่า ตัวอย่าง 31.76% ระบุว่า เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีเงินเก็บ รองลงมา 24.12% ระบุว่า เพียงพอต่อการใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ 22.90% ระบุว่า ไม่มีรายได้พิเศษอื่น ๆ (ที่ถูกกฎหมาย) และ 21.22% ระบุว่า ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและไม่มีเงินเก็บ

ส่วนการมีหนี้สินจากการกู้ยืม พบว่า ตัวอย่าง 44.35% ระบุว่า มีหนี้สินกับสถาบันทางการเงิน รองลงมา  43.36% ระบุว่า มีหนี้สินกับสหกรณ์ 25.57% ระบุว่า ไม่มีหนี้สินใด ๆ และ 3.66% ระบุว่า มีหนี้สินนอกระบบ (รวมถึงการกู้ยืมเงินจากเพื่อน ญาติพี่น้อง)

สำหรับความคิดเห็นต่อแนวคิดของรัฐบาลเกี่ยวกับการแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ พบว่า ตัวอย่าง 71.30% ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา 11.83% ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย 8.32% ระบุว่า เห็นด้วยมาก  7.71% ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และ 0.84% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อนโยบายเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาท พบว่า ตัวอย่าง 57.86% ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา 20.38% ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย 13.36% ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย 7.94% ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และ 0.46% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


 
เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง 8.55% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ 18.55% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง 18.01% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ 33.44% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.74% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และ 7.71% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง 49.92% เป็นเพศชาย และ 50.08% เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง 7.02% อายุ 18-25 ปี 22.67% อายุ 26-35 ปี 23.36% อายุ 36-45 ปี 32.90% อายุ 46-59 ปี และ 14.05% อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง 96.26% นับถือศาสนาพุทธ 3.13% นับถือศาสนาอิสลาม และ 0.61% นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆตัวอย่าง 37.56% สถานภาพโสด 60.00% สมรส และ 2.44% หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง 0.69% จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 12.90% จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 8.24% จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 58.40% จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 19.77% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง 83.21% ประกอบอาชีพข้าราชการ 4.88% ประกอบอาชีพพนักงานของรัฐ 5.80% ประกอบอาชีพลูกจ้างของรัฐ และ 6.11% ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ตัวอย่าง 4.89% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 31.68% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 26.26% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 16.49% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 18.70% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และ 1.98% ไม่ระบุรายได้

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก ::  PPTV Online เผยแพร่ 24 ก.ย. 2566 เวลา 14:47น.
 
  • 25 ก.ย. 2566 เวลา 20:42 น.
  • 579

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^