LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ปทุมธานี - ผลย้ายครู 2566 สพม.ปทุมธานี 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 5 อัตรา - รายงานตัว 11 ต.ค.66 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ตาก - ผลย้ายครู 2566 สพม.ตาก 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.เลย หนองบัวลำภู - ผลย้ายครู 2566 สพม.เลย หนองบัวลำภู 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ชลบุรี ระยอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.ชลบุรี ระยอง

โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 6,000.-บาท

  • 07 มิ.ย. 2566 เวลา 21:24 น.
  • 2,082
โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 6,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 6,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้
เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ หมู่ 7 ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียน บ้านห้วยถั่วใต้จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สอนระดับชั้นอนุบาล)
วิชาเอก ไม่จำกัดวิชาเอก
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
       2.1.1 มีสัญชาติไทย
       2.1.2 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
       2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
       2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
       2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
       2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
       2.2.1 มีความรู้ ระดับปริญญาตรี ทางการศึกษา
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร่ได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2566 ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 093-131-2973 (ครูมนต์ทิรา โอภาษี)

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
    4.1 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้)
    4.2 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
    4.3 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
    4.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
    4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    4.6 สำเนาทะเบียนบ้าน
    4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
    4.8 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. การยื่นใบสมัคร
     5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
     5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ผ่านทางเพจโรงเรียน ที่ https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้
 
  • 07 มิ.ย. 2566 เวลา 21:24 น.
  • 2,082

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <