ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ ครั้งที่ 1/2556
LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น 14 ส.ค. 2561โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ดนตรี-นาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ส.ค. 2561เช็คอีกที ข้อสอบออกตามนี้! หลักสูตรสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 14 ส.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561สมาคมจิตแพทย์ฯ แนะทบทวนกิจกรรมเชิญแม่มาโรงเรียน

ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ ครั้งที่ 1/2556

  • 16 ก.พ. 2556 เวลา 07:59 น.
  • 3,903 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ ครั้งที่ 1/2556
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 60/2556
ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ ครั้งที่ 1/2556
 
ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้
 
●  เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงาน 4 ชุด
 
ตามที่ รมว.ศธ.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เพื่อทำหน้าที่รวบรวม ศึกษา สังเคราะห์ วิเคราะห์ปัญหาความต้องการการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดประชุมพร้อมทั้งมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงาน ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ จำนวน 4 ชุด ดังนี้
 
1) คณะทำงานด้านการเพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้  มีนายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่พัฒนาระบบและจัดทำฐานข้อมูลคนพิการ จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ คัดกรอง วินิจฉัยและประเมินสมรรถภาพพื้นฐาน พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก เพิ่มจำนวนสถานศึกษา สาขา ห้องเรียนและเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดการศึกษาให้กับคนพิการ กำหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ และสนับสนุนระบบประกันคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ
 
2) คณะทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  มีนางเบญจา ชลธาร์นนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำหลักสูตร นวัตกรรม กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบ การวัดและประเมินผล พัฒนาระบบและให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการและการช่วยเหลือ พร้อมทั้งบูรณาการหลักสูตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการวัด ประเมินผล เทียบโอน สำหรับคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
 
3) คณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ   มีนายชวลิต โพธิ์นคร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ ส่งเสริมการผลิตครูการศึกษาพิเศษและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ การศึกษาต่อเนื่องและทักษะที่จำเป็นสำหรับคนพิการแต่ละประเภท ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ผู้ดูแลคนพิการในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พร้อมทั้งปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 
4) คณะทำงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบบริหารและกลไกในการจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ   มีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนากลไกการประสานงานเครือข่าย สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ร่วมจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและระบบการส่งต่อ เร่งจัดทำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ และ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 กำหนดนโยบายด้านการบริหารและกลไกการจัดการศึกษา พัฒนาระบบนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล ยกระดับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้มีฐานะเทียบเท่ากรม เพิ่มทุนให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคนพิการ และสนับสนุนเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเอกชน

      
  
 
●  เห็นชอบแนวทางสนับสนุนความเข้มแข็งในการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการขอเสนอแนวทางการสนับสนุนความเข้มแข็งในการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ดังนี้
 
- การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ไปสู่การปฏิบัติ
- การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ควรจัดสรรเป็นงบประมาณรายหัว หรือบัตรทองทางการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อให้เด็กพิการที่ถือบัตรโควตานี้ไปเรียนที่โรงเรียนใด โรงเรียนนั้นก็ได้งบประมาณรายหัวไปด้วย ซึ่งคาดว่าเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับเด็กพิการจะเป็นจำนวน 5 เท่าของเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับเด็กทั่วไป
- การเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าโรงเรียน ทั้งการปรับปรุงระบบคัดกรองเด็กพิการอย่างมีส่วนร่วมกับกระทรวงหลัก เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการประเมินเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน และมีการเตรียมความพร้อมในการประเมินแก่ผู้ปกครองด้วย
- การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ได้แก่ ส่งเสริมให้มีโรงเรียนเรียนร่วม 1 อำเภอ 1 โรงเรียน มีการสอนเสริมแก่เด็กพิการด้วยระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (buddy) มีห้องเรียนคู่ขนานสำหรับเด็กพิการตามระดับการศึกษาและตามสัดส่วนที่กำหนดทั้งอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รวมทั้งทบทวนสื่อ อุปกรณ์ ตามบัญชี ก ข ค ในการส่งเสริมพัฒนาการตามแต่ละประเภท แต่ละวัย
- ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคีคนพิการ ชุมชน ท้องถิ่น ครอบครัว ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่มากขึ้น และให้ศูนย์ดังกล่าวได้รับเงินอุดหนุนรายหัวและการอุดหนุนบุคลากรอย่างเพียงพอ
- สื่อ/เทคโนโลยีสำหรับคนพิการ ควรพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อให้คนพิการแต่ละประเภทเข้าถึงได้ เช่น แท็บเล็ตมีเสียงสำหรับคนตาบอด โปรแกรมฝึกทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก
- การจัดทำประกาศในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ePUB เพื่อให้คนพิการทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงตำราเรียนได้มากขึ้น
 
   

   
   
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบประเด็นการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้
 
รับทราบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่องข้อเสนอ หลักเกณฑ์ วิธีการ การได้มาและจำนวนเงินค่าตอบแทนพิเศษของครู ครูการศึกษาพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของศึกษานิเทศก์ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 บาทต่อเดือนต่อคนนั้น จะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทตามมาตรฐานตำแหน่งของตำแหน่งศึกษานิเทศก์
 
รับทราบร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาและมีมติเห็นชอบวาระที่ 2 และ 3 ของสภาผู้แทนราษฎร และที่ประชุมวุฒิสภาได้รับร่าง พ.ร.บ.ไว้พิจารณา และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. โดยมีนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และมีผู้แทนจาก ศธ. ได้แก่ ผศ.ประแสง มงคลศิริ เลขานุการ รมว.ศธ. และนายพะโยม ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
 
รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ประกอบด้วยผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  แนวทางการขับเคลื่อนแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ซึ่งดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่
1) เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับการบริการทางการศึกษา
2) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ
3) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
4) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
6) พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ ครั้งที่ 1/2556

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^