LASTEST NEWS

16 ม.ค. 2562สพม.1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 28 อัตรา สมัคร 22-30 ม.ค.2562 16 ม.ค. 2562โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปวช.ขึ้นไป ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้ 16 ม.ค. 2562บริษัท กสท โทรคมนาคม รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวนหลายอัตรา สมัคร 15 ม.ค. - 8 ก.พ. 2562 15 ม.ค. 2562ความแตกต่างของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯ แบบเดิม และแบบใหม่ ตาม ว20/2561 15 ม.ค. 2562ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา บัดนี้-31ม.ค.62 15 ม.ค. 2562"หมอจรัส" ไม่ขัด ยกฐานะกศน.เป็นนิติบุคล 15 ม.ค. 2562ศธ.เร่งแก้เหลื่อมล้ำค้นหาเด็กนอกระบบกลับสู่ห้องเรียนก่อนเริ่มเทอมใหม่ปี 62 15 ม.ค. 2562สกสค.แก้ระเบียบหักเงินเดือนครูใช้หนี้ ผอ.สพท.รับรองข้อมูลผู้กู้-เหลือเงินใช้ขั้นต่ำ 30% 15 ม.ค. 2562เสียงสะท้อนจาก “ครู” ลดภาระงาน-แก้ครูขาด-ดูแลขวัญกำลังใจ 15 ม.ค. 2562สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 53 อัตรา สมัคร 22-30 ม.ค.2562

ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ ครั้งที่ 1/2556

  • 16 ก.พ. 2556 เวลา 07:59 น.
  • 3,960 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ ครั้งที่ 1/2556
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 60/2556
ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ ครั้งที่ 1/2556
 
ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้
 
●  เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงาน 4 ชุด
 
ตามที่ รมว.ศธ.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เพื่อทำหน้าที่รวบรวม ศึกษา สังเคราะห์ วิเคราะห์ปัญหาความต้องการการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดประชุมพร้อมทั้งมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงาน ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ จำนวน 4 ชุด ดังนี้
 
1) คณะทำงานด้านการเพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้  มีนายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่พัฒนาระบบและจัดทำฐานข้อมูลคนพิการ จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ คัดกรอง วินิจฉัยและประเมินสมรรถภาพพื้นฐาน พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก เพิ่มจำนวนสถานศึกษา สาขา ห้องเรียนและเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดการศึกษาให้กับคนพิการ กำหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ และสนับสนุนระบบประกันคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ
 
2) คณะทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  มีนางเบญจา ชลธาร์นนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำหลักสูตร นวัตกรรม กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบ การวัดและประเมินผล พัฒนาระบบและให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการและการช่วยเหลือ พร้อมทั้งบูรณาการหลักสูตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการวัด ประเมินผล เทียบโอน สำหรับคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา
 
3) คณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ   มีนายชวลิต โพธิ์นคร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ ส่งเสริมการผลิตครูการศึกษาพิเศษและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ การศึกษาต่อเนื่องและทักษะที่จำเป็นสำหรับคนพิการแต่ละประเภท ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ผู้ดูแลคนพิการในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พร้อมทั้งปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 
4) คณะทำงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบบริหารและกลไกในการจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ   มีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนากลไกการประสานงานเครือข่าย สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ร่วมจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและระบบการส่งต่อ เร่งจัดทำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ และ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 กำหนดนโยบายด้านการบริหารและกลไกการจัดการศึกษา พัฒนาระบบนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล ยกระดับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้มีฐานะเทียบเท่ากรม เพิ่มทุนให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคนพิการ และสนับสนุนเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเอกชน

      
  
 
●  เห็นชอบแนวทางสนับสนุนความเข้มแข็งในการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการขอเสนอแนวทางการสนับสนุนความเข้มแข็งในการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ดังนี้
 
- การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ไปสู่การปฏิบัติ
- การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ควรจัดสรรเป็นงบประมาณรายหัว หรือบัตรทองทางการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อให้เด็กพิการที่ถือบัตรโควตานี้ไปเรียนที่โรงเรียนใด โรงเรียนนั้นก็ได้งบประมาณรายหัวไปด้วย ซึ่งคาดว่าเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับเด็กพิการจะเป็นจำนวน 5 เท่าของเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับเด็กทั่วไป
- การเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าโรงเรียน ทั้งการปรับปรุงระบบคัดกรองเด็กพิการอย่างมีส่วนร่วมกับกระทรวงหลัก เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการประเมินเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน และมีการเตรียมความพร้อมในการประเมินแก่ผู้ปกครองด้วย
- การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ได้แก่ ส่งเสริมให้มีโรงเรียนเรียนร่วม 1 อำเภอ 1 โรงเรียน มีการสอนเสริมแก่เด็กพิการด้วยระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (buddy) มีห้องเรียนคู่ขนานสำหรับเด็กพิการตามระดับการศึกษาและตามสัดส่วนที่กำหนดทั้งอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รวมทั้งทบทวนสื่อ อุปกรณ์ ตามบัญชี ก ข ค ในการส่งเสริมพัฒนาการตามแต่ละประเภท แต่ละวัย
- ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคีคนพิการ ชุมชน ท้องถิ่น ครอบครัว ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่มากขึ้น และให้ศูนย์ดังกล่าวได้รับเงินอุดหนุนรายหัวและการอุดหนุนบุคลากรอย่างเพียงพอ
- สื่อ/เทคโนโลยีสำหรับคนพิการ ควรพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อให้คนพิการแต่ละประเภทเข้าถึงได้ เช่น แท็บเล็ตมีเสียงสำหรับคนตาบอด โปรแกรมฝึกทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก
- การจัดทำประกาศในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ePUB เพื่อให้คนพิการทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงตำราเรียนได้มากขึ้น
 
   

   
   
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบประเด็นการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้
 
รับทราบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่องข้อเสนอ หลักเกณฑ์ วิธีการ การได้มาและจำนวนเงินค่าตอบแทนพิเศษของครู ครูการศึกษาพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของศึกษานิเทศก์ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 บาทต่อเดือนต่อคนนั้น จะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทตามมาตรฐานตำแหน่งของตำแหน่งศึกษานิเทศก์
 
รับทราบร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาและมีมติเห็นชอบวาระที่ 2 และ 3 ของสภาผู้แทนราษฎร และที่ประชุมวุฒิสภาได้รับร่าง พ.ร.บ.ไว้พิจารณา และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. โดยมีนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และมีผู้แทนจาก ศธ. ได้แก่ ผศ.ประแสง มงคลศิริ เลขานุการ รมว.ศธ. และนายพะโยม ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
 
รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ประกอบด้วยผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  แนวทางการขับเคลื่อนแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ซึ่งดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่
1) เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับการบริการทางการศึกษา
2) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ
3) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
4) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
6) พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ ครั้งที่ 1/2556

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^