LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

สพป.สกลนคร เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่ 1-7 ส.ค.2565

  • 21 ก.ค. 2565 เวลา 19:46 น.
  • 4,618
สพป.สกลนคร เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่ 1-7 ส.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.สกลนคร เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่ 1-7 ส.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.สกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
         1.1.1 ตำแหน่งครูผู้สอน
                 วิชาเอกที่รับสมัคร กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
                 อัตราว่าง 2 อัตรา
                 ตำแหน่ง เลขที่ พ310458, พ310527
                 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน


        1.1.2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
                 อัตราว่าง 1 อัตรา
                 ตำแหน่งเลขที่ พ303106
                 สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
                 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

    1.2 สิทธิประโยชน์
          ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    1.3 ระยะเวลาการจ้าง
          จ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
                  1) มีสัญชาติไทย
                  2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
                  3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                  4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
                  5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2559 ดังนี้
                      5.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                      5.2 วัณโรคในระยะติดต่อ
                      5.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                      5.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                      5.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
                  6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
                  7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                  9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                  10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                  11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
                  12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
                  13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
                  14) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

    หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น


    2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
          2.2.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
                  (1) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
                  (2) มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          2.2.2 ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
                  (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย โดยคุณวุฒิการศึกษา ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่รับสมัครท้ายประกาศนี้
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ
                  (2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาไม่หลังวันปิดรับสมัคร และยังไม่หมดอายุ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
    ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

ประกาศรับนสมัคร
  • 21 ก.ค. 2565 เวลา 19:46 น.
  • 4,618

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <