LASTEST NEWS

26 ก.ย. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 26 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 26 ก.ย. 2563กศจ.สิงห์บุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 แล้ว! 26 ก.ย. 2563กศจ.นครสวรรค์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563ด่วนที่สุด ! สพฐ.จัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 21,409 อัตรา 25 ก.ย. 2563โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา สมัคร 21-27 ก.ย.2563 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่)

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา สมัคร 16-29 กันยายน 2563

  • 17 ก.ย. 2563 เวลา 10:29 น.
  • 8,788 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา สมัคร 16-29 กันยายน 2563
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา สมัคร 16-29 กันยายน 2563
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
เรื่อง  การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน

ด้วย  โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ตำบลบ้านขาม  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  ตำแหน่ง  
ครูช่วยสอน  จำนวน  3  อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดตำแหน่งการรับสมัคร  ดังนี้

1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร  ครูช่วยสอน
  1)  วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา อัตราเงินเดือน  12,000  บาท
  2)  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา      จำนวน  1  อัตรา อัตราเงินเดือน  11,000  บาท
  3)  วิชาดนตรีกีตาร์ จำนวน  1  อัตรา อัตราเงินเดือน  12,000  บาท

2.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้
  1)  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ  บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2551  และ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553
  2)  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ  บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ  รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
  3)  เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และต้องมีพื้นฐานทางวิชาชีพครู
  4)  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอื่น  ตามที่  ก.ค./ก.ค.ศ.  กำหนดสำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่  ก.ค./ก.ค.ศ.  กำหนดหรือมีหนังสือ  รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  และมีใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ที่สำเร็จการศึกษา  ภายในวันที่เปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวิชาเอกแต่ละเอกดังกล่าวข้างต้น
  5)  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต  นักบวช
  6)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  7)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกระทรวงศึกษาธิการที่ขอใช้โดยอนุโลม


3.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง  ครบถ้วน ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับอย่างละ  1  ชุด  ตามรายการดังนี้
  1)  ใบสมัครตามที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยกำหนด
  2)  หนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือสำเนาวุฒิการศึกษา  และสำเนาใบปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย  จำนวน  1  ชุด
  3)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  จำนวน  1  ชุด
  4)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ชุด
  5)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร  จำนวน  1  ชุด
  6)  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  แผ่น  ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน
  7)  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  (ฉบับจริง)
  8)  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อ-สกุล  ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)
  9)  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ  (ถ้ามี)

4.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
   ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร  จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป  อาคาร  1 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ตำบลบ้านขาม  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่  16-29  กันยายน  2563  เวลา  08.30 – 16.00  น.  ในเวลาทำการ  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  โทรศัพท์  0-4343-6162  (โปรดแต่งกายสุภาพ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^