LASTEST NEWS

08 เม.ย. 2563ระบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ผ่าน 70% รับเกียรติบัตรทันที ไม้ต้องรอเมล์ 08 เม.ย. 2563ก.ค.ศ.ไฟเขียวสอบครูผู้ช่วยใช้ข้อสอบภาค ก ของก.พ. 08 เม.ย. 2563ด่วน! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การก้าวสู่ห้องเรียนโลกอนาคตด้วย Google Classroom ผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตร 08 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นวิธีการป้องกันและรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ผ่านรับเกียรติบัตร 08 เม.ย. 2563นายกฯไฟเขียว ศธ.ซื้อ"แท็บเล็ต" แจกนักเรียน รองรับเรียนสอนทางออนไลน์  08 เม.ย. 2563"ณัฏฐพล"เผยไม่มีปิดเทอม เดือนต.ค.63 และเม.ย. ปี64 หลังเลื่อนเปิดเทอมปี63เป็น1ก.ค. 07 เม.ย. 2563"เสมา1"จ่อแจกแท็บเล็ตเด็กเรียนออนไลน์หลังเลื่อนเปิดเรียน 1 ก.ค. 07 เม.ย. 2563ด่วน! ครม.เห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียน จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค.63 07 เม.ย. 2563ครม.ไฟเขียวเลื่อนเปิดเทอม จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค. 63 ตามที่ ศธ. เสนอ 07 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด! ท้องถิ่นมีหนังสือ ด่วนที่สุด! ซักซ้อมให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง

โรงเรียนชลกันยานุกูล เปิดสอบครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท (สมัคร 13 - 27 มีนาคม 2563)

  • 15 มี.ค. 2563 เวลา 16:35 น.
  • 13,386 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนชลกันยานุกูล เปิดสอบครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท (สมัคร 13 - 27 มีนาคม 2563)
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนชลกันยานุกูล เปิดสอบครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท (สมัคร 13 - 27 มีนาคม 2563)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนชลกันยานุกูล

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตําแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือก (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท)
๑.๑ ครูผู้สอนวิชาเอก คณิตศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ครูผู้สอนวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ครูผู้สอนวิชาเอก บรรณารักษ์ จํานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ํา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒.๓ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปี
๒.๔ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) และ Internet ได้ดี
๒.๕ มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงาน
๒.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๗ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๘ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๑ ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนชลกันยานุกูล อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๑ ในวันเวลาราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานงบประมาณ อาคารเรียน ๑ ชั้น ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๓.๒ ในวันหยุดราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน ๑ ชั้น ๑

โรงเรียนชลกันยานุกูล อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๓๘๒๗ - ๘๕๘๑ , ๐๘ - ๐๗๑๘ – ๔๒๒๑

ประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^