LASTEST NEWS

03 ธ.ค. 2563กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผุ้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 16 อัตรา ในวันที่ 9 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 03 ธ.ค. 2563สทศ.ไม่คัดค้านเลิกสอบโอเน็ต !!! คาดสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุป 03 ธ.ค. 2563โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 03 ธ.ค. 2563พิษโควิด รร.สังกัด สพฐ. ปิดแล้ว 63 แห่ง 03 ธ.ค. 2563โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล 2 อัตรา 03 ธ.ค. 2563เปิดระบบแล้ว! สมัครสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครออนไลน์ 3 - 17 ธันวาคม 2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู สมัครบัดนี้-4 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา สมัคร 4-14 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 1 อัตรา สมัคร 14-18 ธ.ค.2563

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วตำแหน่ง ครูจ้างสอน

usericon

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

.............................................................

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แทนผู้ที่ลาออกไปรับราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2/2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ครูจ้างสอนแผนกช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท

- วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ

ลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้น

กำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)

2. ครูจ้างสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท

- วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ

ลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/

อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

3. ครูจ้างสอนแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท

- วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาวิชาที่เหมาะสม

กับลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ เขียนแบบเครื่องกล/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/

วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เครื่องมือกล/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรม

อุตสาหการและระบบการผลิต/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิต

เครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ/วิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ

4. ครูจ้างสอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาวิชาที่เหมาะสม

กับลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรม

โทรคมนาคม/อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์)/อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้าสื่อสาร)

5. ครูจ้างสอนแผนกช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท

- วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาวิชาที่เหมาะสม

กับลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/

อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/เขียนแบบเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างกลโรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลป์ (การผลิต)/

อุตสาหกรรมศิลป์ (เขียนแบบ)/อุตสาหกรรมศิลป์ (เครื่องมือกล)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน มาแล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. ปริญญาบัตร ใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา โดยให้เขียนรับรองว่า

ถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงชื่อกำกับอย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ โดยให้เขียนรับรองว่า

ถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงชื่อกำกับ

4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามทางกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 3

(พ.ศ. 2535 )

5. เงินค่าสมัคร 100 บาท (วิทยาลัย ฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ )

กำหนดวันเวลา และสถานที่รับสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ งานบุคลากร

อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 ทางเว็บไซต์ (www.sicc.ac.th)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 25558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติตามสาขาวิชาเอก และสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ประกาศผลการคัดเลือก

วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 25558 ทางเว็บไซต์

www.sicc.ac.th และรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558
supachaiopor 20 ต.ค. 2558 เวลา 17:15 น. 0 1,378
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^