วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วตำแหน่ง ครูจ้างสอน
LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น 14 ส.ค. 2561โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ดนตรี-นาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ส.ค. 2561เช็คอีกที ข้อสอบออกตามนี้! หลักสูตรสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 14 ส.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561สมาคมจิตแพทย์ฯ แนะทบทวนกิจกรรมเชิญแม่มาโรงเรียน

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วตำแหน่ง ครูจ้างสอน

usericon

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

.............................................................

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แทนผู้ที่ลาออกไปรับราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2/2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ครูจ้างสอนแผนกช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท

- วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ

ลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้น

กำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)

2. ครูจ้างสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท

- วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ

ลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/

อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

3. ครูจ้างสอนแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท

- วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาวิชาที่เหมาะสม

กับลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ เขียนแบบเครื่องกล/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/

วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เครื่องมือกล/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรม

อุตสาหการและระบบการผลิต/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิต

เครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ/วิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ

4. ครูจ้างสอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาวิชาที่เหมาะสม

กับลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรม

โทรคมนาคม/อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์)/อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้าสื่อสาร)

5. ครูจ้างสอนแผนกช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท

- วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาวิชาที่เหมาะสม

กับลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/

อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/เขียนแบบเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างกลโรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลป์ (การผลิต)/

อุตสาหกรรมศิลป์ (เขียนแบบ)/อุตสาหกรรมศิลป์ (เครื่องมือกล)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน มาแล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. ปริญญาบัตร ใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา โดยให้เขียนรับรองว่า

ถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงชื่อกำกับอย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ โดยให้เขียนรับรองว่า

ถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงชื่อกำกับ

4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามทางกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 3

(พ.ศ. 2535 )

5. เงินค่าสมัคร 100 บาท (วิทยาลัย ฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ )

กำหนดวันเวลา และสถานที่รับสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ งานบุคลากร

อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 ทางเว็บไซต์ (www.sicc.ac.th)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 25558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติตามสาขาวิชาเอก และสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ประกาศผลการคัดเลือก

วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 25558 ทางเว็บไซต์

www.sicc.ac.th และรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558
supachaiopor 20 ต.ค. 2558 เวลา 17:15 น. 0 885
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^