LASTEST NEWS

29 พ.ย. 2563โรงเรียนสิริรัตนาธร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 29 พ.ย. 2563โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ สมัครบัดนี้ - 6 ธ.ค.2563 29 พ.ย. 2563โรงเรียนราชวินิตบางเขน รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่ 30 พ.ย. - 8 ธ.ค.2563 28 พ.ย. 2563สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 สมัคร 3-17 ธ.ค.63 สอบฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 ก.พ.64 27 พ.ย. 2563สพฐ.โอนจัดสรรงบประมาณค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม เพิ่มเติม 27 พ.ย. 2563"ณัฏฐพล"ลั่นไม่ยอมแน่ ห้ามเด็กแต่งชุดไปรเวทมาเรียน 27 พ.ย. 2563ก.ค.ศ. กำหนดโรงเรียนขนาดเล็กให้เรียกบรรจุแค่ เอกประถมศึกษา เอกภาษาไทย เอกคณิตศาสตร์ เอกปฐมวัย เอกอังกฤษ 27 พ.ย. 2563กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานกองทุน 83 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 27 พ.ย. 2563ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครพนักงาน ล็อตใหญ่ 400 อัตรา ประจำสาขา และสำนักงานจังหวัด สมัครบัดนี้-8 ธ.ค.63 27 พ.ย. 2563คอร์สอบรมออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!  อบรมจบพร้อมรับใบประกาศนียบัตร

เจาะเกราะข้อสอบนักวิชาการ(คอมพิวเตอร์)สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

usericon

คู่มือแนวข้อสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ ใหม่ล่าสุด


ข้อสอบ เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1. ผู้ตรวจการแผ่นดินเดิมมีชื่อว่าอย่างไร
ก. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ข. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ค. ผู้ตรวจการ
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ ก. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

2. การจัดสัมมนาเรื่องผู้ตรวจการรัฐสภาเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด
ก. 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
ข. 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
ค. 15 มีนาคม พ.ศ. 2533
ง. 16 มีนาคม พ.ศ. 2533
ตอบ ข. 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533

3. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทยคือใคร
ก. นายพิเชต สุนทรพิพิธ
ข. นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
ค. พลเอกธีรเดช มีเพียร
ง. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศตอบ ก. นายพิเชต สุนทรพิพิธ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายพิเชต สุนทรพิพิธ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทย
นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ เป็น ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (พ.ศ.2545-2551)
พลเอกธีรเดช มีเพียร เป็น ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (พ.ศ.2546-2553)
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน

4. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทยคือใคร
ก. พลเอกธีรเดช มีเพียร
ข. นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
ค. นายปรามทย์ โชติมงคล
ง. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
ตอบ ค. นายปราโมทย์ โชติมงคล
นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เป็น เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน

5. ใครคือประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรก
ก. พลเอกธีรเดช มีเพียร
ข. นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
ค. นายปราโมทย์ โชติมงคล
ง. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
ตอบ ก. พลเอกธีรเดช มีเพียร

6. ใครคือผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน
ก. ดร.ประวิช รัตนเพียร
ข. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
ค. ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช
ง. ถูกทั้ง ก และ ค
ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ค ผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบันมี 2 คน คือ
ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช และ ดร.ประวิช รัตนเพียร ส่วนนายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เป็น เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน

7. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ก. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน
ข. ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

8. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณีใด
ก. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ข. การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ค. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กร ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

9. ใครคือประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน
ก. นางณัฏฐา มูนจินดา
ข. ดร.ประวิช รัตนเพียร
ค. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
ง. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
ตอบ ง. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
นางณัฏฐา มูนจินดา เป็น รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ดร.ประวิช รัตนเพียร เป็น ผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เป็น เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

10. ข้อใดคือปรัชญาองค์กรของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก. ร้องเรียนได้สะดวก
ข. โปร่งใสตรวจสอบได้
ค. พิจารณาโดยรวดเร็ว
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ ปรัชญาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะยึดมั่นเป็นหลักในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กำหนดไว้ ได้แก่
1. ร้องเรียนได้สะดวก
2. พิจารณาโดยรวดเร็ว EFFICIENCY
3. เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย FAIRNESS
4. โปร่งใสตรวจสอบได้ ACCOUNTABILITY

11. แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีกี่ยุทธศาสตร์
ก. 7 ยุทธศาสตร์
ข. 6 ยุทธศาสตร์
ค. 5 ยุทธศาสตร์
ง. 4 ยุทธศาสตร์
ตอบ ก. 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การแก้ไขความทุกข์ร้อนของประชาชนในเชิงรุกด้วยความรวดเร็ว มีมาตรฐาน และเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิในการร้องเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม และตรวจสอบด้านจริยธรรมเจ้าหน้าที่ ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสนับสนุนและสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของสำนักงาน

12. ข้อใดคือเว็บไซด์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก. www.ombudsman.co.th
ข. www.ombudsman.go.th
ค. www.ombudsman.ac.th
ง. www.ombudsman.com
ตอบ ข. www.ombudsman.go.th

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน
1. ข้อใดคือคุณสมบัติของวุฒิอาสา ตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแต่งตั้งวุฒิอาสาและการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิอาสา พ.ศ. ๒๕๕๔
ก. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือของสังคมและชุมชน
ข. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในความถูกต้อง
ค. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
2. หากวุฒิอาสาเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องลาออกหรือพ้นจากสมาชิกพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. 5 ปี
ข. 4 ปี
ค. 3 ปี
ง. 2 ปี
ตอบ ก. 5 ปี
3. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของวุฒิอาสา
ก. เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข. ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสนอเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
4. วุฒิอาสา มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก. 1 ปี ค. 3 ปี
ข. 2 ปี ง. 4 ปี
ตอบ ข. 2 ปี
5. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแต่งตั้งวุฒิอาสาและการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิอาสา พ.ศ. ๒๕๕๔
ก. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข. นายกรุฐมนตรีรัฐมนตรี
ค. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ง. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตอบ ค. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
1. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ฉบับใด
ก. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
ข. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔0
ค. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ง. ถูกเฉพาะ ก และ ค
ตอบ ง. ถูกเฉพาะ ก และ ค
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
2. ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
ค. ไม่เคยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๘ ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
(๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) ไม่เคยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
(๕) ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๖) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือผู้มีตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
ในระยะสามปีก่อนวันสมัคร
(๘) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๑๐) ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เพราะกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑๒) ไม่เคยถูกวินิจฉัยหรือมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
(๑๓) ไม่เคยถูกถอดถอนจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ
(๑๔) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(๑๕) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวย
ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
3. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก. ลาออก
ข. มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
ค. วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจาตำแหน่ง
ง. ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
ตอบ ข. มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ(๑) ตายจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
1.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์)
2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานสื่อมวลชนสัมพันธ์และเครือข่าย)
3.นักวิชาการ (งานบรรณารักษ์และบริหารงานพิพิธภัณฑ์)
4.นักวิชาการ (งานวิจัย)
5.นักวิชาการ (งานศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน)
6.นักวิชาการ (งานวิชาการ)
7.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คู่มือสอบมี 2 แบบ คือ
****1. ไฟล์ PDF ส่งทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท จัดส่งทุกวันถึงเที่ยงคืน ****
****2. สั่งปรินท์ เป็นหนังสือ+ ราคา 899 บาท (ส่ง EMS ทางไปรษณีย์)***

@@@จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ@@@

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง

******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******
สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ :
โทร : 080 450 5746
Line ID : muktit
Eุ-mail : vijjadh@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ebookkhosob

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://vijjadh.blogspot.com/2015/07/blog-post_21.html
supindathung 29 ก.ค. 2558 เวลา 23:23 น. 0 489
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^