LASTEST NEWS

21 ก.ค. 2561เทศบาลเมืองป่าตอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 23 อัตรา สมัครบัดนี้ - 8 สิงหาคม 2561 21 ก.ค. 2561ข่าวทะลุคน : พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เตือน “ครู” อย่าเบี้ยวหนี้ 21 ก.ค. 2561ยอดสมัครครูผู้ช่วย ศธจ.กรุงเทพมหานคร 4,278คน คอมพิวเตอร์ฮิตสุด 654คน 21 ก.ค. 2561[ รวมลิงค์ ] สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 20 ก.ค. 2561กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 68 อัตรา (สมัคร25ก.ค.-9ส.ค.2561) 20 ก.ค. 2561องค์การเภสัชกรรม เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 110 อัตรา (สมัครบัดนี้-10ส.ค.2561) 20 ก.ค. 2561เปิดสัญญา “เงินกู้ ช.พ.ค.” ข้อไหนทำครูท้อแท้ 20 ก.ค. 2561กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ 180 อัตรา 19 ก.ค. 2561เล็งฟื้นระบบครูประถมศึกษาแก้ขาดครู 19 ก.ค. 2561‘คุรุสภา’ ชี้ครูเบี้ยวหนี้ ถูกฟ้องล้มละลาย สิ้นสภาพเป็นข้าราชการทันที

แจกข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

usericon

แจกข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ขอบคุณที่มา : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/article/102

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. 2 มกราคม 2532
ข. 12 มกราคม 2532
ค. 2 ธันวาคม 2537
ง. 22 ธันวาคม 2537
ตอบ ค. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 2 ธันวาคม 2537

2. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ
ก. พ้นกำหนด เก้าสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข. พ้นกำหนด หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ค. พ้นกำหนด หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
ง. พ้นกำหนด สองร้อยสี่สสิบวัน นับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ก. พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 2 พ้นกำหนด เก้าสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

3. มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติให้ยกเลิกกฎหมายใด
ก. ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 326
ข. ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 327
ค. ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 328
ง. ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 316
ตอบ ง. พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 316 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515

4. คำว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท่องถิ่น” มิได้รวมถึงข้อใด
ก. เทศบาล
ข. สุขาภิบาล
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ ค. “หน่วยการบริหารราชการส่วนท่องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

5. ผู้ใดไม่ใช่สมาชิกสภาตำบล ตามความหมายในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. กำนัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. แพทย์ประจำตำบล
ง. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตอบ ง. มาตรา 7 สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของทุกหมู่บ้านในตำบล และแพทย์ประจำตำบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละหนึ่งคน

6. บุคคลใด เป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง
ก. กำนัน
ข. แพทย์ประจำตำบล
ค. ผู้ใหญ่บ้าน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. มาตรา มาตรา 7 สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของทุกหมู่บ้านในตำบล และแพทย์ประจำตำบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละหนึ่งคน

7. ใครเป็นผู้รักษาตามพระราชบัญญัตินี้
ก. นายอำเภอ
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี
ตอบ ค. มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

8. ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลได้
ก. นายอำเภอ
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายกรัฐมนตรี
ตอบ ก. มาตรา 10 ให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

9. สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี
ตอบ ค. มาตรา 11 สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

10. บุคคลใดเป็นประธานสภาตำบลโดยตำแหน่ง
ก. กำนัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. แพทย์ประจำตำบล
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. กำนัน
มาตรา 16 สภาตำบลมีกำนันเป็นประธานสภาตำบลคนหนึ่ง ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตำบลตามมติของสภาตำบล

11. รองประธานสภาตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี
ตอบ ค. 4 ปี
มาตรา 16 วรรค 2 รองประธานสภาต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี

12. เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระหรือมีการยุบสภาตำบล ให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในกำหนดกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 90 วัน
ง. 120 วัน
ตอบ ข. 60 วัน
มาตรา 14 เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระหรือมีการยุบสภาตำบล ให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดำเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้

13. ในการประชุมสภาตำบลในหนึ่งเดือนต้องมีไม่น้อยกว่ากี่ครั้งและในแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกสภาตำบลจำนวนเท่าใด เข้าประชุมจะเป็นองค์ประชุม
ก. 1 ครั้ง , หนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่
ข. 2 ครั้ง , หนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ค. 1 ครั้ง , ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสภาตำบลทั้งหมดที่มีอยู่
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. 1 ครั้ง , ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสภาตำบลทั้งหมดที่มีอยู่
มาตรา 18 ให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้องมีสมาชิกสภาตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงเป็นองค์ประชุม

14. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ บุคคลใดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. สมาชิกสภาตำบล
ข. เลขานุการสภาตำบล
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. สมาชิกสภาตำบล และเลขานุการสภาตำบล
ตอบ ง. สมาชิกสภาตำบล และเลขานุการสภาตำบล

15. มาตรา 21 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ให้สมาชิกสภาตำบลและเลขานุการสภาตำบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเมื่อสภาตำบลจะทำกิจกรรมนอกเขตสภาตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานส่วนราชการท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลใด
ก. สมาชิกสภาตำบล
ข. สภาตำบลอื่น
ค. หน่วยการบรอหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^