LASTEST NEWS

16 ธ.ค. 2561ข่าวดี รับปีใหม่ บรรจุครูล็อตใหญ่ทั่วประเทศ มีนาคม 2562 16 ธ.ค. 2561บรรจุทั่วประเทศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบพนักงราชการ วุฒิม.ต้น ม.ปลาย / วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรีทุกสาขา 16 ธ.ค. 2561สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 29 อัตรา สมัคร 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 16 ธ.ค. 2561สพม.12 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 23 อัตรา สมัคร18-24ธ.ค.2561 14 ธ.ค. 2561มาแล้ว! กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ปี2562 - พร้อมบอกวันเงินเดือนเข้าธนาคาร แชร์เลย! 14 ธ.ค. 2561กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 53 อัตรา - รายงานตัว 24 ธ.ค.2561 14 ธ.ค. 2561( ไม่เอาวุฒิครู ) กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 14 ธ.ค. 2561สาร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 14 ธ.ค. 2561คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" 14 ธ.ค. 2561สพฐ. และ กศน. เปิดสอบพนักงานราชการ 63 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป

{{ห้ามพลาดฟรี}}แนวข้อสอบนักบัญชี การประปานครหลวง กปน.

usericon

{{ห้ามพลาดฟรี}}แนวข้อสอบนักบัญชี การประปานครหลวง กปน.

1. บริษัท กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000 บาท ยอดคงเหลือในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ?
ก. 31,000
ข. 17,000
ค. 25,000
ง. 11,000
ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ
จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ
28,000 = 10,000 + ส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของ = 28,000 - 10,000 บาท = 18,000 บาท
ส่วนของเจ้าของ = ทุนเรือนหุ้น + กำไรสะสม 18,000 = 7,000 + 11,000

2. ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทบุญมา จำกัด มีรายการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,000 บาท รายการหนี้สินลดลง 1,000 บาท รายการทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ........บาท ?
ก. 1,000
ข. 2,000
ค. 3,000
ง. 4,000
ตอบข้อ ข. คำนวณประกอบ
จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ = หนี้สินลด (Dr.) + ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.)
+ กำไรสุทธิ (Cr.) – จ่ายเงินปันผล (Dr.) จ่ายเงินปันผล = ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.) + กำไรสุทธิ (Cr.)
- หนี้สินลดลง (Dr.) – สินทรัพย์เพิ่ม (Dr.)
= 2,000 + 3,000 – 1,000 – 2,000 บาท = 2,000 บาท

3. บริษัทสหภัณฑ์ จำกัด มีหนี้สิน 40,000 บาท กำไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท กิจการนี้มีสินทรัพย์เป็นจำนวน ............. บาท
ก. 35,000
ข. 45,000
ค. 55,000
ง. 75,000
ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ
จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ= 40,000 + (15,000 + 20,000) = 75,000 บาท

4. บริษัท มานาน จำกัด บันทึกรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่บริษัทจะไม่รับการจ่ายชำระเงิน จนกว่าจะถึงปีหน้า การปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัวอย่างของ
ก. Clash Basis Accounting
ข. Accrual Accounting
ค. Historical Costing
ง. Improper Recognition
ตอบข้อ ข. ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

5. บริษัท การเวก จำกัด ซื้อที่ดินเมื่อ 2 ปีที่แล้วในราคา 100,000 บาท เมื่อเร็วๆ นี้กิจการได้รับข้อเสนอขายที่ดินแปลงนี้ในราคา 125,000 บาท และขณะนี้ที่ดินมีราคาประเมินเป็นเงิน 140,000 บาท มูลค่าประเมิน เพื่อเสียภาษีทรัพย์สินเท่ากับ 85,000 บาท บริษัทควรจะแสดงมูลค่าของที่ดินในงบการเงินเป็นจำนวน เท่าไร
ก. 100,000
ข. 125,000
ค. 140,000
ง. 85,000
ตอบข้อ ก. การบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินถือเกณฑ์ราคาต้นทุน ซึ่งหมายถึงราคาที่เกิดขึ้น
จากการซื้อขายที่คำนวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง
มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเป็นหลักฐานที่เชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเป็นการปฏิบัติโดยถือหลักราคาทุน (Cost Concept) ซึ่งมีความสัมพันธ์หลัก
ความดำรงอยู่ของกิจการ (Going Concept) และหลักการใช้หลักการอันเที่ยงธรรม
(Materiality)

6. การคิดต้นทุนของสินทรัพย์ตามงวดบัญชีได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์นั้นเป็นตัวอย่างของหลักการ
ก. Conservatism
ข. Matching
ค. Materiality
ง. Allocation
ตอบข้อ ข. หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้ (Matching) จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการหาผลการดำเนินงานของกิจการ โดยการบันทึกรายได้ตามหลักการเกิดขึ้นของรายได้ (Revenue Recognition) และหลักเงินค้าง (The Accrual Basis) ของงวดบัญชีนั้น แล้วจึงนำค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์ขึ้นมาจับคู่ และถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นๆ ด้วย

7. บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด มีส่วนของเจ้าของจำนวน 42,000 บาท ณ วันต้นงวด และจำนวน 46,000 บาท ณ วันปลายงวด ผู้ถือหุ้นลงทุน 5,000 บาท ในระหว่างงวด และมีการประกาศและจ่ายเงินปันผล 2,000 บาท กำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ
ก. 4,000
ข. 2,000
ค. 3,000
ง. 1,000
ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ
ส่วนของเจ้าของ ณ วันปลายงวด 4,600 บาท บวก จ่ายเงินปันผล 2,000 บาท 48,000 บาท หัก ส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวด 42,000 ลงทุนเพิ่ม 5,000 47,000 บาท กำไรสุทธิประจำปี 1,000 บาท

8. รายการทางบัญชีรายการใดมีความสำคัญหรือไม่มีความสำคัญต่อการรายงานในงบการเงินเกี่ยวข้องกับหลักการ
ก. Conservatism
ข. Materiality
ค. Comprehensiveness
ง. Periodicity
ตอบข้อ ข. หลักการมีนัยสำคัญ (Materiality) คือ งบการเงินควรเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญซึ่งมีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้ใช้ ทั้งนี้เพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจโดยถูกต้องถึงผลการดำเนินงานฐานะการเงิน
และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ หมายถึง เหตุการณ์
ซึ่งถ้าหากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสรับทราบแล้ว อาจตัดสินใจผิดไปจากกรณีที่รับทราบ

9. การคิดต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้สำหรับงวดบัญชีเดียวกันที่มีรายงานได้เป็นตัวอย่างของหลักการ
ก. Conservatism
ข. Matching
ค. Materiality
ง. Stewardship
ตอบข้อ ข. ดูคำอธิบายข้อ 6 ประกอบ

10. การไหลข้าวของทรัพยากร เนื่องจากความพยายามที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ เรียกว่า
ก. Asset
ข. Liability
ค. Revenue
ง. Expense
ตอบข้อ ค. Revenue

11. การไหลข้าวของทรัพยากร เพื่อสนับสนุนความพยายามที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ เรียกว่า
ก. Asset
ข. Liability
ค. Revenue
ง. Expense
ตอบข้อ ง. Expense

12. บริษัท มานะ จำกัด รายงานสินทรัพย์จำนวน 70,000 บาท รายได้จำนวน 80,000 บาท หนี้สิน จำนวน
40,000 บาท และค่าใช้จ่าย จำนวน 60,000 บาท บริษัทมีกำไรสุทธิและส่วนของเจ้าของเท่ากับ.... บาท
ก. 10,000 40,000
ข. 20,000 30,000
ค. 30,000 20,000
ง. 40,000 10,000
ตอบข้อ ข. คำนวณประกอบ
ก) กำไรสุทธิ = รายได้รวม – ค่าใช้จ่าย
= 80,000 – 60,000 = 20,000 บาท
ข) ส่วนของเจ้าของ = สินทรัพย์ – หนี้สิน
= 70,000 – 40,000 = 30,000 บาท

13. บัญชีใดมียอดคงเหลือด้านเดบิท
ก. Share Capital
ข. Retained Earnings
ค. Prepaid Expense
ง. Accrue Expense
ตอบข้อ ค. 1) บัญชีทุนเรือนหุ้น (Share Capital) เป็นบัญชีประเภททุน มียอดคงเหลือทางด้านเครดิต
2) บัญชีกำไรสะสม (Retained Earnings) เป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์ มียอดคงเหลือด้านเครดิต
3) บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense) เป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์ มียอดคงเหลือ ทางด้านเครดิต
4) บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrue Expense) เป็นบัญชีประเภทหนี้สิน มียอดคงเหลือทางด้านเครดิต

14. บัญชีมียอดคงเหลือด้านเครดิต
ก. Income Tax Payable
ข. Income Tax Expense
ค. Office Equipment
ง. Cost of Goods Sold
ตอบข้อก.
1) บัญชีภาษีเงินได้ค้างจ่าย (Income Tax Payable) เป็นบัญชีประเภทหนี้สินมียอดคงเหลือ ทางด้านเครดิต
2) บัญชีภาษีเงินได้ (Income Tax Expense) เป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย มียอดคงเหลือทางด้านเดบิท
3) บัญชีอุปกรณ์สำนักงาน (Office Equipment) เป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์ มียอดคงเหลือทางด้านเดบิท
4) บัญชีต้นทุนค้าที่ขาย (Cost of Goods Sold) เป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย มียอดคงเหลือทางด้านเดบิท

15. บริษัท โดนัท จำกัด ขายเครื่องซักผ้าในราคาเครื่องละ 12,000 บาท โดยมีเงื่อนไขเรียกเก็บเงินล่วงหน้า
4,000 บาท และที่เหลือให้จ่ายภายใน 60 วัน รายการในสมุดรายวันของบริษัทควรจะมีรายการ
ก. Debit Sales
ข. Credit Accounts Payable
ค. Credit Retained Earrings
ง. Debit Accounts Receivable
ตอบข้อ ง. การบันทึกรายการบัญชี เดบิท เงินสด (Cash) 4,000 ลูกหนี้ (Accounts Receivable) 8,000 เครดิตขาย (Sales) 12,000

16. บริษัท โสภา จำกัด ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเพื่อนำมาขายต่อ รายการบัญชีที่บริษัทควรจะบันทึก
ก. Debit Inventories
ข. Credit Cost of Goods Sold
ค. Debit Accounts Payable
ง. Credit Sales
ตอบข้อ ก. การบันทึกรายการบัญชี
เดบิท สินค้า (Inventories) XX
เครดิต เจ้าหนี้ (Accounts Payable) XX

17. ร้านสหไฟฟ้า ขายอุปกรณ์ไฟฟ้ารับชำระเงินโดยไม่มีเงินล่วงหน้า การจ่ายชำระเงินจำนวนรวมทั้งหมด ภายใน 90 วัน ร้านสหไฟฟ้าควรจะ
ก. ไม่บันทึกรายการบัญชีจนกว่าจะได้รับชำระเงิน
ข. Credit Sales
ค. Credit Income Summary
ง. Debit Income Summary
ตอบข้อ ข. การบันทึกรายการบัญชี
เดบิท ลูกหนี้ (Accounts Receivable) XX
เครดิต ขาย (Sales) XX

18. บริษัท กขค จำกัด ประกาศและจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ รายการบันทึกบัญชีควรจะ
ก. Debit Share Capital
ข. Credit Share Capital
ค. Credit Retained Earnings
ง. Credit Cash
ตอบข้อ ง. การบันทึกรายการบัญชี
เดบิท กำไรสะสม (Retained Earnings) XX
เครดิต เงินสด (Cash) XX

19. ร้านศรีฟ้า ได้รับเงินสด 650 บาท จากการขายเชื่อเมื่อเดือนที่แล้วมา ทางร้านควรบันทึกรายการโดย
ก. Sales 650 Accounts Receivable 650
ข. Cash 650 Sales 650
ค. Cash 650 Accounts Receivable 650
ง. Accounts Receivable 650 Cash 650
ตอบข้อ ค. Cash 650
Accounts Receivable 650

ขอบคุณที่มา : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/33
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^