LASTEST NEWS

23 มิ.ย. 2560สพม.19 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา 22 มิ.ย. 256026 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ตัวอย่างกลอนสดุดีสุนทรภู่ รวมกลอนสุนทรภู่ (ต่อ) 22 มิ.ย. 256026 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ประวัติสุนทรภู่ ตัวอย่างกลอนสดุดีสุนทรภู่ รวมกลอนสุนทรภู่ 22 มิ.ย. 2560รับเยอะ 12 อัตรา สพม.19 เปิดสอบครูอัตราจ้าง ครูวิทย์คณิต ครูขั้นวิกฤต ครูพักนอน ครูธุรการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา 22 มิ.ย. 2560โรงเรียนสวนอนันต์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000 บาท 22 มิ.ย. 2560โรงเรียนวัดราชบพิธ รับสมัครบรรณารักษ์ เงินเดือน 15,000 บาท 22 มิ.ย. 2560โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ไม่ใช้วุฒิครู) เงินเดือน 15,000บาท 22 มิ.ย. 2560"ชัยพฤกษ์" ดูแลครูรับผลกระทบวิทยฐานะใหม่ 22 มิ.ย. 2560ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 317/2560 ผลประชุมองค์กรหลัก 20 มิถุนายน 2560 22 มิ.ย. 2560โรงเรียนบ้านหนองยาง เปิดสอบครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเอก

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง

usericon

สาขาวิชาเอก ศิลปะ หรือศิลปศึกษา
การรับสมัคร
     วันเวลาและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรให้ขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxxล จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเรียนสาธร หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 16

usericon

การรับสมัคร
     3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรให้ขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxxล จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเรียนสาธร หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 16
     3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องเสียค่าธรรมเนียม จำนวน 100 บาท ทั้งนี้เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
     3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
     1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
     2) สำเนาแสดงผลการศึกษาเช่นปริญญาบัตรหรือระเบียนการแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า“ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จำนวน 1 ฉบับโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
     3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
     4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
     5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
     6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
     7) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
     ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วยเงื่อนไขในการรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้องครบถ้วนในกรณีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
    4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
    โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxxล จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxxล จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต์ www.nmpschool.net
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
    6. เกณฑ์การตัดสิน
    การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
    7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
     โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxxล จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับคะแนนตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxxลจังหวัดนครราชสีมาทางเว็บไซด์ www.nmpschool.net โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อสรรหาและเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
    8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
    ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญา ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559
    9. สิทธิประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและจัดกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่ครูดูแลนักเรียนในหอนอนประจำ ในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxxล จังหวัดนครราชสีมา ได้
6. การปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และการปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
     7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุxxx
     ค่าตอบแทน 18,000 บาท
     ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
(จ้างตามปีงบประมาณ)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
     ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 100 คะแนน โดยการปฏิบัติจริงและสัมภาษณ์
ความคิดเห็นที่ #1 somboonchai.w 29 ก.ค. 2559 เวลา 15:03 น. 183.88.xx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^