LASTEST NEWS

16 ธ.ค. 2561ข่าวดี รับปีใหม่ บรรจุครูล็อตใหญ่ทั่วประเทศ มีนาคม 2562 16 ธ.ค. 2561บรรจุทั่วประเทศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบพนักงราชการ วุฒิม.ต้น ม.ปลาย / วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรีทุกสาขา 16 ธ.ค. 2561สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 29 อัตรา สมัคร 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 16 ธ.ค. 2561สพม.12 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 23 อัตรา สมัคร18-24ธ.ค.2561 14 ธ.ค. 2561มาแล้ว! กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ปี2562 - พร้อมบอกวันเงินเดือนเข้าธนาคาร แชร์เลย! 14 ธ.ค. 2561กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 53 อัตรา - รายงานตัว 24 ธ.ค.2561 14 ธ.ค. 2561( ไม่เอาวุฒิครู ) กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 14 ธ.ค. 2561สาร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 14 ธ.ค. 2561คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" 14 ธ.ค. 2561สพฐ. และ กศน. เปิดสอบพนักงานราชการ 63 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป

สุุดแม่นแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปี 56

usericon

สุุดแม่นแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปี 56
    1.กิจการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดตั้งเมื่อใด
    ก. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512            ข. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
    ค. 4  สิงหาคม 2522                                        ง. 14  สิงหาคม 2522
    2. การจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นเมื่อปี พศ. ใด
    ก. พ.ศ. 2548                                         ข. พ.ศ. 2545
    ค. พ.ศ. 2530                                 ง. พ.ศ. 2541
    3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสังกัดกระทรวงใด
    ก. กระทรวงคมนาคม                                         
    ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ               
    ง. กระทรวงพลังงาน
    4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนปัจจุบันคือใคร
    ก.  นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์                          ข. นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุxxx
    ค.  อารักษ์ ชลธาร์นนท์                     ง. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
    5.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน คือใคร
    ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
    ค. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์                               ง. นางรัตนา กิจวรรณ
    6. หน่วยงานใดที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้
    ก. การไฟฟ้านครหลวง                                   ข. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    ค. นิคมอุตสาหกรรม                                        ง. ผิดทุกข้อ
    7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
    ก. Electricity Generating                                                           ข. Generating Authority of Thailand
    ค. Electricity Generating Authority of Thailand  ง. Generating Authority
    8. การแปรสภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชน เกิดขึ้นในสมัยนายกคนใด
    ก.  นายชวน หลีกภัย                                                           ข. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
    ค. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                                                    ง. นายบรรหาร ศิลปอาชา
    9. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
                    ก. คุณภาพเชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และรักษาสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม         
    ข. มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการทำงานเป็นทีม
    ค. เป็นองค์กรชั้นนำในกิจการไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับสากล                             
    ง. เพื่อสรรค์สร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการให้บริการด้านพลังงาน
    10. ข้อใดเป็นพันธกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
    ก. คุณภาพเชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และรักษาสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม        
    ข. มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการทำงานเป็นทีม
    ค. เป็นองค์กรชั้นนำในกิจการไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับสากล                             
    ง. เพื่อสรรค์สร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการให้บริการด้านพลังงาน
    11. ปัจจุบันค่าไฟฟ้าอัตราเกิน 401หน่วยขึ้นไป  หน่วยล่ะเท่าไหร่
    ก.  0.50 บาท                                         ข. 1.75 บาท
    ค. 2.86 บาท                                          ง. 2.97  บาท
    12.  ใครมีอำนาจเปลี่ยนแปลงนโยบายของของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้
    ก.  นายกรัฐมนตรี                                                ข. รัฐมนตรี
    ค.  ผู้ว่าการ                                                            ง. ถูกทุกข้อ
    13. .  ใครมีอำนาจแต่งตั้งผู้ว่าการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
    ก.  พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                         ข. คณะรัฐมนตรี
    ค.  ประชาชน                                       ง. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
    14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้เมื่อวันใด
    ก. 4  สิงหาคม 2550                                             ข. 14  สิงหาคม 2550
    ค. 21 สิงหาคม 2550                                           ง. 24  สิงหาคม 2550
    15.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
                   ก.  ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
            ข.  ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
            ค.  ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพ
    ง.  ส่งเสริมความมั่นคงด้านทหาร

    
    จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. ปี 56 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
 
    รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
    เนื้อหาประกอปด้วย 
    แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )  

    แนวข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test ) 
    แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 

    แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
    
        แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
        การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.
        แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
     
    
        ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
    
        สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
    
        ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
    
        กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
    
        เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
    
        สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
    
        โอนเงินแล้วแจ้งที่  nas_za.za@hotmail.com
    
         
04 มี.ค. 2556 เวลา 16:57 น. 0 15,106
usericon

สุุดแม่นแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปี 56
smiley
ความคิดเห็นที่ #1 morapus 14 พ.ค. 2556 เวลา 12:34 น. 10.29.xx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^