LASTEST NEWS

25 พ.ย. 2563โรงเรียนธัญบุรี รับสมัครครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 25 พ.ย. 2563กศน.อุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 36 อัตรา สมัคร 30 พ.ย.- 4 ธ.ค.2563 24 พ.ย. 2563โรงเรียนไทรน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- (ขยายเวลารับสมัคร) 24 พ.ย. 2563โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 1-7 ธันวาคม 2563 24 พ.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณฯ ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.63 24 พ.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนค่าจ้างและค่าตอบแทนบุคลากรทดแทน ต.ค.63-มี.ค.64 24 พ.ย. 2563กศน.จังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล 7 อัตรา สมัคร 30 พ.ย.-4 ธ.ค.63 23 พ.ย. 2563"สุภัทร" ตั้งวงถกสทศ.เลิกไม่เลิกสอบโอเน็ต 22 พ.ย. 2563วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี รับสมัครครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ สมัครตั้งแต่ 23 - 30  พ.ย.2563 22 พ.ย. 2563สพม.31 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค.2563

แจกแนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556

usericon

แจกแนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556
1.��ทุ่งมะขามหย่อง��คือโครงการในพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด
������������������ ก. ความยากจนของประชาชน��������������������������������ข. ความสามัคคี ของประชาชน
������������ค. ลดปัญหาน้ำท่วม และแก้ปัญหาความแห้งแล้ง��������ง. ไม่มีข้อถูก
2.������ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน คือ
ก. นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา���������������� ค. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
ข. นายไพรัตน์ สกลพันธุ์���������������������������������� ง. นายนายสุรชัย ขันอาสา
3.������ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ
ก. นายโรเบริ์ต โซลิค����������������������������������������������������������ค. นายบัน คี มุน
ข. นายเบน เบอร์นานกี้������������������������������������������������������ง. นายสุรเกียรติ เสถียรไทย
4.������ การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ ของพระมหากษัตริย์ไทยเรียกว่าอะไร
ก. พยุหยาตราสถลมารค������������������������������������ ค. พยุหยาตราสาชลมารค
ข. พยุหยาตราชลมารค����������������������������������������ง. พยุหยาตราธารายมารค
5.������ เรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับเพื่อเปิดโครงการของกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2555 มีชื่อว่า
�������������� ก. เรืออังสมา������������������������������������������������������������������������ ค. เรือหลวงจักรีนฤเบศร
ข. เรืออังสนา������������������������������������������������������������������������ง. เรือสนานัง
6.������ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีอักษรย่อว่า
ก. อปท.����������������������������������ค. กส.ท.
ข. สถ.��������������������������������������������������ง. กปถ.
7.������ ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันคือคือ
ก. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์�������������������������������� ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ������������������������������������������������������ง. นายแก้วสรร อติโพธิ
8.������ ใครเป็นผู้เสนอ พรบ.ปรองดองแห่งชาติ จนทำให้รัฐสภามีปัญหาในปัจจุบัน
ก. นายปองพล อดิเรกสาร������������������ค. นายบรรหาร ศิลปอาชา
ข. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน���������������������������� ง. นายชาญชัย��ลิขิตจิตถะ
9.������ ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ
ก. รัฐมนตรี�������������������������������������������������������������������������� ค. ปลัดกระทรวง
ข. อธิบดี��������������������������������������������������������������������������������ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
10.����บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล������������������ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
�������������� ข. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน���������������� ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อใดคือวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Vision)
ก. การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น�������������������
ค. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา
����������������ข. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง���������������������������
ง. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ อปท. เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
11.����เมืองหลวงใหม่ของพม่าล่าสุด คือ
ก. เนปิดอว์����������������������������������������������������������������������������ค. ย่างกุ้ง
����������������ข. มัณฑะเลย์������������������������������������������������������������������������ง. เปียงมะนา
12.����ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ก. อำเภอ����������������������������������������������������������������ค. เทศบาล
����������������ข. องค์การบริหารส่วนตำบล����������������������������ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
13.����สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศใด
ก. ฟิลิปปินส์������������������������������������������������������������������������ ค. มาเลเซีย
����������������ข. อินโดนีเซีย����������������������������������������������������������������������ง. ไทย


    จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
    รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

    ประกอบด้วย 247 หน้า
    - แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

    - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
    - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

    ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

    -�แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

    - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    - แนวข้อสอบ�พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

    - แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

    ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

    
        แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1�
    
        แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี�
    
        แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา�
    
        แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้�
    
        แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ�
    
        แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล�
    
        แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย�
    
        แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ�
    
        แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า�
    
        แนวข้อสอบช่างโยธา�
    
        แนวข้อสอบช่างสำรวจ�
    
        และตำแหน่งอื่นๆ�
    
        �
    
        แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2�
    
        แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี�
    
        แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา�
    
        แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้�
    
        แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ�
    
        แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย�
    
        แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน�
    
        แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ�
    
        แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ�
    
        แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน�
    
        แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล�
    
        แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ�
    
        แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า�
    
        แนวข้อสอบนายช่างโยธา�
    
        แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ�
    
        และตำแหน่งอื่นๆ�
    
        �
    
        แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3�
    
        แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน�
    
        แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์�
    
        แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน�
    
        แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน�
    
        แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร�
    
        แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง�
    
        แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี�
    
        แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้�
    
        แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา�
    
        แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ�
    
        แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล�
    
        แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์�
    
        แนวข้อสอบนิติกร�
    
        แนวข้อสอบบุคลากร�
    
        แนวข้อสอบวิศวโยธา�
    
        แนวข้อสอบสถาปนิก�
    
        แนวข้อสอบสันทนาการ
        
        
        รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
        �
    
        
    
        
            ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ �โทร 087-0708815
        
            สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย �ในราคาเพียงชุดละ � 399 บาท�
        
            ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
        
            กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ�
        
            เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์�
        
            สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์ � ออมทรัพย์�
        
            โอนเงินแล้วแจ้งที่ �nas_za.za@hotmail.com
    
nasza2534 21 ก.พ. 2556 เวลา 18:35 น. 0 5,264
ความคิดเห็นที่ #1 nasza2534 24 ก.พ. 2556 เวลา 08:18 น. 110.77.xxx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^