LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 14,000.-บาท ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

  • 11 ก.ค. 2567 เวลา 11:39 น.
  • 1,065
โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 14,000.-บาท ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 14,000.-บาท ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

ด้วยโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
      ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน อัตราค่าจ้าง 14,000 บาท/เดือน (มีประกันสังคม) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1  มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 21 – 45 ปี
    2.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.3  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.4  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

    2.5  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
           เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
    2.6  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
    2.7  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
    2.8  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    2.9  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
    2.10  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
    3.1  ทำหน้าที่ครูผู้สอนตามวิชาเอกที่กำหนด
    3.2  งานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

4. การรับสมัคร
    4.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
           ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.ssw.ac.th  
    4.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
           ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน สามารถส่งด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) หรือส่งทางไปรษณีย์มาถึงงานบุคคลโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) เลขที่ 279/1 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 56 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดเอกสารประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
 
  • 11 ก.ค. 2567 เวลา 11:39 น.
  • 1,065

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^