LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

เมืองพัทยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2567

  • 11 ก.ค. 2567 เวลา 11:08 น.
  • 14,847
เมืองพัทยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เมืองพัทยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เมืองพัทยา

ประกาศเมืองพัทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเมืองพัทยา
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

ด้วยเมืองพัทยาจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเมืองพัทยา กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเมืองพัทยา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 6 (8) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเมืองพัทยา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก อัตราว่างที่บรรจุแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 27 อัตรา ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
3) สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
7) สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
8) สาขาวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
9) สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดบัญชีรายชื่อผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษาอัตราเงินเดือน แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย 1) และ (เอกสารแนบท้าย 2)

2. รายละเอียดของตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย 3)

3. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา ลงวันที่ 29 มีนาคม 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเมืองพัทยา ดังนี้
(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำความผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่นหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
(13) ไม่เป็นผู้คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (7) (4) (10) หรือ (14) อาจพิจารณาให้เข้ารับราชการเป็นพนักงานเมืองพัทยาได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ส่วนผู้ขาดคุณสมบัติตาม (11) หรือ (12) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่ออกจากงานหรี่อออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
(1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน
(3) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด

4. กำหนดการและวิธีการรับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอใบรับสมัครและยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2567 เวลา 18.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเอกสารประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
 
  • 11 ก.ค. 2567 เวลา 11:08 น.
  • 14,847

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^